Задължително обществено осигуряване на управителя на сдружение с ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Задължително обществено осигуряване на управителя на сдружение с дейност в частна полза, учредено по реда на закона за юридическите лица ...


НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ


Според изложеното в запитването, Вие сте управител на сдружение, регистрирано за осъществяване на дейност в частна полза по ЗЮЛНЦ. Сдружението е учредено през 2006 г., но досега не е развивало дейност. Интересувате се, дали сте задължен да се осигурявате и на какво основание?


При така представената фактическа обстановка и с оглед действащата нормативна уредба по задължителното обществено осигуряване, изразяваме следното становище:


На основание чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, които упражняват трудова дейност и получават доходи на изборни длъжности по договори за управление и контрол, за участие в управителни и контролни органи на юридически лица, които не са търговски дружества (фондации, партии, сдружения с нестопанска цел и др.), когато в резултат от избора не е произлязло трудово правоотношение, се осигуряват задължително за четирите фонда на държавното обществено осигуряване – фонд "Общо заболяване", фонд "Пенсии", фонд "Трудова злополука и професионална болест" и фонд "Безработица".


Месечните осигурителни вноски за посочените лица се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или върху неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (чл. 6, ал. 3 от КСО - изд. ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.).


Здравното осигуряване на тази група лица се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Осигурителните вноски се внасят, върху дохода, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване.


Родените след 31.12.1959 г. лица, които подлежат на задължително осигуряване по реда на чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО, се осигуряват задължително и за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд (чл. 127, ал. 1 от КСО). Осигурителните вноски се определят на база доходите, за които се дължат вноски за държавното обществено осигуряване (чл. 157, ал. 6 от КСО).


Поради регламентираното в чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО обвързване на трудовата дейност с получаване на възнаграждение, задължението за осигуряване на лицата, полагащи труд на изборни длъжности в юридически лица, които не са търговски дружества, и когато в резултат на избора не е произлязло трудово правоотношение, възниква при кумулативното наличие и на двете условия – упражняване на трудова дейност и получаване на доходи. В случаите, при които лицата упражняват трудова дейност без възнаграждение, осигурителни вноски не се дължат.


Във Вашия случай, доколкото сдружението, което представлявате и управлявате, до този момент не е осъществявало дейността, за която е създадено, от което може да се заключи, че и Вие в качеството Ви на управляващ не сте упражнявали трудова дейност, за Вас не възниква задължението да се осигурявате по горепосочения ред. Основание за този извод е разпоредбата на чл. 10 (доп. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) от КСО, която гласи, че осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й. 
Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic