(2011) Предложения за промени в Закона за местното самоуправление и ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
(2011) Предложения за промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ФОРУМ ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ

 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

І. Създава се нов чл.17а. със следното съдържание:

Чл.17а. (1) Гражданите могат да създават и участват в обществени съвети. Обществените съвети се създават на територията на общината, а в градовете с районно деление на територията на района и за тях се води списък в общинската/районната администрации. В списъка се вписват: имената на лицата, представляващи обществения съвет, координати за контакти, областите / направленията, в които ще работи съветът. Списъкът се публикува на Интернет страница на общината/ района.

(2) Обществените съвети могат да се създават и по инициатива на Кмета на общината/районаили на Общинския съвет.

(3) След създаването на обществен съвет, лицата, представляващи съвета уведомяват съответната общинска/ районна администрация, да бъде вписан в списъка по ал. 1.

(4) Общинският съвет регламентира в Правилника за организацията и дейността си правилата за взаимодействие с обществените съвети, създадени територията на общината и вписани в списъка по ал. 1.»

ІІ. Към чл. 28. се правят следните допълнения:

 

1. В началото на изречението на ал.2 се добавят думите „Представители на граждански, синдикални, съсловни и браншови организации и" и след края на изречението се добавят думите „в залата за заседания».

2.В началото на изречението на ал. 3 се добавят думите „Представители на граждански, синдикални, съсловни и браншови организации и", и думата „могат" се заменя с думите „имат право".

3. Създава се нова ал. 4.

(4) Дневният ред на заседанията на Общинският съвет и неговите комисии, материалите за заседанията, за публикуването на които няма нормативни ограничения, както и проектите на актове, за които е приключила процедурата за обществена консултация по чл. 21б.,са публични и се публикуват на Интернет-страницата и на достъпно за гражданите място в сградата на съответната община в седемдневен срок преди провеждане на съответното заседание.

 

ІІІ. В член 44, ал. 1, т. 10след думите «обществените организации и движения» да се добави:«обществените съвети на територията на общината».

ІV. Създава се нов чл. 21 б. със следното съдържание:

Чл. 21, б. (1) Проектите на правилници, наредбии проектите на документи по чл. 21, ал. 1, т. 12, приемани от Общинския съвет, заедно с мотивите към тях, се публикуват на Интернет страницата на общината, с което се открива процедурата по обществена консултация като се посочва и крайният срок за приемане на становища и предложения от граждани и организации.

(2) Обществената консултация се извършва чрез провеждане на писмени консултации, обществени обсъждания, дискусии, съвместни работни групи с неправителствени организации и други подходящи форми на обсъждане.

(3) Становищата и предложенията по консултираните проекти се представят от граждани и организации в 20-дневен срок от публикуването и включват общ коментар по проекта, коментар по отделни разпоредби с мотивирани конкретни предложения за подобряването им, както и предложения за възможни други решения. Становищата и предложенията трябва да бъдат формулирани в писмен вид и подписани от съответното лице.

(4) Общинският съвет, е длъжен да разгледа становищата и предложенията на участниците в обсъждането, ако те са подадени в срок и отговарят на изискванията по ал. 3.

(5) В 10-дневен срок след приключване на обществената консултация, Общинският съвет публикува в Интернет страницата на общината обобщена информация за приетите и отхвърлените предложения, както и мотивите за това.

(6) Редът на извършване на обществени консултации в съответната община се урежда в правилника по чл. 21, ал. 3.

 
Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic