Новини
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Новини
01 декември 2003
НАЦИОНАЛНА ДИСКУСИЯ “НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРОМЕНИ В РЕГУЛАЦИЯТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ”

Българският център за нестопанско право, съвместно с Фондация “Програмен и аналитичен център за европейско право”, Фондация “Отворено общество” и Сдружение “Български донорски форум” организираха Национална дискусия на тема “Необходимостта от промени в регулацията юридическите лица с нестопанска цел”.
повече

29 октомври 2003
ПРИЕТ Е ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА

На 30 Септември 2003 г. в Държавен вестник беше обнародван Закона за защита срещу дискриминацията, който влиза в сила от 01.01.2004 г. Основните цели на закона са да бъде осигурено на всяко лице правото на равенство пред закона, равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения живот и ефективна защита срещу дискриминацията.
повече

29 октомври 2003
ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ...

На 31 Декември 2003 година изтича срокът за вписване в Централния регистър на организациите в обществена полза при Министерство на правосъдието за тези ЮЛНЦ, които са заварени при влизането в сила на Закона за юридическите лица с нестопанска цел през 2001 година и които са се определили за извършване на дейност в обществена полза.
повече

29 октомври 2003
ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

На 1 Декември 2003 година изтича срокът за подаване на заявления по Закона за защита на личните данни.
повече

02 септември 2003
ЮЛНЦ - ПОСРЕДНИЦИ ПРИ МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ СЪГЛАСНО ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

Съгласно последните изменения на Семейния кодекс (ДВ. бр.63 от 15 Юли 2003г.) посредничество при международно осиновяване може да извършва само юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, вписано в ЦР на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието.
повече

01 септември 2003
СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Е УДЪЛЖЕН

Според официална информация от Комисията за защита на личните данни, срокът
за подаване на заявления за регистрация на лица, които поддържат регистри с лични данни (включително регистрите
с лични данни на работници/служители) е удължен до 1 Декември 2003 г.
повече

26 август 2003
ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Според Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) личните данни са информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.
повече

14 юли 2003
СЕМИНАРНИ СРЕЩИ ЗА НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ПРАВНИЯ РЕЖИМ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Българският център за нестопанско право и Фондация за реформа в местното самоуправление организираха съвместно три пилотни семинара на тема “Новите промени в правния режим на социалните услуги”. Инициативите се проведоха във Велико Търново - 20 юни, Монтана – 26 юни и стара Загора – 2 юли. Бяха поканени общински служители и представители на регионалните и местни подразделения на Агенция за социално подпомагане, като общият брой на участниците достигна 150 човека.
повече

16 юни 2003
УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРАВИЛА И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

Правилата и редът за извършване на общественополезна дейност са един от задължителните вътрешно организационни актове, които юридическите лица с нестопанска дейност (ЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза следва да приемат и да представят в Централния регистър при Министерство на правосъдието, като приложение към заявлението си за вписване в регистъра.
повече

06 юни 2003
ИЗТЕЧЕ СРОКА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕД ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ВПИСАНИТЕ В НЕГО ЮЛНЦ

Според чл. 46 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, ЮЛНЦ определени за извършване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър са длъжни до 31 май на всяка година да представят информация за дейността си през предходната година пред централния регистър.
повече

«   1 ... 82  83  84  85  86  87  88    »

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic