cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Кампания "Пререгистрация на НПО. Какво трябва да знаем?"

Съвпадане на имената на ЮЛНЦ след пререгистрация – възможно ли е и какво да правим?

1 Декември 2017

Кампанията „Пререгистрация на НПО – какво трябва да знаем?“, е посветена на промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, които се очаква да влязат в сила от 01.01. 2018 г., и включва поредица от разяснително материали и събития, които да бъдат в полза на гражданските организации.

Наименованията, под които са били вписани сдруженията и фондациите, народните читалища, както и клоновете на месните и на чуждестранните ЮЛНЦ в окръжните съдилища преди 01.01.2018 г., няма да се променят след пререгистрацията им в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ) към Агенция по вписванията. Агенцията ще пререгистрира всяко съществуващо ЮЛНЦ с името, с което е било вписано в съда, независимо дали има друга организация със същото име или не. Новосъздаващите се организации, обаче няма да могат да се регистрират с наименование на ЮЛНЦ, което е било вече регистрирано в съда преди 01.01.2018 г., независимо дали това ЮЛНЦ се е пререгистрирало или все още не е направило това.   

Съгласно действащия до 31 декември 2017 г. режим уникалността на наименованията се проверяваше само за територията на съответния окръжен съд. Промените в ЗЮЛНЦ обаче предвиждат занапред да има обща база данни с наименованията на всички регистрирани ЮЛНЦ. За новорегистриращите се организации след 01.01.2018 г. проверката за уникалност на наименованието ще се извършва с оглед на всички вече учредени в България организации, регистрирани от съдилищата, независимо дали са се пререгистрирали или не, както и с оглед на вече новоучредени и вписани съгласно новия ред организации в Агенция по вписванията, както и с оглед на всички наименования, които са били запазени отделно в Агенция по вписванията. Няколко специфични примера, които онагледяват как ще се отрази регистърната реформа на наименованията на ЮЛНЦ:
 
Случай 1: Към 01.01.2018 г.  в две различни окръжни съдилища има вписани две ЮЛНЦ от един и същи вид (т.е. и двете са фондации или сдружения) с едно и също наименование (има се предвид с еднакви имена, които абсолютно съвпадат като начин на изписване). В тези случаи, и двете ЮЛНЦ ще могат да се пререгистрират в Агенция по вписванията със същото наименование, с което са били вписани в отделните съдилища. За организацията, която е била регистрирана по-рано съгласно съдебните й документи, ще възникне правото, ако желае, да изиска по съдебен ред от другата да прекрати ползването на нейното наименование. В тези случаи по-късно създаденото ЮЛНЦ ще има възможността да промени наименованието си по реда за приемане на промени в устройствените си документи.

 

Пример: Сдружение с наименование „За светло бъдеще“, вписано през 2000 г. във Варненски окръжен съд (ВОС), и сдружение с наименование „За светло бъдеще“, вписано през 2005 г. в Пловдивски окръжен съд (ПОС), подават документи за пререгистрация в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Агенцията пререгистрира и двете организации, независимо коя от тях първа е подала документите си за пререгистрация и коя - втора.  

 

Случай 2: Към 01.01.2018 г.  в различни окръжни съдилища има вписани различни по вид ЮЛНЦ (т. е. едното е фондация, а другото е сдружение) с едно и също наименование. В тези случаи и двете организации ще могат да се пререгистрират в Регистъра на ЮЛНЦ със същото наименование, с което са били вписани в различните съдилища. За организацията, която е била регистрирана по-рано съгласно съдебните й документи, ще възникне правото, ако желае, да изиска по съдебен ред от другата да прекрати ползването на същото наименование.

Пример: Сдружение с наименование „За светло бъдеще“, вписвано през 2000 г. във Варненски окръжен съд (ВОС), и фондация с наименование „За светло бъдеще“, вписана през 2005 г. в Пловдивски окръжен съд (ПОС), подават документи за пререгистрация в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Агенцията пререгистрира и двете организации, независимо коя от тях първа е подала документите си за пререгистрация и коя - втора. Но сдружение „За светло бъдеще“, което е било учредено и вписано по-рано през 2000 г. ще има право да заведе дело срещу фондацията и да поиска от нея да прекрати ползването на наименованието „За светло бъдеще“ занапред.    

 

Случай 3: Към 01.01.2018 г. има вписано в съда ЮЛНЦ със свое уникално наименование. Преди да си подаде документите за пререгистрация в Регистъра на ЮЛНЦ, обаче, друга организация (в процес на учредяване) подава документи за регистрация със същото наименование си в Регистъра на ЮЛНЦ. В този случай Агенция по вписванията ще откаже регистрация на новосъздаващата се организация, независимо дали вече съществуващото ЮЛНЦ се е пререгистрирало в Агенцията или не.

Пример: Бъдещият директор К. А. подава заявление за регистрация на новоучредяващата се фондация „За светло бъдеще“ в Регистъра на ЮЛНЦ  на 02.01.2018 г. В същото време дългогодишната фондация „За светло бъдеще“, вписана през 2001 г. в Смолянски окръжен съд (СОС), подава документи за пререгистрация в Регистъра на ЮЛНЦ. Агенцията по вписванията отказва искането на К. А. за регистрация на  новоучредяващата се фондация „За светло бъдеще“, независимо кое от двете заявления е постъпило първо при нея.                  

 

Къде и как може да се запази наименование на ЮЛНЦ, което предстои да се учреди след 01.01.2018 г.?

Регистърната реформа предвижда запазването на наименование на новосъздаващо се ЮЛНЦ да не е задължителна предварителна стъпка, както беше до момента. Със самият факт на подаване на заявление за регистрация, посоченото наименование на ЮЛНЦ ще подлежи на проверка за уникалност от страна на Агенцията и ако не е заето вече, организацията ще бъде регистрирана. Агенцията също така предлага и отделна специална услуга по запазване на наименования (подобна на тази, която Информационно обслужване предлагаше), която би гарантирала че за даден период от време конкретно наименование няма да може да бъде запазвано от друг.  

Стъпки за запазване на наименование на бъдеща организация:

1)    Попълвате Заявление за запазване на фирма / наименование Д1 – по образец;
2)    Плащате държавна такса в размер на 40 лв. (ако подавате заявлението на хартиен носител), съответно 20 лв. (ако подавате заявлението по електронен път) по сметката на Регистъра на ЮЛНЦ;
3)    Подавате заявлението с приложеното към него платежно нареждане за платената такса в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията (на гише или по електронен път).

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАИМЕНОВАНИЕТО НА ЮЛНЦ:

Относно самото наименование на ЮЛНЦ ще важат общите законови изисквания в ЗЮЛНЦ:

•    Всяко ЮЛНЦ е свободно да избира своето име, стига то да не въвежда в заблуждение и да не противоречи на обществения морал и добри нрави.
•    Името на всяка новорегистрираща се организация трябва да бъде уникално, т. е. да няма друга съществуваща и вписвана в Регистъра на ЮЛНЦ със същото име организация – сдружение, фондация, клон на чуждестранно ЮЛНЦ или читалище, без значение. За уникално ще се счита всяко наименование, ако думите в него като текст и подредба не съвпадат с наименование на вече учредено ЮЛНЦ (пререгистрирано или на токова на което му предстои пререгистрация). Няма значение дали организациите са от един и същи вид или не, т. е. дали са сдружения или фондации. Не се счита за разлика между две наименования наличието на интервали и пунктуационни знаци (тирета, запетаи и др.) между думите в него. Примери: за съвпадащи ще се считат и следните наименования: „Кос-мос“; „Кос Мос“; КосМос, „КОСМОС“. За различни, обаче ще се считат наименованията „За космос“; „В космос“, „Космосът“
•    Името се изписва на български език (на кирилица), като може да бъде допълнително изписвано и на чужд език или на латиница.

 

назад