Социално и здравно осигуряване на председателя на управителния ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Социално и здравно осигуряване на председателя на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел


МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ………,


Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция "ОУИ" …..., Ви уведомяваме за следното:


В писмото си посочвате, че сте председател на Управителния съвет на сдружение, което е юридическо лице с нестопанска цел. Интересувате се, дали дължите осигурителни вноски за социално и здравно осигуряване и в какви размери?


Предвид изложеното, отговаряме следното по поставените въпроси:


Лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности по договори за управление и контрол, за участие в управителни и контролни органи на юридически лица, които не са търговски дружества (фондации, партии, сдружения с нестопанска цел и др.), са задължително осигурени за четирите фонда на държавното обществено осигуряване - фонд "Общо заболяване", фонд "Пенсии", фонд "Трудова злополука и професионална болест" и фонд "Безработица" на основание чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).


Размерите на осигурителните вноски по фондовете на държавното обществено осигуряване са определени в чл. 6, ал. 1 от КСО, а в ал. 3 на същата разпоредба е уредено разпределението им между осигурители и осигурени лица. Осигурителният доход е полученото или начисленото, но неизплатено брутно възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход за основата икономическа дейност на осигурителя и съответната професия съгласно чл. 8 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход (чл. 6, ал. 3 от КСО).

Лицата, родени след 31.12.1959 г. се осигуряват задължително за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд. Размерът на осигурителната вноска и разпределението й между осигурители и осигурени лица са регламентирани в чл. 157 от КСО. Осигурителните вноски се внасят върху доходите, за които се дължат вноски за държавното обществено осигуряване.


Здравното осигуряване на лицата, които упражняват трудова дейност и получават доходи на изборни длъжности се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО - на база дохода, върху който се внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване. Размерът на здравноосигурителната вноска до 31 декември 2008 г. е 6 на сто, а от 1 януари 2009 г. е 8 на сто.


От 1 януари 2009 г. за лицата, родени след 31.12.1959 г., които работят при условията на трета категория труд, са определени следните размери на осигурителните вноски:


За Държавното обществено осигуряване:

- 7,6 на сто за сметка на осигуреното лице;

- 9,9 на сто + вноската за фонд "ТЗПБ" (от 4,4 до 1,1 на сто според икономическата дейност на осигурителя съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2009 г.);


За ДЗПО - Универсален пенсионен фонд:

- 2,2 на сто за сметка на осигуреното лице;

- 2,8 на сто за сметка на осигурителя;


За здравно осигуряване:

- 3,2 на сто за сметка на осигуреното лице;

- 4,8 на сто за сметка на осигурителя; 
Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic