cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

Как се обявяват промени в актове на НПО в Регистъра на ЮЛНЦ?

21 Април 2020

Този материал е част от Кампанията „(Пре)Регистрация на НПОКак да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“, която е посветена на регистърната реформа и наближаващия краен срок за пререгистрация на НПО (до 31.12.2020 г.) съгласно промените в ЗЮЛНЦ от 01.01.2018 г. Кампанията включва поредица от разяснителни материали и събития, които да бъдат в полза на гражданските организации при подготовката, оформянето и подаването на документи за регистрация, пререгистрация, вписване на промени в обстоятелства и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

На обявяване в Регистъра на ЮЛНЦ подлежат 4 основни типа документи:

 1. Решението за учредяване на юридическото лице с нестопанска цел:
 • Протокол от Учредителното събрание - на сдружение;
 • Учредителен акт - на фондация;
 • Протокол от Учредителното събрание - на читалище;
 • Протокол-решение на компетентния орган на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за откриване на клон в България.
 1. Устройственият документ на организацията:
 • Устав - на сдружение;
 • Учредителен акт - на фондация;
 • Устав - на читалище;
 • Учредителен акт или Устав на чуждестранното ЮЛНЦ, който съдържа всички изменения и допълнения към момента на подаване на заявлението за вписване на клона в България.
 1. Решенията за промени в обстоятелствата на организацията, които подлежат на вписване:
 • Протокол от Общо събрание на сдружение, съответно – протокол от заседание на Управителен съвет с решения за промени;
 • Протокол от заседание на Настоятелство на фондация, съответно – Решение на Директора/на Управителя с решения за промени;
 • Протокол от заседание на Общо събрание и на Настоятелство на читалище с решения за промени;
 • Протокол-решение на компетентния орган на чуждестранното ЮЛНЦ за приемане на съответните промени.
 1. Годишни финансови отчети (на ЮЛНЦ в частна и в обществена полза), Годишни доклади за дейността (само на ЮЛНЦ в обществена полза) и Декларации за неактивност.

Обстоятелства и документи на ЮЛНЦ, които се обявяват в Регистъра на ЮЛНЦ – виж в чл. 18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел

От изброените актове само Устройствените документи са тези, в които могат да се приемат промени. Когато измененията в Устава или Учредителния акт се отнасят до обстоятелства, които подлежат на вписване (например, промени в името, седалището и адреса на управление, целите, средствата за тяхното постигане, предметът на стопанска дейност, органната структура, начинът, по който се определя мандатът на управителния орган, правилата за представителство, запазените права на учредителите), те се заявяват със съответното Заявление А15 / Заявление А16 / Заявление А17 / Заявление А18.

ВАЖНО! Когато промените са свързани с други вътрешно-устройствени правила на Устава или Учредителния акт - например, правилата за приемане на нови членове в сдружение, за свикване на заседание на Настоятелството, за правомощията на Изпълнителния директор, за имуществото и други подобни - актуалният Устав или Учредителен акт се заявява за публикуване по партидата на организацията.

Стъпка 1: Подготвяте предварително комплекта от документи, който трябва да съдържа:

 1. Заявление Г1 по образец;
 2. Актуален Устав / Учредителен акт;
 3. Копие на актуалния Устав и Учредителен акт със заличени лични данни (като например, имената на лицата, които не представляват организацията, ЕГН-та, лични адреси, подписи и пр.);
 4. Платежно нареждане за платена държавна такса по сметката на Регистъра на ЮЛНЦ – 40 лв. при подаване на заявлението на гише, или 20 лв. – с електронен подпис.

От плащането на тази такса са освободени читалищата.

Виж още:

Какви са таксите на Регистъра на ЮЛНЦ и как се плащат?

ВНИМАНИЕ! Ако Заявление Г1 се подава на гише в Регистъра на ЮЛНЦ от лице, което не представлява организацията, но има писмено пълномощно за това, то Заявлението трябва да се подпише от законния представляващ пред нотариус за нотариална заверка на подписа. В този случай пълномощното не трябва да е с нотариална заверка. Заедно с пълномощното към Заявлението се прилага и Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя, която се подписва от пълномощника.

Стъпка 2: Намирате къде се намира най-близкият до Вас Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ или ако имате електронен подпис – използвате „Електронните услуги“ на Регистъра на ЮЛНЦ – подавате пълния комплект документи.

Виж още:

Как се подават документи в Регистъра на ЮЛНЦ?

 

Повече информация ще намерите в публикацията

„Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори“

Надяваме се, че този материал беше полезен за Вас. Ако имате допълнителни въпроси, може да ни пишете на info@bcnl.org или да ни се обадите на тел.: /02/ 981 66 17 или на моб. тел.: 0888 51 99 91.

 

________________

Заглавна снимка: Ross Findon / Unsplash

назад