Данъчното третиране на дейности, осъществявани от юридическо лице с ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Данъчното третиране на дейности, осъществявани от юридическо лице с нестопанска цел по реда на ЗДДС


МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ


Според изложеното в запитването, ВУСК "В" е сдружение с нестопанска цел, вписано в Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност. Основната нестопанска дейност на сдружението е организиране и развитие на физическото възпитание, спорта и туризма сред курсанти, студенти и кадрови военнослужещи от НВУ "В", гарнизон В. и гражданските лица с цел запазване и укрепване на тяхното здравословно състояние, повишаване нивото на физическата им дееспособност, професионална работоспособност и бойна подготовка, издигане нивото на тренировъчната и спортносъстезателна дейност по различни видове спорт и др. Същото осъществява и допълнителна стопанска дейност с цел финансиране на нестопанската, състояща се в провеждане на курсове по стрелба за обучение на охранители, обучение и изпити за боравене с огнестрелно оръжие на граждани и охранители, както и обучение на волейболисти. Освен таксите за курсовете, сдружението фактурира и употребените боеприпаси /патрони/ в обучението със съответната надценка. Предвид изложеното са поставени следните въпроси:


  1. Приходите на сдружението попадат ли в чл. 41, т. 4 от ЗДДС и това означава ли, че при реализирани приходи от горепосочените дейности за последните 12 месеца над 50 000 лв., същото няма да има задължение за регистрация по ЗДДС?
  2. Кои приходи формират облагаем оборот и кои не?


При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС /обн. ДВ бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ бр. 106 от 12 декември 2008 г./ и Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС, обн. ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 4 от 16 януари 2009 г./ изразяваме следното становище:


Целите, средствата за постигането им и дейността на юридическите лица с нестопанска цел са регламентирани със Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Юридическите лица с нестопанска цел са сдружения и фондации (чл. 1, ал. 2 ЗЮЛНЦ). Обединяващ елемент между тези два вида ЮЛНЦ е естеството на целта, за осъществяването на която се създават - тя винаги е нестопанска. Съгласно чл. 3, ал. 1 от същия закон юридическите лица с нестопанска цел определят свободно средствата за постигане на техните цели. Извършването на стопанска дейност и нейният предмет са регламентирани с чл. 3, ал. 2 - 6 от ЗЮЛНЦ.


Юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, придобиват статута на данъчно задължени лица по реда на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС в случаите, когато същите извършват независима икономическа дейност.


Данъчно задължено лице по този закон е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. Видно от текста на разпоредбата, за извършването на независима икономическа дейност е достатъчно същата да бъде упражнявана редовно или по занятие срещу получаването на възнаграждение.


В чл. 10, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта като спортни организации са определени спортните клубове, спортните федерации и националните спортни организации. Съгласно чл. 11, ал. 1 от същия закон спортните клубове са доброволни сдружения на граждани, юридически лица с нестопанска цел, които развиват и популяризират физическото възпитание и спорта и осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност по един или по няколко вида спорт. 


На основание чл. 95 от ЗДДС на регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12 от същия закон. В чл. 12 от ЗДДС са регламентирани облагаемите доставки и това е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. В глава четвърта от ЗДДС законодателят е регламентирал освободените доставки.


Съгласно чл. 41, т. 4 от ЗДДС услугите, пряко свързани със спорта или физическото възпитание, предоставяни от спортни организации по Закона за физическото възпитание и спорта, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като организации, определени за извършване на общественополезна дейност са освободени доставки. Видно от текста на разпоредбата, за да се третира една услуга като освободена по този ред, следва да са изпълнени следните условия:


  • Услугата да е пряко свързана със спорта или физическото възпитание;
  • Услугите да са предоставяни от спортни организации по Закона за физическото възпитание и спорта;
  • Тези организации да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като организации, определени за извършване на общественополезна дейност.


В запитването е посочено, че сдружението получава приходи от допълнителна стопанска дейност с цел финансиране на нестопанската, състояща се в провеждане на курсове по стрелба за обучение на охранители, обучение и изпити за боравене с огнестрелно оръжие на граждани и охранители като освен таксите за курсовете се фактурират и употребените боеприпаси /патрони/ в обучението със съответната надценка. Тези дейности на основание чл. 12 от ЗДДС имат характер на облагаеми доставки на стоки и услуги. Относно извършването на услуга "обучение на волейболисти" предвид недостатъчната фактическа обстановка в запитването, следва да се направи преценка дали същата е пряко свързана със спорта или физическото възпитание. При положение, че това условие е изпълнено, то за ВУСК "В" в качеството му на доставчик на услугата ще са приложими разпоредбите на чл. 41, т. 4 от ЗДДС. В противен случай същата ще се третира като облагаема доставка по смисъла на чл. 12 от ЗДДС.


Разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС посочва условията за задължителна регистрация, а именно "всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия е длъжно в 14-дневен срок от изтичане на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон". В ал. 5 на чл. 96 от закона е пояснено, че задължението за регистрация възниква, независимо от срока, за който е постигнат облагаемият оборот, но не и за период по-дълъг от определения в ал. 1. В разпоредбите на чл. 96, ал. 2 - 4 от ЗДДС се определят доставките, извършени от лицето, които формират облагаемия му оборот за целите на регистрацията, при наличието на посочените изисквания. Облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето: облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка; доставките на финансови и застрахователни услуги, които са освободени доставки /чл. 96, ал. 2 от ЗДДС/. При определянето на облагаемия оборот се взема предвид данъчният режим на доставките към датата на възникване на данъчното събитие или към датата на плащането, преди да е възникнало данъчното събитие по доставката /чл. 96, ал. 6 от ЗДДС/.


Предвид горното, когато сдружението осъществява преди датата на регистрацията си по ЗДДС освободени доставки по смисъла на чл. 41, т. 4 от ЗДДС, същите не формират облагаем оборот съгласно чл. 96 от ЗДДС. 
Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic