Законодателни промени
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Законодателни промени
Kонцепция за промени на националнотo законодателство, свързани с прилагането на стандартите на чл.12 от Конвенцията на ООН за правата на ...

Kонцепция за промени на националнотo законодателство, свързани с прилагането на стандартите на чл.12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
повече

(2011) Предложения за промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация

Предложения за промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация подготвени от Форум "Гражданско участие"
повече

(2009) ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ФОНД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

С този закон се уреждат създаването, устройството и дейността на Фонда за финансиране на гражданските организации в България, наричан по-нататък "Фонда". Мисията на Фонда е насърчаване на развитието на гражданските организации в Република България и създаване на благоприятни условия за тяхното функциониране.
повече

(2007) ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО

Този закон урежда условията, организацията и реда за пряко участие на гражданите на Република България при осъществяване на държавната и местната власт.
повече

(2006) ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО

Този закон урежда обществените отношения, свързани с организираното полагане на доброволен труд на територията на Република България.
повече

(2006) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Предложения за законодателни промени за уреждане дейността на социалните предприятия
повече

(2006) ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Настоящите предложения за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) нямат за цел радикално да изменят сегашната правна уредба на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в България, а да улеснят функционирането на неправителствените организации и да подобрят правоприлагането.
повече

(2003) ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Предлаганите промени в Закона за лечебните заведения целят разширяване на формите за правно организиране и даване на възможност за създаване на лечебни заведения под формата на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и обществена полза, вписани в Централния регистър към Министерството на правосъдието, което ще има безспорен положителен ефект за здравеопазването в страната.
повече

(2002) ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Сега действащият ЗЮЛНЦ не предвижда ясни механизми за финансиране на ЮЛНЦ, възлагане от държавата и общините изпълнението на социални услуги от ЮЛНЦ, както и реда за предоставяне на тези организации на сгради и помещения - частна общинска и държавна собственост.
повече

АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic