Осигуряването на председателя и членовете на управителния съвет на ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Осигуряването на председателя и членовете на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ


Фактическа обстановка: на общото събрание на сдружение с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност са избрани УС и Председател, който е осигурен по трудов договор при друг работодател. Не е гласувано да се изплаща възнаграждение.


Въпроси:1. Дължат ли се осигурителни вноски за Председателя и членовете на УС;

2.Сдружението сключва договори с читалища с цел обучение на децата на народни танци, за което получава приходи от такси. Счита ли се тази дейност за стопанска и следва ли събирането на такси в брой да се отчита с касов апарат.


За лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности за управление и контрол и участие в управителни и контролни органи на юридически лица с нестопанска цел, които не са регистрирани по Търговския закон е предвиден специален ред за осигуряване, а именно чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/.


Съгласно цитираната разпоредба, тези лица са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.

Осигурителните вноски се дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. Осигурителните вноски се разпределят между осигурителите и осигурените в съотношението регламентирано в чл. 6, ал. 3 от КСО.


Здравното осигуряване на лицата, получаващи доходи на изборни длъжности е регламентирано в чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/.

Съгласно цитираната разпоредба здравноосигурителни вноски се внасят върху дохода за който се внасят вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно КСО.


Редът и сроковете за внасяне на осигурителните вноски за лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности е регламентиран в чл. 7 от КСО. Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, които са за сметка на осигурителите, се внасят едновременно с изплащането на дължимото възнаграждение или на част от него, съгласно чл. 7, ал. 1 от КСО.

Съгласно чл. 7, ал. 2 от КСО, осигурителните вноски за сметка на осигурените лица се внасят при изплащане на дължимото възнаграждение.

Когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени, осигурителят внася осигурителните вноски по ал. 1 и 2 до края на месеца, през който е извършено начисляването, съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от КСО.

Осигурителните вноски за здравно осигуряване се внасят едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, на основание чл. 40, ал. 1, т. 1, буква "в" от ЗЗО.


Видно от цитираните разпоредби, задължението за внасяне на осигурителни вноски възниква от датата, на която възнаграждението е изплатено/начислено.


В случай, че Председателят и членовете на Управителния съвет на сдружението не получават възнаграждение за трудовата дейност осигурителни вноски не се дължат.


Относно отчитането на получените приходи от такси следва да имате предвид, че на основание чл. 9, ал. 2 от ДОПК в производствата по този кодекс неперсонифицираните дружества се приравняват на юридически лица.

Съгласно разпоредбите на ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗКПО данъчните субекти са задължени да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на касова бележка от фискално устройство по ред, определен с наредба на министъра на финансите. Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ (обн., ДВ, бр.106 от 27.12.2006 г.), издадена на основание чл. 175, ал. 2 от ЗДДС във връзка с чл. 118, ал. 3 от ЗДДС и на основание чл. 9, ал. 1 от ЗОДФЛ и чл. 10, ал. 4 от ЗКПО, определя реда и начина за издаване на касова бележка (фискален бон).


Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на касова бележка от фискално устройство, а получателя я съхранява до напускането на обекта, независимо дали е поискан друг данъчен документ. Фискалната касова бележка е фактура по смисъла на ЗДДС, ако отговаря на изискванията на ЗДДС и има надпис "ФИСКАЛЕН БОН" на основание чл. 34 на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. от МФ. Съгласно разпоредбите на наредбата за една клиентска сметка може да се издава фискална касова бележка само от един вид - обикновена или разширена, тип фактура.


За юридическите лица с нестопанска цел не съществува задължение за издаване на фискална касова бележка при събиране на членски внос, тъй като това са постъпления от нестопанска дейност, които не са свързани с продажба на стока или услуга.


На основание изложеното следва да се има предвид, че дружеството е задължено да регистрира и отчита събираните в брой такси за извършените обучения чрез издаване на касови бележки от фискално устройство. 
Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic