(2006) ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
(2006) ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Обн. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.41 от 26 Април 2001г., изм. ДВ. бр.98 от 16 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.25 от 8 Март 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.42 от 17 Май 2005г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г.

§ 1. В Чл. 26 се правят следните изменения:

1.Ал. 1 се променя както следва:
“Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. ... от 2006 г.) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.”
2. Ал. 3 се променя както следва:
“(3) (Изм. - ДВ, бр. ... от 2006 г.) Ако друго не е предвидено в устава, поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.”

§ 2. В Чл. 38 се правят следните изменения:
Ал. 3 се променя както следва:
“(3) (Изм. - ДВ, бр. ... от 2006 г.) Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, следва да заявят за вписване в централния регистър обстоятелствата по чл. 45, ал. 2 в двумесечен срок от вписването на определянето в съдебния регистър.”

§ 3. В Чл. 40 се правят следните изменения:
Ал. 3 се променя както следва:
“(3) (Изм. - ДВ, бр. ... от 2006 г.) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност са публични. Съобщението за тяхното изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с тях, се публикува в бюлетина на централния регистър.”

§ 4. В Чл. 44 се правят следните изменения:
Ал. 1 се променя както следва:
“Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. ... от 2006 г.) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако редът за определянето на такова не е уреден в устава или учредителния акт.”

§ 5. В Чл. 45 се правят следните изменения:
Ал. 2, т. 1 и т. 2 се променят както следва:
“1. копие от съдебните решения по регистрацията, заверено от заявителя;
2. удостоверение за актуално състояние по регистрацията, издадено от съда по регистрацията;”

§ 6. В Чл. 46 се правят следните изменения:
1. Ал. 2, т. 4 се променя както следва:
Думите “или проверка от лицензиран експерт-счетоводител” отпадат. В края на разпоредбата се добавят думите “или финансов отчет”.
2. Ал. 3 се отменя.

§ 7. Създава се нов чл. 47а със следното съдържание:
“Чл. 47а. (Нова - ДВ, бр. ... от 2006 г.) За закононарушенията, констатирани при ежегодния или текущ контрол, министърът на правосъдието уведомява съответните държавни контролни органи за извършване на проверки и на предвидените в закона действия.”

§ 8. В Чл. 48 се правят следните изменения:
1. Ал. 1 се променя както следва:
Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. ... от 2006 г.) Вписването се заличава от министъра на правосъдието или оправомощено от него лице служебно, по искане на прокурора или на съответните държавни контролни органи, когато юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност:
1. системно не представя в определените срокове информацията по отношение подлежащите на вписване обстоятелства;
2. две поредни години не представи в срок информация за дейността по смисъла на чл. 46;
3. извършва дейност в нарушение на разпоредбите на закона;
4. системно не внася в срок публични вземания;
5. е останало с членове под законово изискуемия минимум за период повече от 6 месеца.
2. Създава се нова Ал. 2 със следното съдържание:
(2) (Нова - ДВ, бр. ... от 2006 г.) В случаите по т. 1 и т. 2 на предходната алинея, преди заличаване на вписването, министърът на правосъдието изпраща писмено уведомление до юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, в което определя допълнителен срок за представяне на информацията, след който ако тя не бъде представена, вписването се заличава.”
3. Досегашната Ал. 2 става Ал. 3.

§ 9. В § 1 от Преходните и заключителни разпоредби се добавя нова Ал. 5 със следното съдържание:
(5) (Нова - ДВ, бр. ... от 2006 г.) Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, които не са вписани в Централния регистър следва да подадат заявление за вписване в него в едногодишен срок от влизане в сила на измененията и допълненията на закона.

 

М О Т И В И
към Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Настоящите предложения за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) нямат за цел радикално да изменят сегашната правна уредба на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в България, а да улеснят функционирането на неправителствените организации и да подобрят правоприлагането. Те са изработени на базата на Концепция за промени в законодателството за юридически лица с нестопанска цел в България, подкрепена от няколко стотин от активните юридически лица с нестопанска цел. Предложенията са съгласувани с Централния регистър при Министерство на правосъдието, Съвета по законодателство към Министерство на правосъдието и ресорния заместник- министър на правосъдието, от които получиха подкрепа.
Вследствие на множеството практически проблеми, особено за сдруженията с малък членски състав и твърде тромавата процедура за свикване на Общи събрания, се връща възможността на сдруженията да свикват Общо събрание по ред, предвиден в уставите им. Отпада и задължението събранието да се провежда в населеното място, където се намира седалището на сдружението, което е едно излишно ограничение, особено за национални сдружения или сдружения, обединяващи различни региони (или общини).
С предложенията за изменение на глава Трета от закона, която урежда статута на организациите в обществена полза, се въвежда срок, в който ЮЛНЦ, които по съдебна регистрация са се определили в обществена полза следва да се впишат в Централния регистър – 2 месеца. Петгодишната практика по приложението на ЗЮЛНЦ доведе до възникването на междинен статут на организации, какъвто законодателя при приемането на закона не е предвиждал и целял. Това са ЮЛНЦ, които са се определили по съдебно решение в обществена полза, но не са вписани в регистъра, което обезсмисля до голяма степен уредбата на тази група организации. С цел премахване на това междинно правно положение, в преходните и заключителните разпоредби е предвиден и срок за вписване в Централния регистър на заварените невписани в регистъра ЮЛНЦ, които са определени в обществена полза. Той е 1 година, считано от влизането на измененията и допълненията към закона в сила.
Предлага се освен годишният доклад за дейността, и финансовия отчет на ЮЛНЦ в обществена полза също да е публичен.
За да бъдат улеснени организациите, които се вписват в Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза, с предложенията се опростяват формалните изисквания към изискваните документи за регистрация, като за разлика от досегашната уредба, в бъдеще при вписване ще се представя копие от съдебните решения по регистрацията, заверено от заявителя, а не заверен препис от съда.
С цел засилване на ежегодния контрол е предвидено и ново основание за заличаване на вписани в регистъра ЮЛНЦ – при непредставяне в срок на информация за дейността по смисъла на чл. 46 в продължение на две поредни години. Във всички случаи на непредставяне на информация на регистъра, обаче, е предвидено задължение за министъра на правосъдието преди да заличи да изпрати писмено уведомление ЮЛНЦ и да му определи допълнителен срок за представяне на такава. Това е предвидено като последна възможност за организациите да предотвратят настъпването на тежките последици от заличаването им от Централния регистър.


 
Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic