Български център за нестопанско право
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
НОВИНИ
22 март 2017
За ненасилието - от поредицата НПО пита

Представяме ви втория материал от поредицата на Български център за нестопанско право - НПО пита. Заглавието е "За ненасилието", а текстът е подготвен от Анна Адамова, правен консултант в екипа на БЦНП. В статията ще прочетете повече за знанието, за гражданския дълг, за демокрацията, правата и задълженията, които има всеки един от нас. Ще поразсъждаваме заедно върху въпроса "Какво даваме, за да постигнем това, което искаме?"
повече

20 март 2017
Кандидатствайте за обучение "Фъндрейзинг за НПО. Стратегически подходи", организирано от БЦНП

Обучението се организира от Български център за нестопанско право и ще се проведе на 11 и 12 май 2017 г. в София.
повече

17 март 2017
Годишен отчет на Български център за нестопанско право

2016-а година в цифри, истории и картини
повече

15 март 2017
13 проекта получават финансиране от VIVACOM Регионален грант

За втора поредна година програмата подпомага развитието на регионите в България и стимулира участието на местните общности
повече

10 март 2017
ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ НА ЮЛНЦ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА - ИЗИСКВАНИЯ И СРОКОВЕ

31 март 2017 г. е крайният срок за подаване на Годишен отчет за дейността на ЮЛНЦ през 2016 г. и Годишна данъчна декларация на ЮЛНЦ, извършвало стопанска дейност през 2016 г. ЮЛНЦ в обществена полза са длъжни да обяват годишния си доклад за дейността през 2016 г. и финансовия отчет в Централния регистър до 30 юни 2017 г. До тази дата ЮЛНЦ в частна полза са длъжни да публикуват своите годишни финансови отчети в интернет или икономическо издание.
повече

ПРОЕКТИ

Проект „Социално договаряне за устойчивост“ (2015 – 2017)
повече

 

Проект "Бизнес с мисия" (2016 - 2018)
повече

 

София – модел за отворено управление (2016)
повече

 

Продължаваща и разширена подкрепа за организациите на гражданското общество
повече

 

Подкрепа за устойчивото развитие чрез засилване на ролята и участието на организации на гражданското общество в демократичните промени в ...
повече

 

Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО (2015-2016)
повече

 

Укрепване на Форум "Социални предприятия в България" (2015-2016)
повече

 

Популяризиране на социалните предприятия като механизъм за достигане и въвличане на най-уязвимите деца и младежи в България (2015)
повече

 

Укрепване на уменията за фондонабиране на български неправителствени организации (2015)
повече

 

Видимост, прозрачност и връзки с общностите в дейността на НПО (2015 -2016)
повече

 

Програма „Следваща стъпка” в България (2014 - 2016)
повече

 

Къщата на гражданското общество – общност за развитие (2014 - 2016)
повече

 

АНАЛИЗИ

Настоятелство
повече

 

Становище относно Индикативна годишна работна програма за 2017г. по ОП „Добро управление“
повече

 

"Недееспособността на физическите лица. Съвременни предизвикателства", София, 2016 г.
повече

 

Поискано становище с писмо № КТСП-653-08-28 от 22.08.2016 г. относно Законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа
повече

 

Становище относно проект на Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ - Оперативна програма Развитие на ...
повече

 

Индекс за устойчивост на неправителствените организации (НПО) в България за 2015 г.
повече

 

Становище на БЦНП по проекта на Закон за противодействие на тероризма
повече

 

Становище по проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца"
повече

 

Становище относно проект на Закон за противодействие на тероризма
повече

 

Принципи за добро финансово управление в НПО
повече

 

Обнародвани са промените в Закона за нормативните актове
повече

 

Нови правила за регистрация на НПО в Регистър БУЛСТАТ
повече

 

Социалното предприемачество като възможност за обезкуражените млади хора?
повече

 

Пътна карта (2015 – 2020) за насърчаване и развитие на социалните предприятия
повече

 

Програма „Регионален грант“
повече

 

Становище на БЦНП относно ЗИД на ЗЮЛНЦ, приет от Министерски съвет на 30.09.2015 г.
повече

 

Доклад за проблемите на неправителствените организации при достъпа и работата с финансиране по Оперативните програми
повече

 

Финансово управление на НПО. Въпроси и отговори, София, 2015
повече

 

Становище на БЦНП по Закона за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове (ЗНА, юли 2015 г.)
повече

 

ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
повече

 

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic