(2009) ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ФОНД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
(2009) ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ФОНД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ФОНД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

 

Структура на закона

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1 (1) С този закон се уреждат създаването, устройството и дейността на Фонда за финансиране на гражданските организации в България, наричан по-нататък "Фонда".
(2) Мисията на Фонда е насърчаване на развитието на гражданските организации в Република България и създаване на благоприятни условия за тяхното функциониране.
(3) Фондът постига мисията си чрез:
- Предоставяне на финансиране за проекти, насочени към повишаване на капацитета и устойчивото развитие на ЮЛНЦ в обществена полза, засилване на ролята на гражданското общество в България, доброволчеството и други граждански инициативи, свързани с постигане на мисията на фонда;
- Отпускане на безлихвени заеми на ЮЛНЦ в обществена полза, които изпълняват проекти, одобрени от Управляващите органи на Оперативните програми (ОП), които са насочени към постигане мисията на фонда.
- Извършване на други дейности, свързани с постигане на мисията на фонда.
(4) При изпълнение на своите дейности, Фондът се ръководи от стратегически приоритети за развитието на гражданските организации в България, приети от Управителния съвет след широка публична дискусия.
(5) Предоставянето на финансиране и подкрепа от Фонда се основава на
а) прозрачност на процедурите и процеса на вземане на решения;
б) достъп до информация и публичност;
в) безпристрастност при предоставяне на финансирането.
(6) Фондът е юридическо лице със седалище в град София

Чл. 2 (1) Средствата във Фонда се набират от източници, определени в този закон и от приходи от тяхното инвестиране.
(2) Приходите от инвестиране на средствата по ал. 1 стaват част от имуществото на фонда.
 
Чл. 3 (1) Фондът се отчита пред Народното събрание.
(2) Сметната палата упражнява контрол върху дейността на Фонда.

УПРАВЛЕНИЕ НА ФОНДА

Чл. 4 (1) Органи на управление на Фонда са управителният съвет и изпълнителен директор.
(2) Управителният съвет приема устройствен правилник за организацията на дейността си.
(3) Управителният съвет може да вземе решение за създаване на други органи, които да подпомагат неговата дейност.

Управителен съвет
Чл. 5 (1) Управителният съвет се състои от минимум 5 члена, като представителите на ЮЛНЦ, избрани по реда на чл. 6, винаги трябва да са мнозинство.
(2) В състава на Управителния съвет се включват:
1. двама членове, избрани от Министерски съвет на Република България;
2. поне трима представители на ЮЛНЦ, регистрирани в обществена полза и работещи в сферата на развитие на гражданското общество, избрани по реда на чл.6;
(3) В състава на Управителния съвет може да се включи и представител на утвърден чуждестранен дарител, който участва във финансирането на фонда, по решение на действащия Управителен съвет.
(4) Мандатът на членовете на управителния съвет е 3 години с възможност за повторен мандат, но един член не може да има повече от 2 последователни мандата.

Процедура за номиниране и избор на ЮЛНЦ представители

Вариант 1
Чл. 6 (1) На всеки три години Фондът организира конференция. Целта на конференцията е да бъдат номинирани и излъчени представители на ЮЛНЦ, които да участват в състава на Управителния съвет.
(2) На конференцията могат да гласуват за членове на управителния съвет ЮЛНЦ в обществена полза.
(3) За членове на Управителния съвет могат да бъдат избирани ЮЛНЦ в обществена полза, които са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 5 години към момента на провеждане на конференцията.
(4) Конференцията избира съответния брой членове, необходими за попълване на състава на Управителния съвет. Следващите по брой гласове номинирани, стават резерви и заемат местата на напУправителния съветналите предсрочно по някаква причина членове на Управителния съвет, по реда на тяхното класиране. Новият член има мандат до края на мандата на напУправителния съветналия.
(5) Шест месеца преди изтичане на мандата на настоящия управителен съвет започва подготовката на избора на следващия управителен съвет, който избор трябва да се проведе до 1 месец преди изтичане на мандата на действащия .
(6) В конференцията по чл. 6, ал. 2 не могат да участват и да бъдат избирани политически партии, религиозни организации, организации на работодатели, работници и служители признати от Министерски съвет по реда на Кодекса на труда, както и спортни сдружения и федерации, лицензирани от ДАМС.

