РЕШЕНИЕ № ........ София, 12.01.2010 на Върховният административен съд на ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
РЕШЕНИЕ № ........ София, 12.01.2010 на Върховният административен съд на Република България - Пето отделение

РЕШЕНИЕ

№ ........
София, 12.01.2010

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на пети октомври две хиляди и девета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............
ЧЛЕНОВЕ: ............
...............
при секретар ............. и с участието
на прокурора ............. изслуша докладваното
от съдията .............. 

по адм. дело № ..../2009. 

 

Производството е по реда на чл. 208 и следв. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на Фондация ".............."-............................... със седалище гр. Варна против решение № 1 от 26.01.2009г., постановено по адм. д. № ........./2008г. от Административен съд София-град. Доводите са за неправилност на съдебния акт с искане за отмяната му.
Ответникът -заместник министърът на правосъдието не взема становище по касационната жалба.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за основателността и.
Върховният административен съд, състав на пето отделение, за да се произнесе взе предвид следното:
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК от лице с правен интерес от обжалването и е процесуално допустима, а разгледана по същество е и основателна.
С обжалваното решение административният съд отхвърля жалбата на Фондация "................"-..................чрез председателя на Управителния съвет срещу заповед № ........./08.09.2008г. на заместник министъра на правосъдието, с която е отказано вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерство на правосъдието на Фондация "......................"-.......... За да постанови този резултат решаващият съд приема, че установените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) срокове в чл. 38, ал. 3 (изм. ДВ, бр. 79 от 2006г.), в § 1, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗЮЛНЦ (обн. ДВ, бр. 81 от 06.10.2000г., в сила от 01.01.2001г.) и в § 12 от ПР на Закона за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ (ЗИДЗЮЛНЦ) (обн. ДВ, бр. 79 от 2006г.) имат преклузивен характер, което следва от специфичните изисквания на които следва да отговарят юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и техния статут и ползваните поради този статут облекчения, установени в специални нормативни актове.
Решението е неправилно.
Фондация "..................."-.......... е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза с решение от 08.03.2007г. на Варненския окръжен съд по фирмено дело № ...../2007г. За да може новоучреденото юридическо лице да извършва общественополезна дейност, то трябва да бъде вписано в Централния регистър при Министерство на правосъдието (чл. 45, ал. 1 ЗЮЛНЦ). Предвид момента на съдебната регистрация на Фондацията, срокът за вписване в Централния регистър е посочен в разпоребата на чл. 38, ал. 3 ЗЮЛНЦ и е двумесечен, считано от вписването на определянето в съдебния регистър.
Не се спори от страните по делото, че заявлението за вписване в Централния регистър е подадено от касатора след изтичане на срока по чл. 38, ал. 3 ЗЮЛНЦ, което мотивира административният орган да издаде заповед № ЛС-04-862/08.09.2008г. за отказ от вписване на заявените обстоятелства, а съдът съответно да мотивира обжалвания правен резултат приемайки срока за преклузивен.
Действително вписването в Централния регистър на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност е необходима предпоставка за извършването на тази дейност както и за нейното публично оповестяване. Вписването на определените от закона обстоятелства в Централния регистър имат за цел и осъществяването на административен контрол върху дейността на тези юридически лица, които по силата на допълнителната регистрация в Министерство на правосъдието се ползват и с предвидените в ЗЮЛНЦ и други закони преференции. Ето защо предвидения в чл. 38, ал. 3 ЗЮЛНЦ двумесечен срок за вписване в Централния регистър на обстоятелствата по чл. 45, ал. 2 от закона е от значение единствено за сигурността в гражданския оборот, в който юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, участват като самостоятелни субекти, носители на права и задължения и неговото пропускане не е свързано с неблагоприятни правни последици за правния субект, който притежава правосубектност по силата на съдебната си регистрация в съответния окръжен съд. Посочената характеристика на срока по чл. 38, ал. 2 ЗЮЛНЦ му придава инструктивен характер, в подкрепа на който извод е и разпоредбата на чл. 45, ал. 4 ЗЮЛНЦ. Тя регламентира материалноправните предпоставки, при наличието на които административният орган може да постанови отказ за вписване на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, сред които не е посочена като такава предпоставка пропускането на срока по чл. 38, ал. 3 ЗЮЛНЦ. А въвеждането на ново основание за отказ не съответства на волята на законодателя и ограничава правата на вече надлежно регистрираните юридически лица с нестопанска цел. След като сдружението отговаря на всички други изисквания за вписване в Централния регистър и при липсата на предпоставките по чл. 45, ал. 4 ЗЮЛНЦ отказът на заместник министърът на правосъдието да впише касатора в него противоречи на материалноправните разпоредби на ЗЮЛНЦ. Отказът не е съобразен и с целта на закона-юридическите лица с нестопанска цел свободно да определят целите си и да могат да се самоопределят като организации за осъществяване на дейност в обществена или в частна полза, като свободно определят средствата за постигане на тези цели. Като разсъждава в обратна насока първоинстанционният съд произнася неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен с настоящото решение. Делото е изяснено от фактическа страна, поради което следва да бъде постановено такова по съществото на спора с отмяна на оспорената заповед на заместник министъра на правосъдието и административната преписка бъде върната на административния орган за ново произнасяне по зявлението на Фондация "............."-...........".
Водим от горното, на основание чл. 221, ал. 2 АПК, Върховният административен съд, пето отделение
РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 1 от 26.01.2009г., постановено по адм. д. № ......../2008г. от Административен съд София-град и вместо него постановява:
ОТМЕНЯ заповед № ............./08.09.2008г. на заместник министъра на правосъдието, с която е отказано вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерство на правосъдието на Фондация "Децата на бъдещето"-Център за креативно обучение по практическа педагогика и приложна психология.
Връща административната преписка на министъра на правосъдието за ново произнасяне по заявление вх. № ........../07.07.2008г., подадено от Фондация ".................."-........................
Решението не подлежи на обжалване.
Вярно с оригинала,  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ..................
секретар:  ЧЛЕНОВЕ: /п/ ................
/п/ ..................
В.Г.


 
Сподели в Facebook
 

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic