cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Кампания "Пререгистрация на НПО. Какво трябва да знаем?"

Нови изисквания за годишното отчитане на ЮЛНЦ в обществена и в частна полза

1 Декември 2017

След 01.01.2018 г. пререгистрираните и новорегистрираните – в обществена и в частна полза - в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ) към Агенция по вписванията юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ): сдружения, фондации, в това число спортни клубове и училищни настоятелства, както и народни читалища и клонове на чуждестранни ЮЛНЦ в България – ще имат задължението да се отчитат публично за извършените от тях дейности и получените и разходвани средства за предходната отчетна година пред Регистъра на ЮЛНЦ.

Основни промени при годишното отчитане на ЮЛНЦ в обществена полза, които ще влязат в сила след 01.01.2018 г.

Обявяването на Годишните доклади за дейността, регламентиран в ЗЮЛНЦ и Годишните финансови отчети на ЮЛНЦ в обществена полза ще става в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, а не в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза към Министерството на правосъдието. Централният регистър едва да преустанови дейността си след 01.01.2018 г.
Сроковете за обявяване остават същите – до 30 юни на годината, следваща отчетната година. Предвижда се обаче, за разлика от досега, заплащане на такса за обявяване на тези документи в размер на 40 лева, ако се подават на хартиен носител и 20 лева, ако се подават по електронен път.   

Основни промени при годишното отчитане на ЮЛНЦ в частна полза, които ще влязат в сила след 01.01.2018

ЮЛНЦ в частна полза ще бъдат длъжни да публикуват Годишните си финансови отчети в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, а не в интернет или в икономическо издание, както беше до момента. Срокът за обявяването остава същият – до 30 юни на годината следваща отчетната година. Предвижда се заплащане на такса за обявяване на тези документи в размер на 40 лева, ако се подават на хартиен носител и 20 лева, ако се подават по електронен път.   
 
Годишното отчитане в Регистъра на ЮЛНЦ на ЮЛНЦ в обществена полза, на ЮЛНЦ в частна полза и на клонове на чуждестранни ЮЛНЦ?

Заявление и приложения
Обявяването на годишни финансови отчети и годишни доклади се осъществява със Заявление за обявяване на годишни финансови отчети Г2 (по образец), което може да бъде изтеглено от страницата на Агенция по вписванията.  Към заявлението, освен годишния финансов отчет, съответно и годишния доклад за дейността се прилагат и техни копия, в които личните данни, (ЕГН, адрес, данни по лична карта) са заличени. Задължително към заявлението се прилага и Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец), подписана от заявителя (зависимост от това кой подава заявлението – законния представител или упълномощен адвокат). Необходимо е да се представят и документите, удостоверяващи приемането на годишния отчет и доклад по надлежния ред (редовно свикване, провеждане, гласуване)от компетентния за това орган на ЮЛНЦ съгласно ЗЮЛНЦ и устройствените документи на организацията (при сдружението – това е общото събрание, при фондацията – върховният орган на управление, ако има такъв или управителния орган).

Кой може да бъде заявител и да подпише заявлението и кой може да го подаде:
Заявител може да бъде или законно представляващия ЮЛНЦ или адвокат с изрично пълномощно, или счетоводителят, който е съставил годишния отчет с нотариално заверено пълномощно. Подаването на заявлението може да се извърши лично от заявителя на място в Агенция по вписванията при подаване на документите на хартия или по електронен път.
Заявлението също така може да се подаде и от друго лице подател – пълномощник, но само на хартия. В този случай заявлението следва да бъде с нотариална заверка на подписа на заявителя, към него да се приложи допълнително изрично писмено пълномощно, както и Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя (по образец), попълнена и подписана от пълномощника.


Важно! Електронно подаване на заявление чрез подател-упълномощено лице, освен ако не е адвокат с изрично пълномощно, не се допуска.

Какви такси се дължат?
При обявяване на документите на хартиен носител се заплаща такса в размер на 40 лв. При обявяване по електронен път се заплаща такса в размер на 20 лв. Таксата се заплаща по банковата сметка на Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.   

 

ДА ПРЕГОВОРИМ: ОТЧИТАНЕ НА ЮЛНЦ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА

Когато заявлението се подава от заявител – законен представител на ЮЛНЦ, той следва да:

•    Попълни и подпише Заявление по образец Г2 за обявяване на годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността;
•    Приложи годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността. Ако има лични данни, може да се приложи и второ копие на всеки от документите  със заличени лични данни;
•    Приложи документите, удостоверяващи приемането по надлежния ред (редовно свикване, провеждане, гласуване) на годишния отчет и доклад от компетентния за това орган на ЮЛНЦ съгласно ЗЮЛНЦ и неговите устройствени документи;
•    Попълни и подпише Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец);
•    Платежно нареждане за внесена такса     

 

Когато заявлението се подава от счетоводител, който е съставител на ГФО, той следва да:

•    Попълни и подпише Заявление по образец Г2 за обявяване на годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността;
•    Приложи годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността. Ако има лични данни, може да се приложи и второ копие на всеки от документите  със заличени лични данни;
•    Приложи документите, удостоверяващи приемането по надлежния ред (редовно свикване, провеждане, гласуване) на годишния отчет и доклад от компетентния за това орган на ЮЛНЦ съгласно ЗЮЛНЦ и неговите устройствени документи;
•    Попълни и подпише Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец);
•    Приложи нотариално заверено пълномощно за обявяване на отчет и доклад;
•    Платежно нареждане за внесена такса        

 

Когато заявлението се подава от заявител – адвокат с изрично пълномощно, той следва да:

•    Попълни и подпише Заявление по образец Г2 за обявяване на годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността;
•    Приложи годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността. Ако има лични данни, може да се приложи и второ копие на всеки от документите  със заличени лични данни;
•    Приложи документите, удостоверяващи приемането по надлежния ред (редовно свикване, провеждане, гласуване) на годишния отчет и доклад от компетентния за това орган на ЮЛНЦ съгласно ЗЮЛНЦ и неговите устройствени документи;
•    Попълни и подпише Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец).    
•    Приложи копие от адвокатското си пълномощно за пререгистрацията на конкретната организация;
•    Платежно нареждане за внесена такса     

 

Когато заявлението се подава от пълномощник с изрично пълномощно, той следва да окомплектова пакета с документи, както следва:

•    Заявление по образец Г2, попълнено и с нотариално заверен подпис върху него на заявителя (законно представляващ ЮЛНЦ или адвокат с пълномощно или счетоводител, който е съставил отчета);
•    Годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността. Ако има лични данни, може да се приложи и второ копие на всеки от документите  със заличени лични данни;
•    Документите, удостоверяващи приемането по надлежния ред (редовно свикване, провеждане, гласуване) на годишния отчет и доклад от компетентния за това орган на ЮЛНЦ съгласно ЗЮЛНЦ и неговите устройствени документи;
•    Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец), подписана от заявителя (законно представляващ ЮЛНЦ или адвокат с пълномощно или счетоводител, който е съставил отчета);
•    Копие на изричното писмено пълномощно, с което заявителят го упълномощава да подаде документните за пререгистрация в Агенция по вписванията;
•    Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя (по образец), която е попълва и подписва от пълномощника;
•    Платежно нареждане за внесена такса     

 

 

 

 

 

 

ДА ПРЕГОВОРИМ: ОТЧИТАНЕ НА ЮЛНЦ В ЧАСТНА ПОЛЗА

Когато заявлението се подава от заявител – законен представител на ЮЛНЦ, той следва да:

•    Попълни и подпише Заявление по образец Г2 за обявяване на ГФО;
•    Приложи годишния финансов отчет. Ако има лични данни, може да се приложи и второ копие на всеки от документите  със заличени лични данни;
•    Приложи документите, удостоверяващи приемането по надлежния ред (редовно свикване, провеждане, гласуване) на годишния отчет и доклад от компетентния за това орган на ЮЛНЦ съгласно ЗЮЛНЦ и неговите устройствени документи;
•    Попълни и подпише декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец);
•    Платежно нареждане за внесена такса        

Когато заявлението се подава от счетоводител, който е съставител на ГФО, той следва да:

•    Попълни и подпише заявление по образец Г2 за обявяване на ГФО;
•    Приложи годишния финансов отчет. Ако има лични данни, може да се приложи и второ копие на всеки от документите  със заличени лични данни;
•    Приложи документите, удостоверяващи приемането по надлежния ред (редовно свикване, провеждане, гласуване) на годишния отчет и доклад от компетентния за това орган на ЮЛНЦ съгласно ЗЮЛНЦ и неговите устройствени документи;
•    Попълни и подпише декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец);
•    Приложи нотариално заверено пълномощно за обявяване на отчет;
•    Платежно нареждане за внесена такса         

Когато заявлението се подава от заявител – адвокат с изрично пълномощно, той следва да:

•    Попълни и подпише заявление по образец Г2 за обявяване на ГФО;
•    Приложи годишния финансов отчет. Ако има лични данни, може да се приложи и второ копие на всеки от документите  със заличени лични данни;
•    Приложи документите, удостоверяващи приемането по надлежния ред (редовно свикване, провеждане, гласуване) на годишния отчет и доклад от компетентния за това орган на ЮЛНЦ съгласно ЗЮЛНЦ и неговите устройствени документи
•    Попълни и подпише декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец).    
•    Приложи копие от адвокатското си пълномощно за пререгистрацията на конкретната организация;
•    Платежно нареждане за внесена такса    

Когато заявлението се подава от пълномощник с изрично пълномощно, той следва да окомплектова пакета с документи, както следва:

•    Заявление Г2, попълнено и с нотариално заверен подпис върху него на заявителя (законно представляващ ЮЛНЦ или адвокат с пълномощно или счетоводител, който е съставил отчета);
•    Годишния финансов отчет. Ако има лични данни, може да се приложи и второ копие на всеки от документите  със заличени лични данни;
•    Документите, удостоверяващи приемането по надлежния ред (редовно свикване, провеждане, гласуване) на годишния отчет и доклад от компетентния за това орган на ЮЛНЦ съгласно ЗЮЛНЦ и неговите устройствени документи;
•    Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец), подписана от заявителя (законно представляващ ЮЛНЦ или адвокат с пълномощно или счетоводител, който е съставил отчета);
•    Копие на изричното писмено пълномощно, с което заявителят го упълномощава да подаде документните за пререгистрация в Агенция по вписванията;
•    Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя (по образец), която е попълва и подписва от пълномощника;
•    Платежно нареждане за внесена такса    

 

 

Какво съдържа Годишният доклад за дейността на ЮЛНЦ в обществена полза?
Докладът се изготвя в свободен текст, подписва се от представляващия и се подпечатва с печата на организацията. Докладът следва да съдържа следните задължителни части:
1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. Вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
4. Финансовия резултат.

Как се съставя Годишният финансов отчет (ГФО)?
Годишният финансов отчет представя имущественото и финансовото състояния и финансовите резултати от дейността на ЮЛНЦ (в обществена или в частна полза), паричните й потоци и собствения й капитал. Годишният финансов отчет се съставя на базата на национален счетоводен стандарт съгласно Закона за счетоводството.
Годишният финансов отчет се заверява с подписа и печата на дипломиран счетоводител или на счетоводна фирма. Отчетът се подписва и от лицето, което представлява ЮЛНЦ, и се подпечатва с печата на организацията.
В случаите, когато годишния финансов отчет подлежи на независим финансов одит, той се подписва и подпечатва и от лицензиран одитор.

 

 

 

 

назад