Р Е Ш Е Н И Е № гр. София, 15.01.2009 година на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ - ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Р Е Ш Е Н И Е № гр. София, 15.01.2009 година на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ - ГРАД, I-ВО ОТДЕЛЕНИЕ, 19-ТИ СЪСТАВ

Р Е Ш Е Н И Е №
гр. София, 15.01.2009 година
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ - ГРАД, I-ВО ОТДЕЛЕНИЕ, 19-ТИ СЪСТАВ, в публично съдебно заседание на седемнадесети декември две хиляди и осма година, в състав:
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: ..........................
при секретаря .................. и с участието на прокурора ................, разгледа
докладваното от съдия ................ адм. д. № ............. по описа за 2008 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 145 – чл. 178 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 45, ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
Образувано е по жалба с вх. № ................ от 17.09.2008 година по описа на
Административен съд София – град (АССГ), подадена от сдружение с нестопанска цел ..., регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), чрез представляващия ....................., срещу Заповед № ................ от 29.07.2008 година, издадена от заместник-министъра на правосъдието, с която е отказано вписване на оспорващото сдружение в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието (ЦРЮЛНЦОД при МП или ЦР при МП). В жалбата се твърди, че оспорената заповед е незаконосъобразна, тъй като противоречи на материалния закон. Неправилно административният орган е счел, че срокът по пар. 12 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ (ПЗР ЗИДЗЮЛНЦ) е преклузивен. Ако се
възприеме това, то съществуването на всяко пропуснало този срок юридическо лице, регистрирано за общественополезна дейност става безпредметно.
Оспорващото сдружение, чрез своя представител, поддържа, че срокът по пар. 12 ПЗР ЗИДЗЮЛНЦ е инструктивен, като за аргумент в тази насока сочи разпоредбата на чл. 45, ал. 1 ЗЮЛНЦ, където е уредено задължението на всяко юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност да се впише в ЦРЮЛНЦ при МП. По така изложените съображения оспорващото сдружение моли отмяната на
заповедта като незаконосъобразна. В съдебните заседания сдружение с нестопанска цел „...”, редовно призовано,
се представлява от председателя на сдружението ...................................., който от негово име поддържа жалбата. По съществото на спора моли нейното уважаване.
Ответникът–заместник министърът на правосъдието, не се явява, но се
представлява от редовно упълномощената младши юрисконсулт ............., която от негово име оспорва жалбата. По същество моли да бъде отхвърлена. Представя подробни писмени бележки. Претендира разноските по делото.
Софийската градска прокуратура-редовно призована, участва в производството чрез прокурора .................., който дава заключение за неоснователност на жалбата.
По допустимостта на жалбата:
Жалбата изхожда от надлежна страна, имаща право и интерес от оспорването и като подадена в срока по чл. 149, ал. 1 АПК, във вр. с т. 8-ма от Постановление № 4 от 22.IX.1976 година, постановено по гр. д. № 3/76 година от Пленума на Върховния съд, е процесуално допустима, поради което следва да бъде разгледана досежно нейната основателност.
Административен съд София - град (АССГ), като обсъди доводите на
страните и доказателствата по делото, намира за установено от фактическа страна следното:
Сдружение с нестопанска цел „...” е вписано в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел с решение № 327 от 17.02.2006 година, постановено по фирмено дело № .......... по описа на Пазарджишкия окръжен съд за 2006 година като организация за осъществяване на дейност в обществена полза. На 04.07.2008 година сдружението е подало в МП заявление с вх. № ........... за вписване на обстоятелствата по чл. 45 ЗЮЛНЦ. Към искането са приложени съдебни решения за регистрация на сдружението, правила за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за избиране и разходване на имуществото, удостоверение за актуално състояние, устав на сдружението, карта за идентификация по БУЛСТАТ, декларация по чл. 45, ал. 2, т. 4 и чл. 46, ал. 2, т. 6 ЗЮЛНЦ – два броя, правилата и редът за извършване на общественополезна дейност. Във връзка с това, на 16.07.2008 година главен експерт към отдел „ЦРЮЛНЦ и Регистър на медиаторите” ........................ е съставила докладна записка. Видно от нея, след като е съобразила, че срокът по пар. 12 ПЗР от ПЗР ЗИДЗЮЛНЦ, влязъл в сила от 03.10.2006 година, е изтекъл на 03.10.2007 година, тя е предложила на заместник-министъра на правосъдието да откаже вписване на сдружение „...” в ЦРЮЛНЦОД при МП по подаденото заявление от 04.07.2008
година. С обжалваната в настоящето производство заповед № ЛС-04-075 от
29.07.2008 година, заместник-министър ................... е отказал вписване в
ЦРЮЛНЦОД при МП. За да постанови този акт, административният орган е
съобразил, че сдружение „...” е заварено по смисъла на пар. 12 от ПЗР на
ЗИДЗЮЛНЦ и е следвало да подаде заявление за вписване в ЦРЮЛНЦОД при МП до 03.10.2007 година. Тъй като това заявление е подадането на 04.07.2008 година, тоест след изтичането на преклузивния срок по пар. 12 ПЗР ЗИДЗЮЛНЦ, заместник-министърът е отказал вписването.
Със заповед № ..................... от 22.07.2008 година и на основание чл. 45, ал. 3
ЗЮЛНЦ министърът на МП е наредила заместник-министърът ......................... да изпълнява правомощията на министъра на МП по чл. 45 ЗЮЛНЦ до завръщане на оправомощения за това със Заповед № ............... от 13.09.2005 година заместник-министър. Съгласно последната заповед, на осн. чл. 45, ал. 3 ЗЮЛНЦ, министърът на МП е оправомощил заместник-министъра ...................... да изпълнява правомощията на министъра на МП по чл. 45 и сл. ЗЮЛНЦ. Считано от 14.07.2008 година до 16.08.2008 година, включително .............................. е била в законоустановен отпуск за временна неработоспособност.
При така установеното от фактическа страна съставът на АССГ направи
следните правни изводи:
При извършената служебна проверка на законосъобразността на оспорената
заповед (чл. 168, ал. 1 АПК) на основанията посочени в чл. 146 АПК, съдът намира, че административният акт е издаден от компетентен орган (чл. 45, ал. 3, изр. 2, предл. 2 ЗЮЛНЦ, във вр. със Заповед № .................. от 13.09.2005 година и заповед № ЛС-04-704 от 22.07.2008 година на министъра на МП и описания по-горе болничен лист). Заповедта е издадена в установената от закона форма, като при издаването и не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Съдът намира обаче, че административният орган неправилно е тълкувал и приложил материалния закон, поради което е издал незаконосъобразен административен акт, който следва да бъде отменен по следните съображения: Като регистрирано при Пазарджишкия окръжен съд с решение от 17.02.2006 година за осъществяване на дейност в обществена полза, оспорващото сдружение се явява заварено от ЗИДЗЮЛНЦ, влязъл в сила на 03.10.2006 година, юридическо лице с нестопанска цел (по смисъла на пар. 12 ПЗР ЗИДЗЮЛНЦ), определено за извършване на общественополезна дейност. Подаденото от него на 04.07.2007 година заявление за вписване в ЦРЮЛНЦОД при МП се явява подадено след изтичането на предвидения в закона едногодишен срок, изтекъл на 03.10.2007 година. По тези два факта спор между страните няма. С оглед правилното разрешаване на спорния по делото въпрос следва да се отговори, дали така регламентирания в пар. 12 ПЗР ЗИДЗЮЛНЦ срок е преклузивен и доколко с неговото изтичане завареното и регистрирано за извършване на общественополезна дейност юридическо лице не може да бъде вписано в ЦРЮЛНЦОД при МП.
Съставът на АССГ намира, че така определения в специалния закон срок не е
преклузивен. След неговото изтичане за завареното юридическо лице, регистрирано за извършване на общественополезна дейност не се погасява задължението да бъде вписано в ЦРЮЛНЦОД при МП.
Съгласно пар. 12 ПЗР на ЗИДЗЮЛНЦ, влязъл в сила на 03.10.2006 година,
юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на
общественополезна дейност, които не са вписани в Централния регистър при
Министерството на правосъдието, подават заявление за вписване в едногодишен срок от влизането в сила на този закон. Следователно, така установения в пар. 12 едногодишен срок за подаване на заявление е изтекъл на 03.10.2007 година. Съгласно чл. 37, ал. 2 ЗЮЛНЦ съдебните и административните органи по регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел отказват вписване на организациите, определени за извършване на общественополезна дейност, само когато разпоредбите на устава или учредителният им акт противоречат на разпоредбите на тази глава. Разпоредбата на чл. 45, ал. 4 ЗЮЛНЦ изчерпателно предвижда вписването в ЦРЮЛНЦОД при МП да се отказва, ако: 1. юридическото
лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност не е вписано от компетентния съд като юридическо лице с нестопанска цел за
извършване на общественополезна дейност или 2. ако неговата дейност
противоречи на закона. Разпоредбата на чл. 48 ЗЮЛНЦ определя лимитативно хипотезите, при които може да бъде заличено вписването в ЦР при МП. Следващата законова разпоредба предвижда възможността такова юридическо лице еднократно да заяви повторно вписване в ЦР, не по – рано от изтичане на една година от отпадане на основанията за заличаването му. Краен срок за това обаче, ЗЮЛНЦ не предвижда. Предвид това и като съобрази също така ограничително изброените
хипотези, при които е допустимо да бъде постановен отказ от вписване в ЦР при МП (виж чл. 45, ал. 4 ЗЮЛНЦ), съдът намира, че по аргумент на по-силното основание следва да се приеме, че едногодишният срок по пар. 12 ПЗР ЗИДЗЮЛНЦ не е преклузивен (същото се отнася и за срока по чл. 38, ал. 3 ЗЮЛНЦ). Сроковете по пар. 12 ПЗР и ЗИДЗЮЛНЦ и този по чл. 38, ал. 3 ЗЮЛНЦ са създадени от законодателя с оглед обезпечаване на правна сигурност, като неизпълнението на задължението за вписване в ЦРЮЛНЦОД при МП от съответния правен субект не е
скрепено от законодателя с никаква правна последица. Недопустимо е дописването на закона по начина, по който е направил това административния орган, постановявайки оспорения отказ, въпреки изчерпателно уредените в чл. 45, ал. 4 ЗЮЛНЦ хипотези, при които такъв може да бъде постановен. Не може да се приеме, че след пропускането на този срок задължението на сдружението, регистрирано за осъществяване на дейност в обществена полза, за вписване в ЦР при МП, е погасено. Регистрирането на сдружението като такова за общественополезна
дейност в компетентния съд не е самоцел, поради което нормите чл. 2, ал. 2 и ал. 3 ЗЮЛНЦ предвиждат, че определянето за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, като последните след възникването си
подлежат на вписване в нарочен ЦР при МП.
Следва също така да се посочи, че процесната хипотеза е различна от
уредената в пар. 1 от ПЗР на ЗЮЛНЦ. Тригодишният срок, уреден в пар. 1, ал. 2 от ПЗР на ЗЮЛНЦ действително е преклузивен и след изтичането му се преклудира правото на регистрираното по Закона за лицата и семейството (отм.) сдружение да бъде определено за осъществяване на общественополезна дейност. За разлика от настоящия случай обаче, регистрираните по ЗЛС (отм.) сдружения по свое
желание са се регистрирали като такива за осъществяване на общественополезна дейност и именно с регистрацията в ЦР при МП са придобивали този статут. Следователно вписването в ЦР при МП се е явявало онзи завършващ фактическия
състав по регистрацията елемент, след осъществяването на който в правния мир е възниквало сдружение с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност. В процесната хипотеза такова сдружение съществува още с факта на регистрацията и определянето му като такова в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, който се води в Пазарджишкия окръжен съд
(виж чл. 6 ЗЮЛНЦ, съгласно който юридическото лице на организацията с
нестопанска цел възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице.) Негово задължение е да направи необходимото с оглед вписването му в ЦР при МП. Именно на този извод водят разпоредбите на чл. 2, ал. 3 ЗЮЛНЦ („...подлежат на вписване...”), чл. 38, ал. 3 ЗЮЛНЦ („...следва да заявят за вписване...”) и пар. 12 ПЗР на ЗИД ЗЮЛНЦ („...подават заявление за вписване...”). От датата на вписването в
ЦРЮЛНЦОД при МП възникват правата на ЮЛНЦОД да ползва облекченията по ЗЮЛНЦ (чл. 45, ал. 8 ЗЮЛНЦ, във вр. с чл. 4 ЗЮЛНЦ) и задълженията за представяне на информация по чл. 46, ал. 1 пред ЦР при МП. В този смисъл, крайно некоректно е изложеното в мотивите на оспорената заповед, че съгласно разпоредбата на пар. 12 ПЗР на ЗИДЗЮЛНЦ заварените към датата на влизане в сила на закона юридически лица за осъществяване на дейност в обществена полза,
„които желаят да бъдат вписани” в ЦР при МП, трябва да представят заявление за вписване в едногодишен срок от влизане на закона в сила. По никакъв начин разпоредбата на пар. 12 ПЗР ЗИДЗЮЛНЦ не обвързва желанието на сдружението с осъществяване на вписването в ЦР при МП. Както по – горе се посочи това е задължение на всяко регистрирано юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на  общественополезна дейност, което то следва да извърши в
определения от закона срок. Обстоятелството, че законодателят не е предвидил последица или санкция за неизпълнението на това задължение, не дава основание на административния орган да въвежда такава, като откаже регистрацията в ЦР при МП.
Следва да се има предвид и това, че съгласно чл 42 ЗЮЛНЦ юридическо лице
с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност, не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза. От друга страна, в чл. 13 ЗЮЛНЦ изчерпателно са уредени хипотезите, при настъпването на които се прекратява юридическото лице с нестопанска цел, в това число това, определено за осъществяване на общественополезна дейност. Измежду тях не е предвидено основание, свързано с отказ за регистрация на ЮЛНЦОД в ЦР на МП. Поради изложеното, оспорването по жалбата срещу заповедта е основателно и следва да бъде уважено, като бъде отменена оспорената заповед. Делото следва да бъде изпратено на административния орган за постановяване на нов административен акт, при съобразяване на дадените с решението указания по тълкуването и прилагането на закона.
Предвид изхода на спора разноски на административния орган не се следват.
Водим от горното и на осн. чл. 172, ал. 2, предл. второ АПК и чл. 173, ал. 2
АПК, Административен съд София - град, I – во отделение, 19 - ти състав,
Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ, по жалба на сдружение с нестопанска цел ..., рег. по ф. д. № ...........
по описа на Пазарджишкия окръжен съд за 2006 година, с ЕИК ................ по регистър Булстат, със седалище и адрес на управлението в гр. Пещера, ............................, Заповед № ............... от 29.07.2008 година, издадена от заместник-министъра на правосъдието, с която е отказано вписване на сдружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието.
ИЗПРАЩА административната преписка на административния орган за ново произнасяне по заявлението на сдружение „...” с вх. № ............. от 04.07.2008 година при съобразяване на дадените в настоящето решение указания по тълкуването и прилагането на закона.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението и получаване на препис от него от страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:__


 
Сподели в Facebook
 

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic