Данъчно третиране по реда на ЗКПО на дарение на сдружение с ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Данъчно третиране по реда на ЗКПО на дарение на сдружение с нестопанска цел


НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ


Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх.№ в Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр...., относно прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, изразяваме следното становище:


Поставени са въпросите: счита ли се за отклонение от данъчно облагане, дарение направено от юридическо лице към сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, при условие, че председател на сдружението с нестопанска цел е физическото лице, което е и съдружник и управител на юридическото лице – дарител.


Действащият от 01.01.2007 г. Закон за корпоративното подоходно облагане не съдържа определение на понятието "дарение".


Дарението като правна сделка е уредено нормативно в чл. 225 - 227 от Закона за задълженията и договорите. То е договор, по силата на който дарителят преотстъпва веднага и безвъзмездно имуществено право на надарения, а той го приема. Дарението е едностранен договор, като същинско задължение възниква само за дарителя - да прехвърли свое имуществено право. Съществено при дарението е, че то е безвъзмезден договор. Отсъствието на насрещен еквивалент е характерна особеност, която отличава този способ от търговската сделка.


При този вид сделка са налице само разходи без постъпления, което води до нарушаване на един от основните счетоводни принципи, а именно принципа за съпоставимост между приходите и разходите.


Разпоредбите, свързани с разходите за дарение се съдържат в част втора, глава седма "Данъчни постоянни разлики" на ЗКПО. За целите на данъчното облагане с корпоративен данък се признават разходите за дарения до определен ограничителен праг в зависимост от лицата, посочени в чл. 31, ал. 1 - 4 от същия закон, в чиято полза са направени при условие, че данъчно задължените лица, които ги извършват са приключили съответния данъчен период (финансовата година или тримесечието при авансовото облагане) с положителен финансов резултат (счетоводна печалба). Съгласно чл. 31, ал. 6 от ЗКПО не се признава за данъчни цели целият разход за дарение, когато с дарението се облагодетелстват пряко или косвено ръководителите, които го отпускат, или тези, които се разпореждат с него, или са налице доказателства, че предметът на дарението не е получен.


Следва да се има предвид, че след 01.01.2007 г. даренията, отчетени като разходи, не са обект на облагане с данък върху разходите по реда на част четвърта от ЗКПО.


В конкретния случай, в запитването липсва описана подробна фактическа обстановка. Не е уточнено какъв ще е предмета на дарението, поради което не е възможно в настоящото изложение да бъде обсъдено наличието на отклонение от данъчно облагане. Следва да имате предвид, че разходите за дарението са направени в полза на свързано лице и същите не следва да се отличават от разходите извършени при независими субекти. В противен случай ще се приложи Част първа, Глава четвърта на ЗКПО "Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане" и финансовия резултат ще се увеличи по реда на чл. 15 от с.з.


Изразяването на становище по въпроса дали е необходима нотариална заверка на договора за дарение е извън законоустановената компетентност на НАП, разписана в чл. 3 от Закона за националната агенция за приходите. Във връзка с чл. 225 от Закона за задълженията и договорите следва да имате предвид, че в зависимост от обекта, който ще се дарява, законът предвижда различна форма за сключване на договора. 
Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic