Нови правила за регистрация на НПО в Регистър БУЛСТАТ
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Нови правила за регистрация на НПО в Регистър БУЛСТАТ
От 1 май 2016 г. влязоха в сила новите правила за регистрация на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в Регистър БУЛСТАТ. След приемане на промените в Закона за Регистър БУЛСТАТ в началото на годината Регистърът вече функционира като електронен централизиран регистър - www.bulstat.bg, който осъществява дейности по вписвания и издаване на справки и удостоверения за вписаните обстоятелства. Така по партидата на всяка фондация, сдружение, синдикална организация или читалищно сдружение, които вече са вписани или на които предстои да бъдат вписани в Регистър БУЛСТАТ, се води дело в електронна форма по подобие на Търговския регистър.

Това означава, че представители на ЮЛНЦ вече ще имат възможност да ползват автоматизираните електронни услуги на Регистър БУЛСТАТ и да подават по електронен път документи за вписване, промяна в обстоятелствата и заличаване от Регистъра. Също така ще могат да се правят електронни справки за вписаните в БУЛСТАТ лица, както и справки за свързаност на физически и/или юридически лица. В сайта на Регистър БУЛСТАТ е достъпна информацията за актуалния ценоразпис на предоставяните регистърни услуги.

Една от най-важните последици от електронизацията на Регистър БУЛСТАТ е, че при посочване на кода по БУЛСТАТ съдът, държавните и местните органи, лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, и организациите, предоставящи обществени услуги, включително банките, няма да имат право да изискват доказването на обстоятелства, които са вписани в Регистъра. Тази забрана важи и по отношение на възложителите по Закона за обществените поръчки. Освен това всички издадени до 1 май 2016 г. БУЛСТАТ карти се считат вече за невалиден документ и за ЮЛНЦ отпада задължението да се идентифицират с БУЛСТАТ карта.


Кой може да подава заявления за вписване на обстоятелства в Регистър БУЛСТАТ?

Заявления може да подава единствено представляващият на ЮЛНЦ лично или упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно или адвокат с изрично пълномощно. При промяна в представителството обстоятелствата се заявяват от новия представляващ. Запазва се изискването за подаване на заявление за вписване на обстоятелства в 7-дневен срок (в това число и неработни дни) от получаване на съдебното решение за първоначална регистрация, пререгистрация или заличаване.


Как да регистрираме ново ЮЛНЦ в Регистър БУЛСТАТ?

  • Заявяване по електронен път  (изисква се електронен подпис)

-    В секция „Електронни услуги" на сайта на Регистър БУЛСТАТ избирате електронна услуга „Подаване на документи за регистрация, промяна и заличаване на субекти по чл. 3, ал. 1, т. 1-8 и ал. 2 от ЗРБ";
-    Регистрирате се като нов потребител в Регистър БУЛСТАТ чрез въвеждане на електронна поща и парола;
-    Попълвате съответстващите за ЮЛНЦ задължителни полета в заявлението, като следвате внимателно указанията за попълване, приложени към формуляра;
-    Към заявлението прикачвате сканираните оригинали или заверени от заявителя преписи на съдебното решение за първоначална регистрация на ЮЛНЦ, издадено от окръжния съд по седалище на организацията, устава/устройствения акт и нотариално завереното пълномощно (ако е необходимо), декларация за истинността на заявените обстоятелства по чл. 9, ал. 4 от ЗРБ (по образец) и документ за платена държавна такса (35 лв.);
-    След финализиране на процеса по попълване системата ще генерира PDF файл със заявлението, което ще се свали на Вашият локален компютър. Необходимо е да подпишете заявлението с електронен подпис, като използвате стандартен софтуер за подписване на документи;
-    Подписаното заявление е необходимо да качите обратно в системата, следвайки указанията;
-    Ще получите входящ номер на подаденото от Вас заявление.

  • Подаване на документи на гише

-    В Регистър БУЛСТАТ, намиращ се в съответната служба по вписвания към Агенцията по вписванията, подавате заявление по образец „РБ – 1 Заявление за вписване на обстоятелства относно субекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 8 и ал. 2 от ЗРБ". Заявлението може да попълните предварително или на място при спазване на указанията за попълване.
-    Към заявлението прилагате по един оригинален или заверен от заявителя препис от съдебното решение за първоначална регистрация на ЮЛНЦ, издадено от окръжния съд по седалище на организацията, устава/устройствения акт и нотариално завереното пълномощно (ако е необходимо), декларация за истинността на заявените обстоятелства по чл. 9, ал. 4 от ЗРБ (по образец) и документ за платена държавна такса (35 лв.);
-    След приемане на заявените документи ще получите входящ номер на заявлението.

Как да заявим промени  в обстоятелствата или заличаване на ЮЛНЦ от Регистър БУЛСТАТ?

-    Процедурата по заявяване е аналогична на описаната по-горе. Избирате електронна услуга „Подаване на документи за регистрация, промяна и заличаване на субекти по чл. 3, ал. 1, т. 1-8 и ал. 2 от ЗРБ" и попълвате съответните полета, отнасящи се до обявяването на промени/заличаване на ЮЛНЦ.
-    Особеност -  ако при заявяване на промени или заличаване на ЮЛНЦ е необходимо да се ползват вече представени документи, е достатъчно в заявлението да се реферира към входящия номер на предходното заявление, с което са били представени;
-    Към заявлението се прилагат по един оригинален или заверен от заявителя препис от съдебното решение за пререгистрация, актуалния устав/устройствен акт (в случай че е бил променен) и нотариално завереното пълномощно (ако е необходимо), декларация за истинността на заявените обстоятелства по чл. 9, ал. 4 от ЗРБ (по образец) и документ за платена държавна такса (10 лв.).

Служителят по регистрацията се произнася по исканията за вписване и заличаване до края на следващия работен ден от постъпването им. Ако към заявлението за вписване и заличаване не е приложен някой от изискуемите документи или не е платена дължимата държавна такса, служителят по регистрацията дава указания за отстраняване на нередовността в срока за произнасяне. Указанията се оповестяват по електронната партида на ЮЛНЦ и на посочения електронен адрес, а при първоначална регистрация –  на официалната интернет страница на Регистър БУЛСТАТ. Дадените указания могат да се изпълнят чрез подаване на заявление по чл. 17, ал. 3 от ЗРБ по образец. В случай че указанията не бъдат изпълнени в срок 5 работни дни от даването им, служителят по регистрацията постановява отказ.

Служителят по регистрацията може да постанови мотивиран отказ, ако:
- не е подадено заявление за исканото вписване или заличаване при спазване на предвидените за това форма и ред;
- заявеното обстоятелство не подлежи на вписване и вече е вписано;
- заявлението е подадено от лице, което няма право да представлява организацията или няма нотариално пълномощно;
- към заявлението не са приложени всички изискуеми документи;
- не е представена Декларация за истинността на заявените обстоятелства по чл. 9, ал. 4 от ЗРБ;
- не е платена дължимата държавна такса.

Отказът се връчва на заявителя незабавно след постановяването му лично или с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако в заявлението заявителят е посочил, че желае да бъде уведомяван по електронен път, отказът се изпраща на посочения от него електронен адрес.

Отказът да бъде извършено вписването подлежи на оспорване по административен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс
Веднъж постановеният отказ не е пречка да се подаде ново заявление за вписване, съответно за заличаване на същото обстоятелство, за което е било поискано вписване. В този случай заявителят може да се ползва от представени вече документи, приложени към заявлението, по което е постановен отказ, като посочи номера на заявлението и вида на документите.

При наличие на технически грешки или пропуски при отразяване на информацията в електронния регистър те се отстраняват служебно или по искане на заинтересованото лице чрез ново вписване.


Как да извършим плащането?

Плащане по заявяване, направено по електронен път,  може да направите предварително по банка, като прикачите копие от платежното към подаваното заявление. Сумата се превежда по банковата сметка за такси по регистър БУЛСТАТ. Възможно е плащането да се извърши след подаване на заявлението, като последвате указанията за електронно плащане чрез e-pay.

При заявяване на гише за вписване, обявяване на промени или заличаване от Регистър БУЛСТАТ може да заплатите държавната такса за съответната услуга предварително по банков път по сметката за такси по регистър БУЛСТАТ или на пост терминал.

Стойността на услугите са съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

 
Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic