ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.38 от 23 Април 1999г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Май 1999г., доп. ДВ. бр.112 от 23 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2000г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.98 от 1 Декември 2000г., попр. ДВ. бр.100 от 8 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 2 Март 2001г., изм. ДВ. бр.97 от 13 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.26 от 12 Март 2002г., доп. ДВ. бр.46 от 7 Май 2002г., изм. ДВ. бр.81 от 23 Август 2002г., изм. ДВ. бр.118 от 20 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.40 от 29 Април 2003г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.93 от 17 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 4 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.26 от 7 Април 2009г.

Глава първа.
УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ (ЗАГЛ. ОТМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2003 Г.)
Чл. 1. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Глава втора.
СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Социалните помощи се отпускат на лица и семейства по постоянен адрес, на който се извършва и социалната анкета.

Чл. 9. (1) Право на месечна помощ имат лица или семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран минимален доход.
(2) Основа за определяне на диференцирания минимален доход е гарантираният минимален доход, чийто месечен размер се определя с акт на Министерския съвет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.06.2005 г.) Диференцираният минимален доход се определя, както следва:
1. за лица над 75 години, живеещи сами - 165 на сто от гарантирания минимален доход (ГМД);
2. за лица над 65 години, живеещи сами - 140 на сто от ГМД;
3. за лица над 65 години - 100 на сто от ГМД;
4. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство, и за всеки от съвместно живеещите съпрузи - 66 на сто от ГМД;
5. за лице до 65 години, живеещо само - 73 на сто от ГМД;
6. за лице с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто - 100 на сто от ГМД;
7. за лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто - 125 на сто от ГМД;
8. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) за дете:
а) до 16-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, включително до завършване на ХIII клас на професионална гимназия, но не повече от 20-годишна възраст - 91 на сто от ГМД;
б) от 7 до 16-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, включително до завършване на ХIII клас на професионална гимназия, но не повече от 20-годишна възраст, и е допуснало 5 или повече неизвинени отсъствия за съответния месец - 30 на сто от ГМД;
в) от 7 до 16-годишна възраст, което не учи - 20 на сто от ГМД;
9. за дете-сирак; за дете, настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето; за дете с трайно увреждане - 100 на сто от ГМД;
10. за родител, отглеждащ сам дете/деца:
а) до 3-годишна възраст - 120 на сто от ГМД;
б) до 16-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20 години - 100 на сто от ГМД;
11. за бременни жени 45 дни преди раждане и за родител, отглеждащ дете до 3-годишна възраст - 100 на сто от ГМД.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.06.2005 г.) При наличие на повече от едно основание по ал. 3 се прилага по-високият размер.
(5) Размерът на месечната помощ се определя като разлика между диференцирания минимален доход или сумата от диференцираните минимални доходи и доходите на лицата или семействата от предходния месец.
(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) Доходите се декларират за месеца, през който са получени независимо за кой период се отнасят.
(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) За установяване на обстоятелствата по ал. 3, т. 8, букви "а" и "б" дирекциите "Социално подпомагане" ползват информацията, получена на основание чл. 17, ал. 3, т. 4 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.; попр., бр. 97 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2004 г. и бр. 71 от 2006 г.).
(8) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) При определяне на диференцирания минимален доход за деца с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут се прилага разпоредбата на ал. 3, т. 8, както следва:
1. за периода на включване в Националната програма за интеграция на чужденците в Република България - буква "а";
2. след приключване на участието в Националната програма за интеграция на чужденците в Република България и за деца, които не са били включени в нея - букви "а", "б" и "в" съобразно учебната заетост.

Чл. 10. (1) Месечната помощ се отпуска, ако лицата или семействата отговарят и на следните допълнителни условия:
1. обитаваното от тях собствено жилище да е единствено и да не е по-голямо от:
а) за едно лице - едностайно;
б) за двучленно и тричленно семейство - двустайно;
в) за четиричленно семейство - тристайно;
г) за петчленно и по-голямо семейство - четиристайно;
д) за всяко съжителстващо лице - една стая;
2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
3. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 лв., с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;
4. да не притежават движима и недвижима собственост, която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството;
5. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
6. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) да не са прехвърляли жилищен или вилен имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години;
6а. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) да не са прехвърляли чрез договор за дарение собствеността върху жилищен или вилен имот и/или идеални части от тях през последните 5 години;
7. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) безработните лица да са регистрирани в дирекциите "Бюра по труда" най-малко 9 месеца преди подаване на молбата за социална помощ и да не са отказвали предлаганата им работа и включването им в курсове за квалификация и преквалификация, организирани от дирекциите "Бюра по труда".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Изискванията на ал. 1, т. 1 не се отнасят за обитателите на собствено жилище, когато е единствено и в което живее лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто или тежко болен член на семейството, както и когато жилището не е източник на допълнителни доходи поради невъзможност за отдаване под наем, лошо техническо състояние, здравни, хигиенни, социални или други причини.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Не се изисква регистрация по ал. 1, т. 7 в дирекциите "Бюра по труда" за отпускане на месечни помощи на:
1. родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст;
2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г.) човек с увреждане с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто;
3. лице, полагащо грижи за тежко болен член на семейството или за съжителстващо с него тежко болно лице;
4. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) лица с психически заболявания, удостоверени от съответните специализирани лечебни заведения;
5. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) лица над 18-годишна възраст, които се обучават в дневна форма на обучение в училищата от системата на народната просвета и в средните специални училища;
6. (нова - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) бременни жени след третия месец на бременността.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Срокът по ал. 1, т. 7 не се отнася за лицата, които са се регистрирали в дирекциите "Бюра по труда" в едномесечен срок от:
1. изтичането на срока за отглеждане на дете до 3-годишна възраст;
2. навършването на 16-годишна възраст, ако не учат;
3. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) приключването на работа по програми или мерки за заетост или на сезонна работа;
5. освобождаването от местата за изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода";
6. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) завършването на социално учебно-професионално заведение или специални училища;
7. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.)
8. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г.) изтичането на срока на експертното решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), с което е определена 50 и над 50 на сто намалена работоспособност;
9. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) отпадането на условията по ал. 3, т. 3.
(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Срокът по ал. 1, т. 7 не се отнася за лицата - жертви на трафик, които са се регистрирали в дирекциите "Бюро по труда" в 3-месечен срок от завръщането им в страната, от прекратяването на престоя им в приютите за временно настаняване или след окончателното приключване на наказателното производство за лицата по чл. 25, т. 1 от Закона за борба с трафика на хора и не са отказали съдействие на българските компетентни власти за изясняване на обстоятелствата по въвличането им в трафик на хора.
(6) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Срокът по ал. 1, т. 7 не се отнася за лица с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут, които са се регистрирали в дирекциите "Бюро по труда" в 3-месечен срок от връчването на решението за предоставяне статут на бежанец или хуманитарен статут.
(7) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Срокът по ал. 1, т. 7 не се отнася за майки, чиито деца са починали, преди да навършат 3-годишна възраст, и които са се регистрирали в дирекциите "Бюро по труда" в 3-месечен срок от настъпване на събитието.

Чл. 11. Месечна помощ по чл. 9 нямат право да получават:
1. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) пълнолетните лица до 30-годишна възраст, съжителстващи с родителите си, на които доходите на член от семейството надвишават трикратния размер на гарантирания минимален доход, освен в случаите, когато тези лица и/или техните родители са хора с трайни увреждания;
2. лицата, чиито близки са задължени по закон да ги издържат;
3. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) лицата, настанени за повече от 30 дни в лечебни, социални,учебни и военни заведения;
4. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) учащите се в редовна, задочна и вечерна форма на обучение във висшите училища, както и учениците от частните училища, с изключение на учащите се - хора с увреждания, бременните жени и родителите, полагащи грижи за дете до 3-годишна възраст или дете с увреждане, учащи се в редовна, задочна и вечерна форма на обучение във висшите училища;
5. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) лица, санкционирани по установения ред за укрити доходи, за което има влязъл в сила акт и ако от влизането му в сила не е изтекъл срок 3 години;
6. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) лица, които са отказали оземляване или обработване на предоставената им от държавния или общинския поземлен фонд земя за съответната година, с изключение на лицата с намалена работоспособност, установена от лекарска консултативна комисия (ЛКК) или от ТЕЛК;
7. лица, пътували зад граница на собствени разноски през последните 12 месеца, с изключение на случаите за лечение на заболяване или във връзка със смърт на член на семейството.

Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) Безработните лица по чл. 12в, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, които не са включени в програмите за заетост, утвърдени от министъра на труда и социалната политика, получават месечна помощ, при условие че не са отказали да участват в организирани от общинската администрация програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми и програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места за не по-малко от 5 дни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) Месечната помощ за лицата по ал. 1, отказали да участват в организирани от общините програми, се прекратява.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., доп. - ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) Изискванията по ал. 1 и прекратяването на месечната помощ по ал. 2 не се прилагат по отношение на:
1. лицата, полагащи грижи за деца до 3-годишна възраст:
а) майка или баща (осиновителка, осиновител);
б) родител, който отглежда сам детето си;
в) настойници;
2. бременни жени след третия месец на бременността им;
3. лицата с трайни увреждания или с установена временна неработоспособност за повече от 20 дни в месеца;
4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) лицата, за времето, в което полагат грижи за болен член на семейството или за болен роднина по възходяща и низходяща линия до втора степен;
5. лицата, полагащи грижи за член на семейството или за роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен, които са с трайно увреждане и се нуждаят постоянно от чужда помощ;
6. лицата с тежки психични заболявания, установени от компетентните органи;
7. (нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) лица с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут за периода на участие в Националната програма за интеграция на чужденците в Република България.

Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.)

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) Право на месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища ползват лицата, ако настанителната заповед е на тяхно име и, чийто доход от предходния месец е до 150 на сто от диференцирания минимален доход, ако са:
1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) сираци до 25-годишна възраст, завършили социален учебно-професионален център;
2. самотни стари хора над 70-годишна възраст;
3. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., отм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)
4. самотни родители.
(2) Помощта по ал. 1 се изплаща след представяне на разходооправдателен документ.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Чл. 16. (1) За задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата може да се отпуска еднократна помощ веднъж годишно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Еднократната помощ по ал. 1 до петкратния размер на гарантирания минимален доход се определя със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или от упълномощено от него длъжностно лице.

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) За издаване на лична карта на лицата може да се отпуска еднократно целева помощ до размера на гарантирания минимален доход.
(2) Размерът на помощта по ал. 1 се определя от директора на дирекция "Социално подпомагане" в зависимост от разходите, необходими за закупуване на формуляри и заплащане на таксата за издаване на лична карта, за снимки и транспортни разходи.

Чл. 17. (1) На лицата, получили разрешение за лечение в чужбина от Министерството на здравеопазването за сметка на бюджета му, могат да се отпускат еднократни помощи за покриване на разходите за лични нужди за тях и за техните придружители независимо от помощта по чл. 16.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Помощта по ал. 1 подлежи на отчитане в двуседмичен срок от завръщането на лицето в страната, като неусвоената сума се възстановява в дирекция "Социално подпомагане".

Чл. 18. Многодетните майки имат право на безплатно пътуване веднъж в годината - отиване и връщане, с железопътния и автобусния транспорт в страната.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Лицата със 71 на сто или над 71 на сто трайно намалена работоспособност, деца до 16-годишна възраст с трайно намалена възможност за социална адаптация и военноинвалидите имат право на безплатно пътуване два пъти в годината - отиване и връщане, с железопътния и автобусния транспорт в страната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) Правото по ал. 1 ползват и придружителите на лицата с определена чужда помощ, когато пътуват с тях.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Правото на безплатен транспорт по чл. 18 и 19 се ползва срещу представено удостоверение, издадено от дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес на лицата.
(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Разходите за пътуване с автобусен транспорт на лицата по чл. 18 и 19 се изплащат въз основа на молба-декларация по образец съгласно приложение № 1а, подадена в едномесечен срок от крайната дата на всяко извършено пътуване с приложени към нея билети, и представено удостоверение, в което превозвачът е отразил извършеното пътуване.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Редът за предоставяне и разходване на средствата за безплатния транспорт се определя с наредба, издадена от министъра на финансите и от министъра на транспорта и съобщенията.

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., отм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., отм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2002 г., в сила от 01.03.2002 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Месечните, целевите и еднократните помощи по преценка на директора на дирекция "Социално подпомагане" се предоставят в натура и в случаите, когато:
1. родителите не полагат грижи към децата си;
2. паричната помощ не се използва по предназначението й.
(2) Помощта по ал. 1 може да се предостави чрез:
1. частично или пълно заплащане на такси в детските заведения, поемане на разходите за храна в училищни столове и обществени трапезарии;
2. закупуване на хранителни продукти, облекло, обувки, учебни пособия и др.;
3. по друг начин, определен чрез социална анкета.
(3) (Нова - ДВ, бр. 42 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Месечната помощ, определена в натура, на лицата и семействата, отказали да я получат, се спира за съответния месец.
(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2002 г., в сила от 01.03.2002 г., отм. - ДВ, бр. 81 от 2002 г.).

Чл. 26. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Социалните помощи се отпускат въз основа на молба-декларация по образец съгласно приложение № 1, подадена от пълнолетно лице до дирекция "Социално подпомагане" и след представяне на лична карта или личен паспорт.
(2) За родители, ненавършили пълнолетие, молбата-декларация се подава от родителя, притежаващ документ за самоличност, или от законен техен представител.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Молбата за социална помощ се подава еднократно в рамките на една календарна година.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Към молбата-декларация се прилагат:
1. документи за доходите от:
а) трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
б) извършване на услуги с личен труд;
в) дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
г) стипендии;
2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г.) медицинско удостоверение, протокол на ЛКК, експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) При обработване на молбите дирекциите "Социално подпомагане" задължително изискват по служебен ред необходимата им информация от териториалните структури на Националната агенция за приходите, от дирекциите "Бюра по труда", от териториалните управления "Социално осигуряване" и от други държавни и общински институции, както и от физически и юридически лица, като те са длъжни да я предоставят в 14-дневен срок от датата на поискването й.
(7) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) За лица с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут, които не разполагат с необходимите документи, удостоверяващи правото им на социално подпомагане, се представя удостоверение от Държавната агенция за бежанците, издадено на основание чл. 54, ал. 2 от Закона за убежището и бежанците.

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) В срок до 20 дни от подаването на молбата-декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад съгласно приложение № 2.
(2) При извършване на социалната анкета се вземат предвид и всички други констатирани обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, отнасящи се до възможността за самоиздръжка и/или помощ от лица, задължени по закон да осигуряват издръжка.
(3) Въз основа на резултатите от социалната анкета в доклада по ал. 1 социалният работник прави предложение за отпускане или отказ на помощта, за нейния вид и размер.
(4) При необходимост в социалния доклад социалният работник прави предложение за изготвяне на индивидуален проект за социална интеграция на лицата и/или семействата.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) В 7-дневен срок от представянето на социалния доклад директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед съгласно приложение № 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) В 7-дневен срок от издаването на заповедта заинтересуваното лице се уведомява писмено.

Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Дирекция "Социално подпомагане" ежемесечно изготвя списък на лицата и семействата, придобили право на месечна социална помощ, който се обявява на видно място в сградата на дирекция "Социално подпомагане".

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 1999 г.) Месечните помощи се отпускат от първо число на месеца на подаването на молбата и се изплащат най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който се отпуска помощта, в рамките на бюджетната година с изключение на помощите за декември, които се изплащат най-късно до 31 януари на следващата година.
(2) Изплащането на помощите може да се извършва по касов и безкасов път.

Чл. 32. (1) (Предишен текст на чл. 32 - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) Месечните помощи се изменят, спират, възобновяват и прекратяват със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или на упълномощено от него длъжностно лице.
(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) Месечните помощи се прекратяват:
1. от 1-во число на месеца, през който безработно лице е отказало да участва в програмите по чл. 12;
2. от 1-во число на месеца, през който е изтекъл срокът по чл. 12в, ал. 1 от Закона за социално подпомагане;
3. от 1-во число на месеца, следващ месеца, през който е отпаднало основанието за отпускането им.
(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) В случаите по ал. 2, т. 1 и 2 правото на месечна помощ се възстановява след изтичане на 12 месеца от прекратяването й.
(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) При настъпване на промяна в обстоятелствата, въз основа на които е отпусната месечна социална помощ, подпомаганото лице е длъжно в едномесечен срок да уведоми писмено съответната дирекция "Социално подпомагане" за всички настъпили промени, като попълва декларация по образец съгласно приложение № 1б.
(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Всяка промяна в обстоятелствата, във връзка с която месечната помощ се изменя, спира или възобновява, се отразява в допълнителен анкетен лист на лицето или семейството съгласно приложение № 7.

Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или на упълномощено от него длъжностно лице се лишават от социални помощи лицата по чл. 14, ал. 5 и 6 от Закона за социално подпомагане.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Дирекциите "Социално подпомагане" водят задължителна документация за отпуснатите помощи, чийто срок за съхранение е 5 години, считано от месеца на прекратяването им.

Чл. 35. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) (1) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" в 7-дневен срок от получаване на писмен сигнал издава заповед за извършване на проверка за установяване на недобросъвестно получени социални помощи по чл. 14а от Закона за социално подпомагане.
(2) Длъжностното лице, извършило проверката по ал. 1, съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, като единият се връчва на проверяваното лице в 7-дневен срок.
(3) В 3-дневен срок от връчването на констативния протокол по ал. 2 проверяваното лице може да представи писмени възражения пред директора на дирекция "Социално подпомагане".

Глава трета.
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) Социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани институции.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Социални услуги, които се предоставят в общността, са:
1. личен асистент;
2. социален асистент;
3. домашен помощник;
4. домашен социален патронаж;
5. дневен център;
6. център за социална рехабилитация и интеграция;
7. социална услуга - резидентен тип:
а) център за настаняване от семеен тип;
б) център за временно настаняване;
в) кризисен център;
г) преходно жилище;
д) защитено жилище;
е) наблюдавано жилище;
ж) приют;
8. социален учебно-професионален център;
9. звено "Майка и бебе";
10. център за обществена подкрепа;
11. център за работа с деца на улицата;
12. приемна грижа;
13. обществени трапезарии.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) Специализирани институции за предоставяне на социални услуги са:
1. домове за деца:
а) дом за деца, лишени от родителска грижа;
б) дом за деца с физически увреждания;
в) дом за деца с умствена изостаналост;
2. домове за възрастни хора с увреждания:
а) дом за възрастни хора с умствена изостаналост;
б) дом за възрастни хора с психични разстройства;
в) дом за възрастни хора с физически увреждания;
г) дом за възрастни хора със сетивни нарушения;
д) дом за възрастни хора с деменция;
3. домове за стари хора.
(4) Социални услуги в специализираните институции се предоставят след изчерпване на възможностите за извършване на услуги в общността.
(5) При необходимост и съобразно потребностите на населението на всяка община могат да се разкриват и други видове социални услуги.
(6) Социалните услуги могат да се предоставят краткосрочно и/или дългосрочно.
(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане утвърждава методики и/или указания за работа по предоставяне на социални услуги.

Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) По предложение на директора на регионалната дирекция за социално подпомагане изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане разрешава:
1. откриване, промяна на вида и/или промяна на капацитета на социалните услуги, когато са делегирани от държавата дейности и отговарят на стандартите и критериите за социални услуги;
2. закриване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности.
(2) Към предложението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) мотивирано решение на общинския съвет за откриване, закриване, промяна на вида и/или промяна на капацитета на социалната услуга, в което задължително се посочват капацитетът на социалната услуга и датата на влизане в сила на решението;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) документи, удостоверяващи право на собственост или основание за ползване на съответната материална база, както и възможността да бъде експлоатирана съобразно вида на социалната услуга.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) При констатирано нарушение на критериите и стандартите за социални услуги изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане разрешава закриване, промяна на вида и/или капацитета на социалните услуги, когато са делегирани от държавата дейности, по мотивирано предложение на инспектората по чл. 5, ал. 4 от Закона за социално подпомагане.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Когато предложението по ал. 3 е за закриване на социални услуги за деца, задължително се изисква и становище на председателя на Държавната агенция за закрила на детето.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) В 14-дневен срок от получаване на предложенията по ал. 1 или 3 изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане със заповед разрешава или отказва откриването, закриването, промяната на вида и/или капацитета на социалните услуги.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Заповедта по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 36б. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) В едномесечен срок от датата на откриване или закриване на социални услуги, които не са делегирани от държавата дейности, кметовете на общини или органите на управление на лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане, предоставящи услугите, са длъжни писмено да уведомят Агенцията за социално подпомагане за вида и капацитета на услугите.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Кметът на общината може да възлага управлението на социалните услуги след провеждане на конкурс.
(2) Конкурсът по ал. 1 се открива със заповед на кмета на общината, в която се определят:
1. условията за участие и изискванията към кандидатите;
2. характеристиките и спецификата на предоставяните социални услуги;
3. финансирането и начинът на предоставяне на средствата;
4. документите за участие;
5. датата, часът и начинът на провеждане на конкурса;
6. крайният срок и мястото за подаване на документите;
7. крайният срок за обявяване на резултатите от конкурса;
8. начинът на оценяване;
9. други специфични условия.
(3) В конкурсите по ал. 1 могат да участват доставчици на социални услуги, които са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане.

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) Обявлението за провеждане на конкурса по чл. 37, ал. 1 се публикува поне в един национален и един местен всекидневник най-малко 45 дни преди датата на провеждането на конкурса.
(2) Конкурсът се провежда от комисия, определена със заповед от кмета на общината.
(3) В комисията по ал. 2 се включва и представител на Агенцията за социално подпомагане.
(4) В 14-дневен срок от провеждането на конкурса комисията извършва оценка на кандидатите по следните критерии:
1. съответствие на кандидата на предварително обявените условия;
2. опит на кандидата в предоставянето на социални услуги и търговска репутация;
3. работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите;
4. финансова стабилност на кандидата;
5. представена от кандидата програма за развитие на социалните услуги;
6. други изисквания.
(5) Комисията съставя протокол за своята работа и класира участниците в конкурса.

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) Въз основа на протокола по чл. 38, ал. 5 кметът на общината в 3-дневен срок издава заповед, с която определя спечелилия конкурса кандидат.
(2) Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в 7-дневен срок от издаването на заповедта по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Обжалването на заповедта по ал. 1 не спира изпълнението й.

Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) Въз основа на заповедта по чл. 39, ал. 1 кметът на общината и кандидатът, класиран на първо място, сключват договор, с който се уреждат:
1. предметът на договора - вид и обем на предлаганите социални услуги;
2. цената на договора;
3. гаранциите за използването на предоставените бюджетни средства;
4. правата и задълженията на страните;
5. срокът на договора;
6. санкции при неизпълнение.
(2) Договор по ал. 1 може да се сключи и при наличие на единствен кандидат чрез пряко договаряне.
(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Копие от договора по ал. 1 се предоставя на Агенцията за социално подпомагане.

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмена молба по настоящия си адрес съответно до:
1. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г.) директора на дирекция "Социално подпомагане" - за социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности;
2. кмета на общината - за социалните услуги, които са общинска дейност;
3. органа на управление, когато доставчикът на социалните услуги е физическо лице, регистрирано по Търговския закон, или юридическо лице.
(2) Към молбата по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) документ за самоличност (за справка);
2. копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв;
3. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г.) копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова.
(3) При необходимост доставчикът на социални услуги може да изисква и други документи.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Въз основа на подадената молба и приложените документи органът по ал. 1, т. 1 - 3 извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад-предложение, съгласно приложение № 8.

Чл. 40а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г.) Настаняването в специализирани институции и предоставянето на социални услуги в общността, когато са делегирани от държавата дейности, се извършват със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане", издадена въз основа на доклада по чл. 40, ал. 4.
(2) Настаняването в специализирани институции и предоставянето на социални услуги в общността, когато са общинска дейност, се извършват със заповед на кмета на съответната община или на упълномощено от него длъжностно лице.
(3) Настаняването в специализирани институции и предоставянето на социални услуги в общността на деца до 18-годишна възраст се извършват по реда на Закона за закрила на детето.

Чл. 40б. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Отказът на органите по чл. 40а за настаняване в специализирана институция или за предоставяне на социални услуги в общността се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 40в. (1) (Нов - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., предишен текст на чл. 40в - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Доставчикът на социални услуги е длъжен да предостави на потенциалните потребители проект на договор за предоставяне на социални услуги и писмена информация относно:
1. описание на социалните услуги, които се предоставят;
2. опита на доставчика в предоставянето на социални услуги и квалификацията на персонала;
3. условията и правилата за ползване на услугите;
4. процедурата за подаване на жалби.
(2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Доставчикът на социални услуги сключва договор за предоставяне на услуги с потребителя и/или с негов законен представител. В договора се включват задължително:
1. правата и задълженията на страните по договора;
2. описание на дейностите;
3. размерът на таксата за социалните услуги - предмет на договора;
4. срок на договора;
5. условия и начин на прекратяване на договора.

Чл. 40г. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Доставчиците на социални услуги изготвят индивидуален план след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати.
(2) Планът по ал. 1 включва дейности по задоволяване на:
1. ежедневни потребности;
2. здравни потребности;
3. образователни потребности;
4. рехабилитационни потребности;
5. потребности в свободното време;
6. потребности от контакти със семейството, приятелите, близки и други лица.
(3) В индивидуалния план на потребителя на социални услуги в специализираните институции се включват мерки за извеждане от тях и за социално включване.
(4) При необходимост за задоволяване на здравните потребности на потребителите на социални услуги се изготвя писмен план за здравни грижи от лице с подходящо медицинско образование, който включва:
1. медицинска история;
2. необходими превантивни мерки;
3. наличие на алергии;
4. потребности от зъболечение;
5. потребности от лечение или оздравителни програми;
6. имунизации и наблюдение;
7. хранене и диети;
8. рехабилитация;
9. лична хигиена.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Доставчиците на дългосрочно предоставяни социални услуги оценяват изпълнението на плана по ал. 1 и при необходимост го актуализират на всеки 6 месеца.
(6) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) При прекратяване предоставянето на краткосрочна социална услуга се оценява изпълнението на плана по ал. 1, за да се проследи дали са постигнати заложените в него цели, с оглед потребностите на потребителя, ефективността и ефикасността от ползването на услугата.

Чл. 40д. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) Доставчикът на социални услуги води регистър на потребителите.
(2) Воденият регистър съдържа информация за:
1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) името, постоянния и/или настоящия адрес, датата на раждане и семейното положение на потребителите;
2. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) акта за настаняване или за приемане в социалната услуга;
3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) името, постоянния и/или настоящия адрес и телефонния номер на настойник, попечител или близък роднина на потребителите;
4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) името, адреса и телефонния номер на личния лекар на потребителите;
5. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) датата на настаняване/приемане;
6. датата на напускане;
7. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) датата, часа и причината за смъртта в случаите, в които потребител е починал в специализирана институция или на когото е предоставяна социална услуга в общността.
(3) Доставчикът води книга, прономерована, прошнурована и подпечатана с печата на специализираната институция, която съдържа:
1. опис на паричните средства и материалните ценности, предоставени от настанените лица за съхраняване;
2. датата, на която са депозирани парите или материалните ценности;
3. датата, на която определена сума пари или материалните ценности са върнати на настанените лица или са били използвани от тяхно име, по тяхна молба, както и целта, за която са използвани;
4. име и длъжност на лицето, отговорно за съхраняването на паричните средства и другите материални ценности.
(4) Настанените лица, предоставили за съхраняване парични средства и други материални ценности, подписват предавателно-приемателен протокол, копие от който им се връчва.

Чл. 40е. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Социалните услуги, предоставяни в специализирани институции, и социалните услуги в общността по чл. 36, ал. 2, т. 5, 7 - 9 трябва да отговарят на следните стандарти и критерии за местоположение и материална база:
1. достъпност, добре поддържана битова и околна среда;
2. достатъчно спални помещения, помещения за социални контакти, помещения за хранене, санитарни помещения и други с улеснен достъп до тях;
3. наличие на помощни средства за комуникация, на подходящи указателни табели за настанените лица със слухови, зрителни или други физически затруднения, както и на монтирани системи за повикване, снабдени с леснодостъпен бутон за алармен сигнал, навсякъде, където е необходимо;
4. предоставяне за всяко настанено лице на спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ начин съобразно установените потребности на лицето и неговия личен избор;
5. осигурени отопление, осветление, снабдяване с вода и вентилация на помещенията, съобразно санитарните норми и изискванията за безопасност;
6. спазване на санитарните и хигиенните норми за контрол върху разпространението на инфекции съобразно действащото законодателство.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) Социалните услуги, предоставяни в специализирани институции и в общността, трябва да отговарят на следните стандарти и критерии за хранене:
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) осигурен правилен режим на хранене, отчитащ изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) осигурена качествена, здравословна и питателна храна при отчитане на хранителните потребности и личния избор на потребителите и при спазване изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му;
3. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) съответствие на помещенията, в които се съхраняват хранителни продукти, на изискванията, определени от специализираните контролни органи, с изключение на социалните услуги по чл. 36, ал. 2, т. 7, букви "г", "д" и "е".
(2) Социалните услуги, предоставяни в специализирани институции и в общността, трябва да отговарят на следните стандарти и критерии за здравни грижи:
1. осигуряване на съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ, както и на други здравни грижи;
2. осигуряване на съдействие за снабдяване с предписаните лекарства;
3. определяне на служител с подходящо образование, отговорен за изпълнението на критериите и стандартите за здравни грижи.
(3) Социалните услуги, предоставяни в специализирани институции и в общността, трябва да отговарят на следните стандарти и критерии за образователни услуги и информация:
1. осигуряване на съдействие за участие в образователна програма в съответствие с възрастта и личния избор на потребителите;
2. осигуряване на достъп до информация.
(4) Социалните услуги, предоставяни в специализирани институции и в общността, трябва да отговарят на следните стандарти и критерии за организация на свободното време и личните контакти:
1. осигурена възможност на потребителите на социални услуги самостоятелно да организират свободното си време;
2. осигурена възможност на потребителите на социални услуги за лични контакти със семейството, приятелите и с други лица;
3. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) планиране и организиране на културни, спортни и други дейности и насърчаване на потребителите на социални услуги да участват в тях;
4. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.)
(5) Социалните услуги, предоставяни в специализирани институции и в общността, трябва да отговарят на следните стандарти и критерии за обслужващ персонал:
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) съответствие на числеността на персонала с длъжностите по утвърдена от министъра на труда и социалната политика методика за предоставяне на социални услуги;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) периодична оценка на изпълнението на задачите от персонала, извършвана от работодателя, и отчитане на планираните дейности;
3. осигуряване на възможности за повишаване квалификацията на персонала с оглед спецификата на работата с отделните групи потребители на социални услуги.

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЯЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2003 Г.)
Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Агенцията за социално подпомагане води регистър на лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане, които могат да предоставят социални услуги.

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) За вписване в регистъра лицата по чл. 42 подават до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане заявление по образец съгласно приложение № 5 и представят единен идентификационен код (ЕИК) на лицето, когато е търговец или кооперация, код БУЛСТАТ на юридическото лице, когато не е търговец.
(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Лицата по чл. 42, които не са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, подават до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане заявление по образец съгласно приложение № 5, към което се прилагат решението за първоначална съдебна регистрация, удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявлението, и карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Лицата по чл. 18, ал. 1, т. 4 от Закона за социално подпомагане прилагат към заявлението по ал. 1 легализиран превод на документите, удостоверяващи регистрацията по националното им законодателство.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 54 от 2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Лицата по чл. 42, които ще предоставят социални услуги за деца до 18-годишна възраст, прилагат към заявлението за вписване в регистъра и заверен препис от лицензията за това.
(5) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) За предоставянето на социални услуги, за които е необходим сграден фонд, той се удостоверява с документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползване на обекта, и се прилагат:
1. разрешение за ползване на строеж от Дирекцията за национален строителен надзор;
2. удостоверение за вписване в регистъра на обекти с обществено предназначение от регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве.
(6) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) При подаване на заявление за регистриране на нова социална услуга регистрираните доставчици на социални услуги предоставят удостоверение за актуално състояние или регистрация, издадени от компетентния орган не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявлението.
(7) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Документите по ал. 1 - 6 могат да са в оригинал или нотариално заверени копия и се подават лично или по пощата с обратна разписка.
(8) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 54 от 2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) В регистъра се вписват следните обстоятелства:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) данни за лицето - номер и партида на съдебната регистрация, номер на фирменото дело, име, седалище, единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, единен идентификационен код (ЕИК) на лицето, когато е търговец или кооперация, код БУЛСТАТ на юридическото лице, когато не е търговец, вид на лицето;
2. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) данни за представителството на лицето по съдебна, съответно търговска регистрация - име, ЕГН, постоянен и/или настоящ адрес;
3. видове социални услуги, които ще се предоставят, и номер на лицензията, когато се предоставят услуги за деца;
4. данни за извършени нарушения при предоставяне на социални услуги;
5. дата на заличаване на регистрацията и основанието за това;
6. промени в обстоятелствата по т. 1 - 3;
7. забележки по вписаните обстоятелства.

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане или упълномощено от него длъжностно лице в 7-дневен срок от датата на подаване на заявлението издава удостоверение за регистрация съгласно приложение № 6 или прави мотивиран отказ за регистрация, като уведомява писмено лицето.(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Удостоверението по ал. 1 се издава в два екземпляра, като първият се предоставя на заявителя, или на упълномощено от него лице, а вторият остава в Агенцията за социално подпомагане.

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Регистрираните лица са длъжни да уведомяват писмено Агенцията за социално подпомагане за всички промени в обстоятелствата, вписани в регистъра, в 7-дневен срок от настъпването им.

Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) Регистрацията се заличава:
1. по искане на регистрираното лице;
2. при прекратяване на юридическото лице и при заличаване от търговския регистър на физическото лице, регистрирано по Търговския закон;
3. при неспазване на установените критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги - по предложение на компетентния орган след извършена от него проверка;
4. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) при неосъществяване на дейност по предоставяне на социални услуги от регистрираното лице в продължение на две години;
5. при неспазване на изискването по чл. 47 в продължение на една година;
6. при отнемане или изтичане на лицензията за предоставяне на социални услуги за деца до 18-годишна възраст;
7. (нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) в случай че удостоверението по чл. 44, ал. 1 не е получено в 3-месечен срок от издаването му.
(2) Заличаването на регистрацията се извършва със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Обжалването на заповедта по ал. 2 не спира изпълнението й.
(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Заличените от регистъра лица са длъжни да върнат в Агенцията за социално подпомагане удостоверението, издадено по реда на чл. 44, ал. 1.

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) До 31 май всяка година регистрираните лица представят в Агенцията за социално подпомагане отчет за дейността си, свързана с предоставяне на социални услуги.

Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Чл. 51. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Глава пета.
ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ НА СИСТЕМАТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) За упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане с решение на общинския съвет се създава обществен съвет със следните функции:
1. съдейства за провеждане на политиката по социално подпомагане в общината;
2. обсъжда регионални стратегии, програми и проекти, свързани със социалното подпомагане;
3. съдейства за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги на физическите лица, регистрирани по Търговския закон, и на юридическите лица;
4. осъществява контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените критерии и стандарти;
5. дава становища за откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги на територията на общината.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Общественият съвет се състои най-малко от трима, но не повече от девет души, като в състава му се включват представители на институции, физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица, които имат отношение към дейностите по социалното подпомагане.
(4) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Членовете на обществения съвет са длъжни да спазват нормативните изисквания за защита на информацията за подпомаганите лица и семейства, която им е станала известна при осъществяването на тяхната дейност.

Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Обществените съвети имат право да изискват и да получават информация от дирекциите "Социално подпомагане" за дейността по социалното подпомагане.

Чл. 54. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) При установяване на пропуски и при сигнали за нарушения при осъществяване на дейностите по социалното подпомагане обществените съвети уведомяват писмено председателя на общинския съвет и инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

Чл. 54а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) С цел защита на интересите на потребителите на социални услуги и упражняване на обществен контрол могат да се създават съвети на потребителите на социални услуги, на техните настойници или попечители.
(2) Съветите по ал. 1 имат съвещателни функции при осъществяване на дейностите по предоставянето на социални услуги и следят за качеството им.
(3) При констатирани нарушения съветите по ал. 1 уведомяват писмено инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

Допълнителни разпоредби
§ 1. (1) (Предишен текст на § 1 - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) По смисъла на правилника:
1. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) "Семейството" включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак).
3. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) "Самотен родител" е лице, което поради вдовство, развод или несключен граждански брак отглежда сам деца до 18-годишна възраст, както и навършилите пълнолетие лица, в случай че продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст.
4. "Дете сирак" е ненавършило пълнолетие дете, на което единият или двамата родители са починали.
5. "Многодетни" са майките, родили (осиновили) и отгледали 3 и повече деца над едногодишна възраст.
6. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) "Безработни" са всички физически и психически годни за работа лица в трудоспособна възраст, които са регистрирани в дирекциите "Бюра по труда" и активно търсят работа.
7. "Вещи за обичайно потребление" са земеделска земя, дребен земеделски инвентар, битови вещи, занаятчийски инструменти и селскостопански животни, когато доходите от тях служат за задоволяване на ежедневните жизнени потребности на лицата и семействата.
8. "Неправителствени организации" са обществени, религиозни, политически и синдикални организации, сдружения и фондации.
9. "Доходи" за отпускане на социални помощи по реда на този правилник са всички приходи, произхождащи от:
а) трудова дейност;
б) дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
в) продажба и/или замяна на движимо или недвижимо имущество;
г) продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества и други форми на съвместна дейност;
д) наем, рента и аренда;
е) авторски и лицензионни възнаграждения;
ж) дивиденти и доходи от дялово участие;
з) премии и награди от спортни състезания;
и) обезщетения и помощи;
к) пенсии;
л) стипендии;
м) месечни добавки за деца;
н) присъдени издръжки;
о) други.
10. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) Не се считат за доходи, при определяне размера на социалните помощи:
а) помощите, отпуснати по реда на правилника;
б) (изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г.) добавката за чужда помощ на хората с увреждания с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;
в) (доп. - ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) еднократната помощ при раждане по чл. 6 от Закона за семейните помощи за деца;
г) хуманитарните помощи;
д) еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;
е) добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации;
ж) допълнителната месечна компенсация към пенсиите на навършилите 75- или 80-годишна възраст;
з) помощите, определени с акт на Министерския съвет;
и) (изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) доходите, получени в резултат на обработване на земеделска земя от Държавния поземлен фонд и от общинския поземлен фонд за срок една година от предоставянето й;
к) (нова - ДВ, бр. 98 от 2000 г., в сила от 1 ноември 2000 г., отм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.);
л) (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) трудовото възнаграждение, получено за последния месец от участие в Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост";
м) (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) стипендиите, получени от различни източници на финансиране във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 6 и чл. 43, ал. 1 от Закона за народната просвета по реда на Закона за насърчаване на заетостта и по Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост";
н) (нова - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г.) месечната добавка за социална интеграция по смисъла на чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
о) (нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) еднократната целева помощ по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца;
п) (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) еднократни помощи при смърт на член от семейството или на роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен;
р) (нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) помощите, получени по Националната програма за интеграция на чужденците в Република България.
11. (нова - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) "Специални училища" са училищата по чл. 68 - 73 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 19 от 1999 г. и бр. 53 от 2001 г.);
12. (нова - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) "Нетрудоспособна възраст" е възрастта под 16 години и над определената в Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
13. (нова - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) "Дете с трайно увреждане" е дете на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто трайно ограничена възможност за социална адаптация или дете на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто намалена работоспособност.
14. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) "Програми за заетост" са програми, които се реализират при условията и по реда на чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта.
15. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) "Доставчици на социални услуги" са държавата и общините, както и вписаните в регистъра на Агенцията за социално подпомагане физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица.
16. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) "Потребители на социални услуги" са лицата и семействата, които ползват социални услуги в общността и в специализирани институции.
17. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) "Личен асистент" е лице, полагащо постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или за тежко болен, за задоволяване на ежедневните му потребности.
18. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) "Социален асистент" е лице, предоставящо комплекс от услуги, насочени към социална работа и консултации на потребителите и свързани със задоволяване на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти.
19. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) "Домашен помощник" е лице, предоставящо услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности.
20. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) "Домашен социален патронаж" е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане; битови услуги и др.
21. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) "Дневен център" е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня или седмично, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти. В случаите, когато предоставянето на услугите е седмично, обслужването на потребителите е от понеделник до петък.
22. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) "Център за социална рехабилитация и интеграция" е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.
23. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) "Център за временно настаняване" е комплекс от социални услуги, предоставяни на бездомни лица, насочени към задоволяване на ежедневните им потребности, за срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година.
24. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) "Приемна грижа" е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на роднини или близки или в приемно семейство.
25. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) "Кризисен център" е комплекс от социални услуги за лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.
26. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) "Център за настаняване от семеен тип" е комплекс от социални услуги, които се предоставят в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица - не повече от 15.
27. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) "Защитени жилища" са форми на социални услуги, в които хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти.
28. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) "Обществени трапезарии" са социални услуги, насочени към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами.
29. (нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) "Център за обществена подкрепа" е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.
30. (нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) "Звено "Майка и бебе" предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез социално, психологическо и юридическо консултиране и подкрепа.
31. (нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) "Център за работа с деца на улицата" е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.
32. (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) "Преходни жилища" са форми на социални услуги, в които хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от специализирана институция.
33. (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) "Наблюдавани жилища" са форми на социални услуги за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот, както и с цел превенция на настаняването им в специализирана институция.
34. (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) "Социален учебно-професионален център" е комплекс от социални услуги, насочени към професионално обучение на:
а) лица с определена степен намалена работоспособност, навършили 16 години;
б) деца в риск, навършили 16 години, по реда на чл. 20, ал. 1, 2 и ал. 4, т. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, приет с Постановление № 153 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2004 г., бр. 31 от 2005 г., бр. 93 от 2006 г. и бр. 84 от 2007 г.).
35. (нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) "Приют" е комплекс от социални услуги, предоставяни временно в срок до 3 месеца на бездомни лица при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности, свързани с осигуряване на подслон, храна, здравни грижи, хигиена, социално, психологическо и правно консултиране.
36. (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 35 - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) "Дом за деца, лишени от родителска грижа" е специализирана институция, която предоставя социални услуги по отглеждане и възпитание на деца от 3 до 18 години или до завършване на средно образование, но не повече от 20 години.
37. (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 36 - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) "Дом за деца с физически увреждания" е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на деца с физически увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
38. (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 37 - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) "Дом за деца с умствена изостаналост" е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на деца с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост, установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
39. (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 38 - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) "Дом за възрастни хора с умствена изостаналост" е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост (олигофрении и др.), установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
40. (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 39 - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) "Дом за възрастни хора с психични разстройства" е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с психични разстройства, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
41. (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 40 - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) "Дом за възрастни хора с физически увреждания" е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с физически увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
42. (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 41 - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) "Дом за възрастни хора със сетивни нарушения" е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица със сетивни нарушения, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
43. (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 42 - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) "Дом за възрастни хора с деменция" е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с деменция, установена с протокол от ЛКК и/или с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
44. (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 43 - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) "Дом за стари хора" е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
45. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., предишна т. 29 - ДВ, бр. 54 от 2006 г., предишна т. 32 - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 44 - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) "Дългосрочни услуги" са услугите, предоставяни за срок над 3 месеца.
46. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., предишна т. 30 - ДВ, бр. 54 от 2006 г., предишна т. 33 - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 45 - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) "Краткосрочни услуги" са услугите, предоставяни за срок до 3 месеца.
(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) Съжителстващите на семейни начала лица се подпомагат като семейство.

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Хората с трайни увреждания, на които намалената работоспособност е установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват правата си по правилника пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок.

§ 3. Месечните целеви помощи за отопление за 1998 г. по молби, подадени в едномесечен срок от обнародването на правилника в "Държавен вестник", се отпускат считано от 1 ноември 1998 г.

§ 4. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) За българските граждани на възраст над 70 години, които не са подменили документите си за самоличност, адресната регистрация се смята за постоянен адрес.

§ 5. (Предишен § 4 - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) Правилникът се приема на основание § 3 от заключителните разпоредби на Закона за социално подпомагане.

§ 6. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2000 г., в сила от 1 ноември 2000 г., предишен § 5 - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) Изпълнението на правилника се възлага на министъра на труда и социалната политика.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 5 НОЕМВРИ 2001 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2001 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2001 Г.)

§ 23. Необходимите средства за изплащане на целевата помощ за отопление за ноември 2001 г. се осигуряват от министъра на финансите по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет, а при наличие на условия - и по реда на чл. 35, ал. 2 от същия закон.

§ 24. Постановлението влиза в сила от 1 ноември 2001 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 118 ОТ 2002 Г.)

§ 3. Коефициентите, определени с § 1, т. 2 за допълнение на чл. 9, ал. 3 с т. 13 - 17, не се прилагат при определяне правото на лицата на месечна целева помощ за отопление по чл. 15 за отоплителен сезон 2002 - 2003 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 ОТ 18 АПРИЛ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2003 Г.)

§ 37. Навсякъде думите "Общинските служби за социално подпомагане" се заменят с "Дирекциите "Социално подпомагане", думите "Общинската служба за социално подпомагане" се заменят с "дирекция "Социално подпомагане", думите "Ръководителят на Общинската служба за социално подпомагане" и "ръководителя на общинската служба за социално подпомагане" се заменят съответно с "Директорът на дирекция "Социално подпомагане" и "директора на общинската служба за социално подпомагане", думата "решението" се заменя със "заповедта" и думите "бюрата по труда" се заменят с "дирекциите "Бюра по труда".

§ 38. Изискването по § 3, т. 1, буква "г" не се прилага по отношение на лицата, прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху жилищен или вилен имот и/или идеални части от тях преди 1 май 2003 г.

§ 39. Постановлението влиза в сила от 1 май 2003 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
(ОБН. - ДВ, БР. 115 ОТ 2004 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2005 г. с изключение на § 3, който влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 29 МАРТ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2005 Г.)

§ 1. В Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г. и бр. 115 от 2004 г.), се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Навсякъде в приложение № 1 към чл. 26, ал. 1 и в приложение № 2 към чл. 27, ал. 1 абревиатурите "РЕЛКК" и "ЦЕЛКК" се заличават.
11. Навсякъде в правилника думите "инвалид", "инвалиди" и "инвалидите" се заменят съответно с "човек с увреждане", "хора с увреждания" и "хората с увреждания".
12. Навсякъде в правилника думите "държавна дейност" се заменят с "делегирани от държавата дейности".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 1, който влиза в сила от 1 юни 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286 ОТ 23 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2007 Г.)

§ 13. (1) От 1 януари 2008 г. съществуващите социални учебно-професионални заведения се преобразуват в социални учебно-професионални центрове.
(2) Трудовите правоотношения с работниците и служителите в социалните учебно-професионални заведения се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

§ 14. (1) От 1 януари 2008 г. съществуващите домове за временно настаняване се преобразуват в центрове за временно настаняване.
(2) Трудовите правоотношения с работниците и служителите в домовете за временно настаняване се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

§ 15. Социалните услуги по чл. 36, ал. 2, т. 14 и 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се финансират като делегирани от държавата дейности от 1 януари 2009 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 ОТ 27 МАРТ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2009 Г.)

§ 30. За родител от семейство с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут, в което другият родител не пребивава на територията на страната и няма предоставен статут по Закона за убежището и бежанците, се прилага разпоредбата на § 1, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.

§ 31. (1) Регистрираните до влизането в сила на постановлението доставчици на социални услуги се пререгистрират в срок до 6 месеца от влизането му в сила.
(2) Регистрацията на лицата по ал. 1 се прекратява, ако не изпълнят задължението по ал. 1.

§ 32. Кметовете на общини и органите на управление на доставчиците на социални услуги по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане в 6-месечен срок от влизането в сила на постановлението предоставят на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане информация за откритите от тях услуги.


(2) При констатиране на пропуски в представените документи на лицето се дава 7-дневен срок за отстраняването им.

Приложение № 1 към чл. 26, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г.)V. Доходите ми, на семейството ми (на съжителстващите с мен родители) през предходния месец са:

  Общо ............. лв.
  В това число от:  
1. трудова дейност ............. лв.
2. дейности в областта на селското,  
  горското и водното стопанство ............. лв.
3. продажба и/или замяна на движимо  
  или недвижимо имущество ............. лв.
4. продажба на акции, дялове и други  
  участия в търговски дружества  
  и други форми на собственост ............. лв.
5. наем, рента и аренда ............. лв.
6. авторски и лицензионни  
  възнаграждения ............. лв.
7. дивиденти и доходи от  
  дялово участие ............. лв.
8. премии и награди от спортни  
  състезания ............. лв.
9. обезщетения и помощи ............. лв.
10. пенсии (без добавката за чужда помощ  
  на хората с увреждания с определена  
  чужда помощ; на ветераните, добро-  
  волците и пострадалите в Отечестве-  
  ната война; на навършилите 75- или  
  80-годишна възраст; еднократните  
  компенсации към пенсиите  
  или извънредните пенсии) ............. лв.
11. стипендии ............. лв.
12. месечни помощи по Закона за  
  семейни помощи за деца ............. лв.
13. присъдени издръжки ............. лв.
14. други доходи ............. лв.
VI. Вземания, влогове, дялови  
  участия и ценни книжа общо: ......... лв.
VII. Обитавано жилище  

 

Състои се от ............... стаи (без преходен хол,

кухня и сервизни помещения). Собственост на:

 

 собствено

 съсобствено (ползвател)

 

 държавно (ведомствено)

 общинско

 

 не притежавам

 

 

То е единствено за моето семейство: Да Не

 

VIII. Аз и членовете на семейството ми притежавам(е)

следната друга недвижима и движима собственост:

жилищен имот

 да .................. не

 

 

(брой)

 

вилен имот

 да .................. не

 

 

(брой)

 

земеделска земя

 да .................. не

 

 

(декари)

 

движима собственост

 да .................. не

 

 

(брой)

 

други имоти: .......................................

....................................................

(описание)

 

IХ. Аз и членовете на семейството ми не съм (сме)

извършили прехвърляне срещу заплащане (продажба) на

жилищен или вилен имот и/или идеални части от тях

през последните 5 години

 да

 не

 

Х. Аз и членовете на семейството ми не съм (сме) из-

вършили прехвърляне чрез договор за дарение собстве-

ността върху жилищен или вилен имот или идеални

части от тях през последните 5 години

 да

 не

 

ХI. Не съм регистриран като ЕТ и не съм собственик

на капитал на търговско дружество

 да

 не

 

ХII. Декларирам(е), че не съм (сме) сключвал(и) договор

за предоставяне на собственост срещу задължение за

издръжка и/или гледане

 да

 не

 

ХIII. На мен и членовете на семейството ми през послед-

ните 3 години не са налагани санкции по Закона за

облагане доходите на физическите лица

 да

 не

 

ХIV. Декларирам, че аз и членовете на семейството ми не

сме пътували зад граница на собствени разноски през

последните 12 месеца

 да

 не

 

ХV. Давам(е) съгласието си размерът на отпуснатата

помощ да бъде обявен на видно място

 да

 не

 

ХVI. При промяна на условията, при които е отпусната по-

мощта ми, се задължавам(е) в едномесечен срок да уведомя

(уведомим) дирекция "Социално подпомагане"

 

 да

 не

 

ХVII. Известно ми (ни) е, че при ненавременно уведомяване

на дирекция "Социално подпомагане" за промяна на условия-

та и обстоятелствата, при които е отпусната помощта, ще

бъда лишен (лишени) от правото на социална помощ за срок

една година

 да

 не

 

ХVIII. Известно ми (ни) е, че за вписването на неверни

данни в тази молба-декларация освен наказателна и граж-

данска отговорност, която нося, ще бъда лишен (лишени)

от правото на социална помощ за срок една година и по-

лучената неправомерно помощ подлежи на връщане с лих-

вата, определена за държавните вземания

 

 да

 не

 

Прилагам следните документи:

.........................................................

.........................................................

Дата: ...............

Декларатор:

1) ................

 

Съпруг(а):

2) ................

 

Съжителст-

1) ................

 

ващи лица:

2) ................

 

 

3) ................

Молбата-декларация е приета и проверена от:

 

...........................................................

 

(трите имена, длъжност)

 

Дата: ......................

Подпис: ...................

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1a към чл. 20, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 26 от 2009 г.)

Вх. № ....................../.........................

ДО

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ

"СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"

.........................................................

 

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ

(подава се в едномесечен срок от крайната дата на всяко извършено пътуване)

 

От.....................................................................................

(име, презиме, фамилия)

Лична карта/личен паспорт № ..........................., издаден от .......

Дата .................................................., ЕГН ..........................................

Постоянен адрес: гр. (с.) ..................................., област...................

Община .................................., ж.к./кв. ..........................

ул. ...................................................................... №....., бл. ...., вх. ...., ет. ...., ап. ....

телефон......................................................

Здравословно състояние ЕР на ТЕЛК/НЕЛК № ........

дата .......................... % намалена работоспособност

 

Моля да ми бъде отпусната целева помощ за пътуване с автобусен транспорт в страната по маршрут:

От ......................................................................................

До ......................................................................................

Дати ..................................................................................

Прилагам следните документи:

..................................................................................................................

(билети за извършено пътуване; удостоверение, в което превозвачът е отразил пътуването)

.............................................................................................

Молба-декларацията е приета и проверена от:

..............................................................................................

(трите имена и длъжност)

Дата: .................... Подпис: .....................

 

Приложение № 1б към чл. 32, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 26 от 2009 г.)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

От ........................................................................., ЕГН .......................

(име, презиме, фамилия)

Постоянен адрес: ............................................................

(област, община, гр. (с.), ул., №, ж.к., бл., вх., ап.)

.........................................................................................

 

Във връзка с отпуснатата ми месечна социална помощ със Заповед № ............................. от ............................. съгласно т. ХVI от молба-декларацията декларирам настъпилата промяна в обстоятелствата, при които ми е отпусната помощта:

.........................................................................................

(доходи на лицето или семейството, имуществено състояние, семейно положение, здравословно състояние, трудова заетост и други обстоятелства)

 

Прилагам: ..................................................................

 

Дата: .................... Декларатор: .....................

Гр. ...................... (подпис)

 

Приложение № 2 към чл. 27, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г.)

Дирекция "Социално подпомагане"
...................................
 
СОЦИАЛЕН ДОКЛАД
По молба-декларация с вх. № ........./..........
На ..................., ЕГН ................................................,
с постоянен адрес: гр. (с.)................., област ...................................,
община ........................., ж. к./ кв. ............................................,
ул. ........................№ ..., бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ..., тел. ...............
А. Анкетна карта
I. Семейно положение
1. Съставът на
семейството отговаря не отговаря
на декларираното в молбата-декларация. ...........................
.....................................................
.....................................................
2. Безработни лица (регистрация в ТД "Бюро по труда")
.....................................................
.....................................................
3. Брой съжителстващи
лица със или без род-
ствена връзка отговаря не отговаря
4. Лица, задължени по закон да осигуряват издръжка
(на декларатора):
...................................................................
...................................................................
II. Здравословно състояние (описание по ЕР на ТЕЛК/
НЕЛК или ЛКК, епикризи, медицински
удостоверения) ..................................................
...................................................................
...................................................................
III. Материално положение
1. Доходи
Общият доход на семейството (и на
съжителстващите родители) от
предходния месец е:
  Общо ............ лв.
  В това число от:  
  - трудова дейност (без трудовото  
  възнаграждение по § 1, ал. 1, т. 10,  
  буква "л" от допълнителната разпо-  
  редба на Правилника за прилагане  
  на Закона за социално подпомагане) ............ лв.
  - дейности в областта на селското,  
  горското и водното стопанство ............ лв.
  - продажба и/или замяна на движимо  
  или недвижимо имущество ............ лв.
  - продажба на акции, дялове и други  
  участия в търговски дружества  
  и други форми на собственост ............ лв.
  - наем, рента и аренда ............ лв.
  - авторски и лицензионни  
  възнаграждения ............ лв.
  - дивиденти и доходи от дялово  
  участие ............ лв.
  - премии и награди от спортни  
  състезания ............ лв.
  - обезщетения и помощи ............ лв.
  - пенсии (без добавката за чужда помощ  
  на хората с увреждания с определена  
  чужда помощ; на ветераните, доб-  
  роволците и пострадалите в Отече-  
  ствената война; на навършилите 75-  
  или 80-годишна възраст; еднократ-  
  ните компенсации към пенсиите  
  или извънредните пенсии) ............ лв.
  - стипендии (с изключение на тези  
  по § 1, ал. 1, т. 10, буква "м" от  
  допълнителната разпоредба на  
  Правилника за прилагане на Закона  
  за социално подпомагане) ............ лв.
  - месечни помощи по Закона за  
  семейни помощи за деца ............ лв.
  - присъдени издръжки  
  - други доходи ............ лв.
2. Вземания, влогове, дялови участия  
  и ценни книжа общо: ...... лв.
3. Имуществено състояние
3.1. Жилище:
Състои се от ........................ стаи
Собственост на .......................................................,
документ за собственост ..................................................
Настанителна заповед № ..., издадена от ..............................,
Размер на наема .....................
.....................................................
.....................................................
При по-голям размер на жилището се посочват при-
чините (населено място, техническо състояние, здрав-
ни, хигиенни, социални и други причини)
3.2. Друг жилищен
и/или вилен имот отговаря не отговаря
при отговор "Да" се описва:    
.....................................................
3.3. Движима и недвижима собственост и преценка
на възможността да бъде източник на допълнителни
доходи:
.....................................................
.....................................................
IV. Допълнителни данни, установени при анкетата, и
други констатирани обстоятелства:
1. Извършено прехвърляне или продажба на жилищен
и/или вилен имот и/или на идеални части от тях през
последните 5 години да не
Цел: ............................................
.....................................................
2. Извършено прехвърляне чрез договор за дарение соб-
ствеността върху жилищен или вилен имот или идеални
части от тях през последните 5 години да не
3. Регистриран като ЕТ да не
.....................................................
.....................................................
4. Собственик на капитала на търговско
дружество да не
5. Сключен договор за предоставяне на собственост
срещу задължение за издръжка и/или
гледане да не
.....................................................
.....................................................
6. Пътуване зад граница на собствени разноски през
последните 12 месеца да не
.....................................................
.....................................................
7. Данни, получени от други източници (общинска ад-
министрация, РУСО, прокуратура, МВР, НПО и други)
.....................................................
.....................................................
8. Други констатирани обстоятелства
.....................................................
.....................................................
.....................................................
V. Получени помощи през годината:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Б. Преценка на нуждите от социално подпомагане и
мотивирано предложение за отпускане (отказ) на соци-
ална помощ:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
1. Диференциран минимален доход
2. Диференциран минимален доход за отопление
3. Доход от предходния месец
4. Нормативно основание за подпомагане
5. Вид на предлаганата помощ
6. Форма на подпомагане
7. Размер на помощта
 
В. Предложение за изготвяне на индивидуален проект
за социална интеграция на лицето/семейството
     
Дата: ............ Извършил  
  анкетата: ..........................  
  (фамилия, длъжност, подпис)  
Дата: ............ Проверил и съгласувал  
  доклада: ............................  
  (фамилия, длъжност, подпис)  

Приложение № 3 към чл. 28, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"

...................

ЗАПОВЕД

№ ........../.......... 200 ... г.

 

На основание чл. 13, ал. 2 от Закона за социално под-

помагане и чл. 28, ал. 1 от Правилника за прилагане на

Закона за социално подпомагане и въз основа на пода-

дена молба-декларация с вх. № ..../....200 ... г. от

.............................................................................

 

ОТПУСКАМ (ОТКАЗВАМ)

 

на...................................., ЕГН...................................................,

(трите имена на лицето, подало молбата)

л.к./л.п. № ......., изд. на ..............., от .......................................................,

с постоянен адрес: гр. (с.).........................................................................,

област ......................., община...........................................................,

ж. к./ кв. ....................................................................,

ул. ................№ ...., бл. ...., вх. ...., ет. ...., ап. ...., тел. ......

социални помощи, както следва:

 

Вид на помощта

Размер на

Считано

по

 

помощта

от дата

ред

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотиви за отказ:

........................................................................

...........................................................................

......................................................................................

Заповедта може да се обжалва в 7-дневен срок пред

директора на Регионалната дирекция за социално под-

помагане - гр. ..................

 

Директор:.................

(.............)

(подпис, печат)

Заповедта е връчена на .............. 200 .... г.

Подпис: ..............(.........................)

Уведомен съм за заповедта на .............. 200 .... г.

Подпис: ............ (.........................)

Приложение № 4 към чл. 29, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Приложение № 5 към чл. 43, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.)

До

Изпълнителния директор на

Агенцията за социално подпомагане

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От .........................................................................,

(трите имена)

ЕГН ............., ЛК № ........, издадена..............................................................,

представляващ...................................................................................,

(наименование на физическото лице, регистри-

рано по Търговския закон/юридическото лице)

БУЛСТАТ ...................., Единен идентификационен код (ЕИК) или Единен идентификационен код БУЛСТАТ ....................................................................

Седалище, адрес:......................................................................................

 

Уважаеми г-н Директор,

На основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за прила-

гане на Закона за социално подпомагане моля да бъда

регистриран за извършване на следните социални услуги:

.......................................................................................

....................................................................................... .......................................................................................

Прилагам следните документи:

1. .....................................................................

2. .....................................................................

3. .....................................................................

4. .....................................................................

Дата:......... Подпис:...............

Приложение № 6 към чл. 44, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

(герб)

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА

И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

1051 София, ул. Триадица № 2

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

№ ....................

 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

1. ....................................................................................................

2. ....................................................................................................

3. ....................................................................................................

4. ....................................................................................................

Издадено на: ....................................................................

Седалище, адрес: .......................................................................

 

Дата на издаване: .............................

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО

ПОДПОМАГАНЕ: ....................................................................

/ /

 

Настоящото удостоверение за регистрация се издава на

основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на

Закона за социално подпомагане, приет с ПМС............,

и заявление № .....................................

Приложение № 7 към чл. 32, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 54 от 2006 г., предишно Приложение № 7 към чл. 32, ал. 3 - ДВ, бр. 101 от 2007 г.)

Допълнителен анкетен лист

 

На ..........................................................................................................

По молба с вх. № .................................. от .........................................

Постоянен адрес ..................................................................................

ЕГН ........................................

 

Дата/

Предложение

Размер

Счита-

Социа-

Съгла-

месец

за спиране,

на по-

но от

лен ра-

сувал

 

изменяне, въз-

мощта

 

ботник

 

 

обновяване и

 

 

 

 

 

прекратяване

 

 

 

 

 

на помощта.

 

 

 

 

 

Мотиви

 

 

 

 

 

.........................

 

 

 

 

 

.........................

 

 

 

 

 

.........................

 

 

 

 

Месец

Предложение

Размер

Счита-

Социа-

Съгла-

 

за спиране, из-

на по-

но от

лен ра-

сувал

 

меняне, въз-

мощта

 

ботник

 

 

обновяване и

 

 

 

 

 

прекратяване

 

 

 

 

 

на помощта.

 

 

 

 

 

Мотиви

 

 

 

 

 

.........................

 

 

 

 

 

.........................

 

 

 

 

 

.........................

 

 

 

 

 

.........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 към чл. 40, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 26 от 2009 г.)

Дирекция "Социално подпомагане"/отдел "Социална закрила"

..........................................................................

 

ДОКЛАД-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По молба с вх. № ............./.................

 

От ........................................, ЕГН ................................

с настоящ адрес: гр. (с.) ........................................, община ..............

област ..................................., ж.к./кв. ...................................

ул. .................................... № ..., бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ..., тел. .....

ЕГН ............................., № л. к. ........................., издадена от МВР .............

на ......................................, валидна до ............................

Настойник на ..............................................................

с настоящ адрес: гр. (с.) ........................................, община ..............

област ................................................, ж.к./кв. ...................................

ул. ......................................................... № ..., бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ..., тел. .....

ЕГН ................................, № л. к. ................................, издадена от МВР .............

на ......................................, валидна до ............................

 

А. Анкетна карта

I. Семейно положение

1. Състав на семейството

.......................................................................

2. Безработни лица (регистрация в дирекция "Бюро по труда")

.......................................................................

3. Брой съжителстващи лица със или без родствена връзка

.......................................................................

4. Данни за настойника/попечителя - състав на семейството, доходи, имуществено състояние - целта е да се докаже невъзможността на посочените по-горе лица да задоволяват основните жизнени потребности на подопечните им лица поради здравни, възрастови, социални и други независещи от тях причини чрез труда си или доходите си, реализирани от притежавано имущество

.......................................................................

5. Лица, задължени по закон да осигуряват издръжка на потребителя (само ако има данни за влязло в сила съдебно решение, определящо лицето, което дължи издръжка) ...........................................

.......................................................................

II. Здравословно състояние (описание по ЕР на ТЕЛК, НЕЛК или протокол на ЛКК, епикризи, медицински удостоверения)

.......................................................................

III. Материално положение

1. Месечен доход на лицето от:

- пенсия (без добавката за чужда помощ на инвалидите, месечни добавки и целеви помощи по ЗИХУ, добавки към пенсиите на ветераните, доброволците и пострадалите в Отечествената война и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации; на навършилите 75- или 80-годишна възраст; еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии)

.......................................................................

- наем ...................................................... лв.

- рента и аренда ............................................... лв.

- присъдени издръжки ....................................................... лв.

- вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа ................................. лв.

- други доходи ............................................................... лв.

2. Имуществено състояние

2.1. Жилище:

Състои се от ................................................................... стаи

Вид собственост (собствено, съсобствено, под наем) ...............................

Документ за собственост

.......................................................................

Размер на наема ...............................................

2.2. Друг недвижим имот (при наличие се описва):

.......................................................................

2.3. Земеделска земя/дка ........................ (при наличие се описва):

.......................................................................

IV. Допълнителни данни, установени при социалната оценка и други констатирани обстоятелства, определящи размера на таксата в специализирана институция:

1. Имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500 лв.

.......................................................................

2. Имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане

.......................................................................

3. Са прехвърлили срещу заплащане собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години

.......................................................................

дата на изповядване на сделката

(....................................................)

4. Са прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години

.......................................................................

дата на изповядване на сделката

(......................................................)

5. Лицето ще заплаща такса в размер на:

- действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция - ................................................................................. да/не;

- процент от дохода ................................................................... да/не.

6. Данни, получени от други източници (общинска администрация, РУСО, прокуратура, МВР, НПО и др.)

.......................................................................

7. Други констатирани обстоятелства:

.......................................................................

 

Б. Преценка на възможностите на лицето за задоволяване на основните жизнени потребности:

.......................................................................

 

В. Преценка на потребностите на лицето:

.......................................................................

 

Г. Mотивирано предложение за ползване на социални услуги:

- социални услуги, ползвани от лицето, продължителност:

.......................................................................

- социални услуги, предложени на лицето или на неговия законен представител, с цел превенция на настаняването в специализирана институция:

.......................................................................

Д. Предложение от социалния работник за продължителността на ползване на услугата в специализирана институция:

- краткосрочна

.......................................................................

- дългосрочна

.......................................................................

 

Дата:

Изготвил: ...........................................

 

(фамилия, длъжност, подпис)

Дата:

Проверил и съгласувал: ...................

 

(фамилия, длъжност, подпис)


 
Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic