(2006) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
(2006) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Материалът е  подготвен от работна група, сформирана в рамките на проект “Нови перспективи пред уязвимите групи – подобряване качеството на социалните услуги и подкрепа за социалните предприятия”, изпълняван от Български център за нестопанско право и Програмен и аналитичен център за европейско право с финансовата подкрепа на ЕС по Програма ФАР, “Развитие на гражданското общество” 2002.


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ (ЗСП)


§ 1. Член 1 ал.2 от Закона за социално подпомагане се изменя както следва:

Чл.1 ал.2  от Закон за социално подпомагане  
(2) Законът има за цел:
1. подпомагане на гражданите, които без помощта на другиго не могат да задоволяват своите основни жизнени потребности;
2. укрепване и развитие на обществената солидарност в трудни житейски ситуации;
3. подпомагане на социалната реинтеграция на лицата, които получават социални помощи;
4. подпомагане на трудовата заетост на безработните лица, които отговарят на изискванията за получаването на месечни социални помощи;
5. насърчаване на предприемачеството в социалната сфера чрез предоставяне на социални услуги от физически и юридически лица и стимулиране осъществяването на стопански дейности със социален ефект.


§2 В Закона за социално подпомагане се създава се нова глава седма “Социални предприятия” със следната редакция:

Глава седма:
СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Чл.23а (1) Социалните предприятия насърчават предприемачеството в социалната сфера при осъществяване на социалното включване и предоставят възможност на лица в неравностойно положение да водят пълноценно самостоятелен живот.
 (2) Социално предприятие по смисъла на този закон е всяка стопанска дейност, извършвана от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или от търговски дружества  с повече от 50% участие на юридически лица с нестопанска цел,  която е със социален ефект и отговаря на следните условия:
 а/ е под формата на предоставяне на социални, образователни, здравни и други услуги, осъществяване на търговия и/или производство на стоки и/или
 б/  осигурява заетост на хора в неравностойно положение, чиито относителен дял е повече от 30% от всички разкрити работни места и/или
 в/ създава възможности за заетост, развитие на умения и професионална реализация извън системата за социално подпомагане.
(3) Приходите, реализирани от дейностите по ал.2, изцяло се инвестират в социалното предприятие.
 (4) Предоставянето на социални услуги по ал. 2 може да се извършва само след вписване на лицата в регистъра по чл. 18, ал.2.
 (5) Търговските дружества  по ал. 2 не разпределят печалба.


  Чл.23б Лицата, осъществяващи дейностите по чл.23а, могат да кандидатстват за средства от фонд “Социално подпомагане”.


§3 В Допълнителните разпоредби на Закон за социално подпомагане се правят следните изменения:
В т. 3 от Допълнителните разпоредби отпада „подпомаганите лица”.

В допълнителната разпоредба §1 се създава нова точка 11
§1 т.11 “Лица в неравностойно положение” са:
- Хора с увреждания;
- Лица, които са били регистрирани като безработни за срок не по- малко от 12   последователни месеца;
- Деца в риск;
- Жертви на насилие и трафик;
- Лица, изтърпели ефективно наказание лишаване от свобода;
- Самотни родители;
- Лица с наркотична зависимост;
- Многодетни майки;
- както и други лица, които имат необходимост от социално включване.

В допълнителната разпоредба §1 се създава нова точка 12:
 §1 т.12 «Възможности за заетост» са създаването на възможности за всякакъв тип ангажираност на лица в неравностойно положение включително и трудова терапия с цел социалното им включване без това да изисква наемането им по трудово правоотношение, разкриване на работно място по смисъла на Кодекса на труда или заплащане на възнаграждение.»

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

§1. В чл.52 от Закона за насърчаване на заетостта се създава нова алинея 3, като чл.52 придобива следната редакция::
Програми и мерки, осигуряващи равни възможности чрез социално-
      икономическа интеграция на рискови групи в пазара на труда
 Чл. 52.  (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2005 г.) За всяко разкрито работно място, на което са наети безработни лица с трайни увреждания, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 12 месеца.
 (2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2005 г.) За всяко разкрито работно място за наемане на временна, сезонна или почасова работа, на което са наети безработни лица с трайни увреждания, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 6 месеца.
 (3) На социално предприятие, коeто създава възможности за заетост на лица в неравностойно положение по смисъла на Закона за социално подпомагане, се предоставят суми от Aгенция по заетостта за всяко ангажирано лице в неравностойно положение за времето, през което е било ангажирано в размер на минималното трудово възнаграждение за страната, но за не повече от 6 месеца.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

 §1 В глава десета от Закона за корпоративно подоходно облагане се създава нов чл.59а със следната редакция:
 
Глава десета
 ПРЕОТСТЪПВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ
Чл.59а (1) На юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел, и на търговските дружества с повече от 50% участие на юридически лица с нестопанска цел и действащи като социални предприятия по смисъла на Закона за социално подпомагане, се преотстъпва корпоративния данък върху печалбата от дейността им.
(2) Преотстъпеният данък се инвестира изцяло в социалното предприятие. .Разходването на средствата се доказва със съответните счетоводни документи съгласно Закона за счетоводството.


 
Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic