Обнародвани са промените в Закона за нормативните актове
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Обнародвани са промените в Закона за нормативните актове

В Държавен вестник, бр. 34, от дата 03.05.2016 г. са обнародвани измененията в Закона за нормативните актове (ЗНА), касаещи процедурата за обществени консултации, въвеждането на оценка на въздействието и извършването на задължителна предварителна справка за съответствието на бъдещите проектозакони с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, както и с практиката на Европейския съд по правата на човека. Новите промени създават значително по-благоприятни условия за активно гражданско участие в процеса на създаване на закони, както и за зачитане гласа на гражданския сектор от властимащите.

В рамките на общественото обсъждане на измененията в ЗНА през 2015 г. част от сегашните промени в закона бяха предложени от самите граждани и подкрепени от тях на платформата „Гласът ни" (www.glasatni.bg). Такива предложения бяха например: законодателно регламентиране на процедурата на обществени консултации на нормативни актове; въвеждане на задължение за държавните институции да дават мотивиран отговор защо отхвърлят предложения на граждани и организации, когато се отнасят до промени в нормативни актове; публикуване на информация от държавната администрация за това, кои от постъпилите предложения са приети, кои са отхвърлени и защо; удължаване срока на обществените консултации до най-малко 1 месец от публикуване на акта и други.


За  промените накратко:

  • Оценка на въздействието на нормативни актове

В предвидени от закона случаи съставителят на проект на нормативен акт (народен представител, Министерски съвет) ще извършва оценка на въздействието (ОВ), с която ще се изследва съотношението между формулираните цели и очакваните (постигнати) резултати.

При изработване на проекти на закони, кодекси, наредби и др. ще се извършва т. нар. предварителна оценка на въздействието при гарантирано участие на граждани и юридически лица в процеса на обществено консултиране. В резултат на извършена проверка чрез последваща оценка на въздействието върху прилагането на конкретен акт  той ще може да се отмени, измени или допълни.

Извършването на частична предварителна ОВ ще предхожда изработването на всеки проект на закон, кодекс и подзаконов нормативен акт на Министерския съвет. Що се отнася до цялостната предварителна ОВ, тя задължително ще се извършва при изработване на изцяло нови закони и кодекси или в случаите, в които частичната оценка е показала, че може да се очакват значителни последици. Извън тези случаи цялостна предварителна ОВ ще може да се извършва по преценка на съставителя на проекта.

Включването на проекти на закони и кодекси в законодателната програма и на подзаконови нормативни актове на МС в оперативната програма ще се осъществява след извършена предварителна ОВ. Двете програми ще се приемат от Министерски съвет за 6-месечен период и заедно с предварителните оценки на въздействието ще се публикуват на Портала за обществени консултации, поддържан от Министерски съвет – www.strategy.bg

Последваща ОВ на новите закони, кодекси и подзаконови нормативни актове на МС ще се извършва от органа, в чиято компетентност е изпълнението на акта. Тя ще се извършва в срок 5 години или по-малко след влизането в сила на новия нормативен акт. Последващата ОВ ще се публикува на интернет страницата на съответния орган, както и на Портала за обществени консултации в срок до 30 дни от изготвянето й.

В случаите, в които общинските съвети извършват последваща ОВ, тя ще се публикува на интернет страницата на съответната община в едномесечен срок от изготвянето й. По преценка на общинската администрация оценката може да се публикува и на Портала за обществени консултации.

Извън обхвата на задължението за извършване на оценка на въздействието остават:
- законопроектите за държавния бюджет, за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, както и за проекти на подзаконови нормативни актове, свързани с изпълнението на държавния бюджет;
- законопроектите за изменение и допълнение на Конституцията;
- законопроектите за ратифициране и денонсиране на международни договори;
- проектите на нормативни актове, свързани с предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства."


  • Обществени консултации

На законово ниво се урежда гарантираното участие на гражданите и неправителствените организации в законотворческия процес. Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта ще бъде длъжен да публикува текста на проекта на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието. Когато проектосъставител е орган на изпълнителната власт (напр. Министерски съвет, ресорен министър), публикуването се извършва на Портала за обществени консултации(www.strategy.bg), а когато е орган на местното самоуправление (Общински съвет, кмет) - на интернет страницата на съответната община и/или общински съвет.

Срокът за подаване на предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации, се удължава до 30 дни. Запазва се възможността при изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите да бъде определен друг срок, но не по-кратък от 14 дни.

След приключването на обществената консултация и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта ще бъде длъжен да публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения. Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването на справката се извършва едновременно и на Портала за обществени консултации.

Министърът - вносител на проект на нормативен акт, който подлежи на разглеждане от МС, ще бъде длъжен да го изпрати заедно с предварителната оценка на въздействието за съгласуване на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), ако проектът е свързан с правомощия на общините.

В Портала за обществени консултации предстои да бъде създаден нов раздел, в който ще бъдат вписвани физическите и юридическите лица, в това число и НПО, на които е възложено от държавата или общините да изработят проекти на нормативни актове, оценки на въздействието, както и размера на възнаграждението им.

Справки за съответствие на нормативните актове

Проект на закон или кодекс, който подлежи на разглеждане от Министерския съвет, освен от мотиви, съответно доклад към него и предварителна ОВ, ще се придружава и от справка за съответствието му с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека. Тази справка ще се изготвя от Министерството на правосъдието.


Промените в Закона за нормативните актове влизат в сила от 3 ноември 2016 г.

 
Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic