Проект на Принципи за добро финансово управление на ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Проект на Принципи за добро финансово управление на неправителствени организации

В последните 10 години няколко пъти се обсъжда необходимостта от разработване на стандарти за работата на гражданските организации. Досега подобни опити са били неуспешни. От друга страна, много организации имат нужда от насока как да работят по-добре, включително как да подобрят финансовото си управление. Затова Българският център за нестопанско право и Българското дружество за защита на птиците разработиха принципи, които да служат като насока за неправителствените организации в България, за да бъдат те по-стабилни, прозрачни  и добре управлявани. Текстът на принципите - работен вариант може да прочете тук:


Проектът Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО  се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. За повече информация http://www.ngobg.info и www.ngogrants.bg, както и сайтовете на БДЗП www.bspb.org и на БЦНП www.bcnl.org


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

 
Сподели в Facebook
 

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic