cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

Образци на заявления и декларации за Регистъра на ЮЛНЦ

18 Март 2020

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА:

•    За сдружение - Заявление A15 за вписване на обстоятелства относно сдружение (по образец)

•    За фондация - Заявление A16 за вписване на обстоятелства относно фондация (по образец)

•    За народно читалище - Заявление A17 за вписване на обстоятелства относно народно читалище (по образец)

•    За клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел - Заявление A18 за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел (по образец)

•    За клон на ЮЛНЦ - Заявление Б2 за вписване на обстоятелства относно клон

•    При прекратяване и ликвидация - Заявление Б6 за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация

•    За вписване на действителния собственик на ЮЛНЦ - Заявление Б7 за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

•    При запазване на наименование на ЮЛНЦ - Заявление Д1 за запазване на фирма / наименование Д1

 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА АКТОВЕ:

•    За подаване на документи на ЮЛНЦ (напр. покана за ОС, изменен Устав/Учредителен акт, покана до кредитори и пр.) - Заявление Г1 за обявяване на актове

•    За подаване на годишен финансов отчет на ЮЛНЦ (в обществена или в частна полза) и годишен доклад за дейността на ЮЛНЦ (в обществена полза) - Заявление Г2 за обявяване на годишни финансови отчети

•   За подаване на Декларация за неактивност на ЮЛНЦ без дейност през предходна счетоводна година - Заявление Г3 за обявяване на Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАЯВЛЕНИЯ

•     При изпълнение на указания на длъжностното лице по регистрацията за подаване на допълнителни документи по подадено заявление - Заявление Ж1 за изпълнение на указания по чл. 22, ал. 4 от ЗТР

•     При подаване за заявление с повече от трима заявители - Заявление З1 за данни за заявител

 

ДЕКЛАРАЦИИ:

•    Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ)

•    Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя (Декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ)

•    Декларация за неактивност - за ЮЛНЦ, които не са осъществявали дейност през предходната счетоводна година (Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството)

•    Декларация за обявяване на действителен собственик на ЮЛНЦ (Декларация по чл. 64, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари)

 

Бланки на заявленита и декларациите също така може да намерите и на сайта на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, секция "Документи" - www.brra.bg

______________

Списъкът на заявленията и декларациите е съгласно приложения към Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и до Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

назад