Вариант 2
Чл. 6 (1) Представителите на ЮЛНЦ в управителния съвет се определят чрез открит избор. Право да избират и да бъдат избирани имат всички ЮЛНЦ в обществена полза, които са осъществявали дейност в продължение на поне 5 години, считано от датата на откриване на процедурата на избор.
(2) Процедурата по избор включва етап на номиниране, който продължава поне 15 дена и етап на избор, който продължава поне 10 дена. В етапа на номиниране ЮЛНЦ номинират кандидати за управителния съвет. Една организация може да номинира само един кандидат.
(3) В етапа на избор участват само кандидатите номинирани от поне 5 (пет) организации. Всяка организация според ал. 1 изпраща специален формуляр, подписан от представляващия го, където се посочва за кой от номинираните гласува съответната организация.
(4) Изборът е валиден независимо какъв брой от вписаните в Централния регистър ЮЛНЦ гласуват. Процедурата на избор се организира от Министерството на правосъдието.
(5) Кандидатите получили най-много гласове, попълват състава на управителния съвет. Следващите по брой гласове, стават резерви и заемат местата на напусналите предсрочно по някаква причина членове на управителния съвет, по реда на тяхното класиране. Новият член има мандат до края на мандата на напусналия.
(5) Шест месеца преди изтичане на мандата на настоящия управителен съвет започва подготовката на избора на следващия управителен съвет, който избор трябва да се проведе до 1 месец преди изтичане на мандата на действащия такъв.
(7) В избора не могат да участват и да бъдат избирани политически партии, религиозни организации, организации на работодатели, работници и служители признати от Министерски съвет по реда на Кодекса на труда, както и спортни сдружения и федерации, лицензирани от ДАМС.

Чл. 7 (1)Членове на управителния съвет се освобождават предсрочно:
1. по тяхна писмена молба, отправена до Управителния съвет с едномесечно предизвестие;
2. при влязла в сила присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер;
3. когато са били членове на управителни или контролни органи на юридически лица, които са обявени в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца;
5. когато са причинили виновно имуществени вреди на фонда;
6. когато юридическото лице, което представляват се прекрати;
7. при смърт.
(2) В случаите на предсрочно на мандата на член, избран по реда на чл. 5, ал. 2, т. 1, Министерския съвет избира негов заместник.
(3) Членовете на управителния съвет и изпълнителния директор отговарят за имуществените вреди, които са причинили виновно на фонда.

Чл. 8 Правомощия на Управителният съвет:
1.  избира, освобождава  и определя възнаграждението на изпълнителния директор;
2.  осъществява контрол над дейността на изпълнителния директор;
3.  приема годишна програма на Фонда и основните приоритетни направления;
4.  приема насоки за провеждане, организиране и изпълнение на конкурси за отпускане на средствата по годишната програма;
5.  приема годишния бюджет на фонда;
6.  приема/одобрява годишните  финансови отчети и отчетите за дейността на фонда.
7.  избира състава на оценителната комисия  (за проектите);
8.  одобрява членовете на инвестиционния съвет и утвърждава инвестиционната политика на Фонда;
9.  приема правила за организацията и дейността на фонда, както и други вътрешни правила;
10. взема всички други решения, които не са в компетентността на друг орган.

Заседания
Чл. 9 (1) Управителният съвет провежда заседание поне веднъж на всеки три месеца. Съобщение за свикване на заседанието се изпраща най-малко четиринадесет дена преди датата на заседанието писмено или по електронен път до всеки един от членовете.
(2) Съобщението трябва да съдържа деня, часа и мястото на провеждане на заседанието, по чия инициатива се свиква, както и проекта за дневен ред.
(3) Заседанията се свикват от председателя на управителния съвет или по инициатива на една трета от членовете му или на изпълнителния директор.
(4) Заседанията на управителния съвет са редовни, когато присъстват най-малко половината от членовете му.
(5) Изпълнителният директор участва в заседанията на управителния съвет със съвещателен глас. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите. Всеки член на управителния съвет има по един глас, като преупълномощаване не се допуска.
(6) Заседанията на управителния съвет се протоколират. Протоколите се подписват от всички присъстващи. Особено мнение на някой член се включва в протокола и се удостоверява с подписа му.
(7) Решенията на управителния съвет влизат в сила веднага след приемането им и са задължителни за Изпълнителния директор и всички други органи и структури на Фонда. Решенията са публични, публикуват се на интернет страницата на фонда, както и на нарочно място в офиса на Фонда (достъпни за всички).

Председател
Чл. 10 (1) Членовете на управителния съвет избират председател и зам. председател измежду тях.
(2) Председателят на управителния съвет:
1. свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;
2. предлага дневен ред за заседанията на управителния съвет и включва предложенията за дневен ред, направени от другите членове или от изпълнителния директор;
3. следи за изпълнение на решенията на управителния съвет;
4. представлява управителния съвет в отношенията му с изпълнителния директор;
5. съхранява архива с протоколи и дневен ред от заседания на управителния съвет.
(3) Всеки член на управителния съвет има право да проверява всички документи на фонда, включително счетоводството, наличието на активите, както и съответствието на дейността на фонда със закона и решенията на управителния съвет.
(4) Разходите на членовете на управителния съвет свързани с посещаване на заседания се възстановяват от фонда. Членовете на управителния съвет получават възнаграждение за участие в заседания.

Изпълнителният директор:
Чл. 11 (1) Изпълнителният директор се избира с конкурс, организиран от Управителния съвет. Той трябва да има висше образование с образователно-квалификационна степен минимум магистър и да притежава професионален опит не по-малко от 5 години на управленска позиция в ЮЛНЦ в обществена полза.
(2) При освобождаване на Изпълнителния директор до назначаването на нов, функциите му се изпълняват от член на управителния съвет, определен от управителния съвет.
(3) Изпълнителният директор не може да бъде съпруг или роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до трета степен включително с членове на управителния съвет.
(4) Изпълнителният директор:
1. представлява Фонда, освен в случаите когато е решено друго от управителния съвет.
2. организира дейността на фонда и осъществява оперативното му ръководство;
3. осигурява изпълнението на решенията на управителния съвет, като носи отговорност за това;
4. изготвя проекта на годишната програма за работата на фонда и годишния бюджет и ги представя за одобряване от управителния съвет;
5. разработва и предлага за одобряване от управителния съвет административната структура, щатното разписание и възнагражденията на служителите на фонда;
6. изготвя и внася за разглеждане от управителния съвет годишен отчет за дейността на фонда;
7. публикува информация в национална печатна медия и на интернет-страницата на фонда за годишния отчет за дейността на фонда,
8. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на фонда и гражданските договори с външни консултанти;
9. приема дарения и завещания или отказва такива, когато са направени с неприемливи условия или в противоречие с целите на фонда;
10. изготвя отчет за дейността и финансовото състояние на фонда на всеки 3 месеца и го представя на управителния съвет
(6) До избирането на първия управителния съвет на Фонда Министърът на правосъдието или упълномощен от него човек изпълнява функциите на изпълнителния директор.

ФИНАНСИРАНЕ, ИМУЩЕСТВО И ИЗДРЪЖКА НА ФОНДА

Имущество
Чл. 12 (1) Имуществото на фонда се образува от:
1. дарения и завещания в полза на фонда;
2. приходи от управлението на имуществото на фонда;
3. приходи от благотворителни акции, кампании за набиране на средства,
4. субсидия от централния бюджет, определена със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
5. други източници
(2) Фондът не може да извършва стопанска дейност, с изключение на инвестиране на собствените си средства и отдаване под наем на собствено имущество.


Инвестиционен съвет
Чл. 13 (1) При натрупване на собствен резерв от средства, към Фонда може да се създаде инвестиционен съвет, който да подпомага органите на управление на Фонда при изготвяне на инвестиционни политики и вземане на инвестиционни решения.
(2) В този съвет могат да участват представители на Министерство на финансите, Българска народна банка, лицензираните инвестиционни посредници в България, чуждестранни финансови експерти. Те  трябва  да  притежават  професионална квалификация на сертифициран финансов аналитик и/или да са хабилитирани учени и признати експерти  в  областта  на  инвестициите.

Процедура за избор на проекти за финансиране
Чл. 14 (1) Финансиране се предоставя след публично обявен конкурс.
(2) Обява за предстоящ конкурс се публикува на интернет страницата на Фонда поне 2 месеца преди крайният срок за кандидатстване. Обявата се публикува и в поне 2 национални медии.
(3) Проектите се оценяват въз основа на административно съответствие с изискванията на конкурса, съответствие с целите на конкурса и качество на проекта, включващо капацитет на кандидата да изпълни проекта и ефективност на заложените дейности, резултати и разходи.
(4) Всеки проект се оценява от двама независими експерти наети от Фонда, избрани след предварителен подбор. Окончателното решение за отпускане на финансиране за оценените проекти се взима от оценителна комисия, назначена от управителния съвет, състояща се от минимум 5 члена – експерти с опит в оценяването на проекти. Оценителната комисия изготвя протоколи с класиране на кандидатите.
(5) Управителният съвет приема ясни правила за избор на финансирани проекти, както и процедура за обжалване на решенията за финансиране. Правилата са публични.

Чл. 15 (1) Всеки може да зададе въпроси по повод допълнителни разяснения по процедурите за кандидатстване.
(2) Задължително се отговаря на всеки въпрос по повод допълнителни разяснения по процедурите за кандидатстване, като въпросите и отговорите се публикуват на интернет страницата на фонда. Отговори се дават не по-късно от 5 дни преди крайния срок за кандидатстване по конкретен конкурс.
(3) По собствена инициатива Фонда може да дава допълнителни разяснения по процедурите за кандидатстване, в съответствие със сроковете по ал. 2.

Чл. 16 (1) Подробните правила и процедури, сключените договори със спечелилите конкурса кандидати и крайните отчети за изпълнение на финансираните проекти са обществена информация.
(2) На интернет страницата на фонда се публикуват имената на спечелилите конкурса кандидати, кратко резюме на проектите, които ще бъдат финансирани и общата стойност на проектите.
(3) Финансираните кандидати трябва да имат страници в Интернет, на които да публикуват финансовите си отчети, както и отчети за изпълнението на проекта, за който са получили финансиране.
(4) В случаите на проекти, които са с продължителност повече от една година, финансирането се предоставя за всяка година.

Конфликт на интереси
Чл. 17 (1) Финансиране от Фонда не могат да получават по какъвто и да е начин организации:
1. чиито представители, служители или членове на органи са оценители, служители или участват в състава на органите на Фонда, както и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. са юридически лица, предоставили средства на фонда до 3 години преди датата на вземане на решение;
 (2) Управителния съвет приема вътрешни правила за предотвратяване на конфликт на интереси, в съответствие със закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
(3) Членовете на Управителния съвет и Изпълнителният директор са лица заемащи публични длъжности по смисъла на закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Разпоредби, уреждащи “мостовото” финансиране.

Допълнителни разпоредби

• Предвидения резерв за дейност на юридически лица с нестопанска цел (годишната субсидия разпределяна чрез конкурс) ще бъде разпределян от Фонда по правилата и в съответствие с целите му.
• Фонда се учредява с еднократно предоставена от държания бюджет сума, която ще бъде допълвана ежегодно.
• В тримесечен срок от влизане на закона в сила се определят първите членове на управителния съвет на фонда.
• В двумесечен срок от влизане на закона в сила министърът на правосъдието е задължен да организира процедурата за избор на членове на управителния съвет по чл. 6.
• До 3 месеца след избирането си, управителния съвет е длъжен да приеме правилник за организацията на дейността си и правила за разпределяне на финансиране.


 
Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic