2014-2016
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
2014-2016
Популяризиране на социалните предприятия като механизъм за достигане и въвличане на най-уязвимите деца и младежи в България (2015)

В рамките на проекта БЦНП подпомага УНИЦЕФ България за идентифициране на модели на социални предприятия, подпомагащи уязвими деца и мледежи,както и потенциални партньори за сътрудничество, изработване на стратегии и насоки за бъдеща работа и популяризиране на социалното предприемачество.
повече

ACT -Active Citizenship Together (2014-2015)

Проектът е насочен към укрепване на връзките между НПО и местни власти в пограничните райони, обхванати от българо-скръбската програма за териториално сътрудничество.
повече

Укрепване на уменията за фондонабиране на български неправителствени организации (2015)

Целта на проекта е да подкрепи гражданските организации да придобият важни умения, които да ин помогнат да станат финансово независими и устойчиви. Ние искаме да помогнем за изграждането на капацитета на българските граждански организации и специалисти по набиране на средства да станат по-ефективни в привличането на финансиране за техни инициативи от индивидуални и корпоративни дарители.
повече

За да има участие (2014 - 2015)

Проектът цели насърчаване активността на НПО и резултатите от тяхното включване в процесите на вземане на решение.
повече

Академия Ключ (2013-2015)

Академия КЛЮЧ е 15-месечен проект, който се изпълнява от Фондация СМАРТ и Фондация „Български център за нестопанско право“ с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП).
повече

Партньорство в стратегии и действие (2013 - 2015)

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.
повече

Социалното договаряне – инструмент за по-добри резултати за хората (2013 - 2014)

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Процедура BG051PO001 – 7.0.07 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1, ФАЗА 2”, съгласно
Договор №BG051PO001 – 7.0.07-0104-С0001
повече

Програма за социално предприемачество (2013-2016)

Програмата се изпълнява от Български център за нестопанско право. Програмата е подкрепена от Фондация УниКредит с дарение в размер на 70 000 евро, както и включване на експерти от УниКредит Булбанк в различните етапи на програмата. Тя е подкрепена и от Фондация „Америка за България ”.
повече

Прилагане на чл.12 - следващата стъпка в България (2012 - 2014)

Проект за разработване на подход за подкрепено вземане на решения за хора с интелектуални затруднения и психо-социални проблеми
повече

Ефективни подходи към устойчивостта на неправителствените организации (2012 - 2015)

Целта на проекта е да подкрепи жизненото и независимо гражданско общество в България.
повече

    1  2    »
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic