cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Кампания "Пререгистрация на НПО. Какво трябва да знаем?"

Как едновременно да пререгистрираме ЮЛНЦ и да впишем промени?

1 Декември 2017

Кампанията „Пререгистрация на НПО – какво трябва да знаем?“, е посветена на промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, които се очаква да влязат в сила от 01.01. 2018 г., и включва поредица от разяснително материали и събития, които да бъдат в полза на гражданските организации.

След 01.01.2018 г. учредените към тази дата и вече вписани в окръжните съдилища юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ): сдружения, фондации, в това число спортни клубове и училищни настоятелства, както и народни читалища* и клонове на чуждестранни ЮЛНЦ в България - ще имат тригодишен срок (до 31.12.2020 г.), за да се пререгистрират в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ), воден от Агенция по вписванията. Едновременно с искането за пререгистрация всяка организация ще има възможността да заяви за вписване в Регистъра на ЮЛНЦ нови промени или да обяви нови документи по индивидуалната партида на ЮЛНЦ.


* За пререгистрацията на народно читалище и вписването на промени – вижте материала „Пререгистрация на народните читалища в Агенция по вписванията“

Бележка: Към момента на пререгистрацията подлежащите на вписване промени не трябва да са били отразени в съдебния регистър. Също така, към този момент не трябва да е било правено искане за вписването им в съда по регистрацията.

Кои промени на ЮЛНЦ (сдружени и фондации и техните клонове) подлежат на вписване в Регистъра на ЮЛНЦ?

Промени, свързани с:
•    Наименованието, целите и средствата за постигането им, предметът на допълнителната стопанска дейност;
•    Седалището и адреса на управление;
•    Органите;
•    Имената на членовете на управителния орган (например членовете на Управителния съвет, Директора, Управителя и т. н.);
•    Имената и длъжностите на лицата, представляващи организацията;
•    Определянето за извършване на дейност в обществена полза или в частна полза;
•    Прекратяването на организацията;
•    Преобразуването на организацията;
•    Имената, съответно наименованието, както и адресът на ликвидаторите;
•    Заличаването на организацията;
•    Клоновете на организацията, седалището и адресът им на управление, имената и длъжността на лицето, определено за представляващ, както и предвидените в учредителния акт ограничения на правомощията и представителната му власт.

Важно!: Промените в горепосочените обстоятелствата трябва да бъдат заявени в 1-месечен срок от деня на възникването им в Регистъра на ЮЛНЦ. В противен случай - при пропускане на този срок Регистърът на ЮЛНЦ Агенцията може да наложи глоба от 500 до 1000 лева (ако след като е наказано с глоба, задълженото лице не заяви вписване или не представи актовете в определения срок, то се наказва с глобите за всеки месец до извършване на действията)

Бележка: Със заявяването за пререгистрация не може едновременно да се иска вписване на промени, свързани с преобразуване на организацията.  

Кои промени, свързани с клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел в България, подлежат на вписване в Регистъра на ЮЛНЦ?
Промените, свързани с:
•    Целите на чуждестранното ЮЛНЦ;
•    Тези от целите на чуждестранното ЮЛНЦ, които ще се осъществяват чрез клона в България;
•    Определянето на клона за извършване на общественополезна дейност.

Как едновременно да поискаме пререгистрация и да заявим за вписване нови промени в Регистъра на ЮЛНЦ ?

Стъпка 1: попълване на Заявление на пререгистрацията
В зависимост от вида на организацията, която ще се пререгистрира, се попълва едно от следните заявления:
•    Заявление за вписване на обстоятелства относно сдружение А15 (по образец)
•    Заявление за вписване на обстоятелства относно фондация А16 (по образец)
•    Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел А18 (по образец)

В полето „Вид на вписване“ в заявлението се маркира „Пререгистрация“ и се попълват относимите за целите на пререгистрацията полета с данни на сдружението / фондацията / народното читалище или клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел.
Към заявлението за пререгистрация следва задължително да се приложат няколко допълнителни документа ( за повече информация виж материала „Как да пререгистрираме ЮЛНЦ от съда в Агенция по вписванията?“ ).

Стъпка 2: попълване на Заявление за вписване на новите промени или обявяването на документи

В първоначалното Заявление, с което се иска пререгистрацията в групата „Уточнение относно заявлението“ се маркира полето „Допълнително заявление“ – „Има“ и се посочва съответният номер на второто (евентуално и третото) заявление, което допълнително ще се приложи и с което ще се поиска вписването на промените:
•    Заявление А15 – относно сдружението
•    Заявление А16 - относно фондацията;
•    Заявление А18 - относно клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел;
•    Заявление Б2  - относно клон на сдружението или фондацията;
•    Заявление Б6 - относно прекратяване и ликвидация на организацията;
•    Заявление Г2 – относно обявяване на годишен доклад и финансов отчет

В избраното допълнително заявление (едно или повече) се попълват полетата, които са относими към промените, съответно документите, които подлежат на обявяване. Към всяко заявление се прилагат необходимите документи, доказващи надлежно приетите промени или документи  от организацията. Част от тези документи са посочени в полето „Описание“ на групата „Приложения“ в края на всяко заявление като например: актуален списък на членовете на сдружението; протокол с решение за промени в обстоятелства, подлежащи на вписване; решение за избор на представляващ; устав / учредителен акт и копие от устав / учредителен акт, в което личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени и др.

Заявленията с искане за пререгистрация и вписване на промени с приложенията към тях се подават:
•    на място в Регистъра на ЮЛНЦ, намиращ се във всяко едно от териториалните структури (служби по вписванията) на Агенцията по вписванията, или
•    чрез интернет сайта на Регистъра на ЮЛНЦ (необходим е електронен подпис)

Дължим ли плащане на такса за пререгистрацията и вписването на промените?
Процедурата по заявяване на пререгистрация на ЮЛНЦ в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията е безплатна. Но за вписване на промяна в някое от обстоятелствата, касаещи организацията, съответно за обявяване на акт, се дължи заплащането на съответната държавна такса:  
•    Държавна такса за вписване на промени при подаване на заявление на хартиен носител  в размер на 30 лв., а по електронен път - 15 лв.
•    Държавна такса за обявяване на годишен доклад и финансов отчет - при подаване на заявление на хартиен носител  в размер на 40 лв., а по електронен път - 20 лв.

Държавната такса се заплаща по банковата сметка на Регистъра на ЮЛНЦ за съответното основание – вписване на промени или обявяване на актове. Платежното нареждане като доказателство за заплатената такса се прилага към съответното заявление.

 

 

 

назад