Становища
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Становища
Становище относно Индикативна годишна работна програма за 2017г. по ОП „Добро управление“

Нашите организации от години работят по темите, свързани с подобряване на правната рамка и финансовата среда за гражданските организации в България. Ние участвахме в процеса на подготовка и в дискусиите за приемането както на ОП „Добро управление“, така и на държавната Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България за периода 2012-2015 г. и Визията за създаване на Механизъм за финансиране на гражданския сектор . На първо място, искаме да поздравим УО на ОПДУ за започнатата обществена консултация по процедурата „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Обръщаме се към Вас с конкретни коментари по изпратения анализ на различните възможности за управление на процедурата.
повече

Поискано становище с писмо № КТСП-653-08-28 от 22.08.2016 г. относно Законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа

Поискано становище с писмо № КТСП-653-08-28 от 22.08.2016 г. относно Законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа, № 602-01-48, внесен от Министерски съвет на 04.08.2016 г.
повече

Становище относно проект на Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ - Оперативна програма Развитие на ...

Подписаните по-долу организации от години работим по темите, свързани с предоставяне на социални услуги за уязвими групи, социално предприемачество, развитие на политики, насочени към социално включване и гарантиране на човешки права. С настоящото становище искаме да изразим позицията си по повод публикувания проект за условия за кандидатстване по BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“.
повече

Становище на БЦНП по проекта на Закон за противодействие на тероризма

Днес, 14.07.2016 г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения към 43-то Народно събрание, обсъжда и гласува на първо четене проекта на Закон за противодействие на тероризма. БЦНП изготви и предостави на Комисията становище, относно някои от текстовете, предвидени в законопроекта, които биха затруднили, а в определени хипотези и застрашили, упражняването на правото на сдружаване на гражданите.
повече

Становище по проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца"

Български център за нестопанско право (БЦНП) подкрепя изработването и прилагането на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България, вярвайки че развитието на правната рамка на нестопанските организации е основен механизъм за създаване на независимо и проспериращо гражданско общество.
повече

Становище относно проект на Закон за противодействие на тероризма

На 3 юни 2016 г. на Портала за обществени консултации беше публикуван за обществено обсъждане проект на Закон за противодействие на тероризма, съдържащ текстове, които считаме, че създават опасения за злоупотреба с нормалното упражняване правото на сдружаване на гражданите.
повече

Становище на БЦНП относно зачестилата негативна съдебна практика по регистрация и вписване на промени по фирмени дела на юридически лица ...

С настоящото становище изразяваме тревогата си от практиката на Софийски градски съд по охранителните производства за регистрация или вписване на промени по фирмени дела на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).
повече

Проект на Принципи за добро финансово управление на неправителствени организации

В последните 10 години няколко пъти се обсъжда необходимостта от разработване на стандарти за работата на гражданските организации. Досега подобни опити са били неуспешни. От друга страна, много организации имат нужда от насока как да работят по-добре, включително как да подобрят финансовото си управление.
повече

Становище относно закона за държавния бюджет за 2016 г.

Становище на група неправителствени организации, включваща Български център за нестопанско право, относно закона за държавния бюджет за 2016 г.
повече

Становище на БЦНП относно ЗИД на ЗЮЛНЦ, приет от Министерски съвет на 30.09.2015 г.

На 30 септември 2015 г. Министерски съвет прие Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с който се предвижда прехвърляне на регистрацията на НПО от съда в Агенция по вписванията. От законопроекта отпаднаха предложенията за създаване на Съвет за развитие на гражданското общество към министър - председателя и Фонд за подкрепа на граждански инициативи на конкурсен принцип, които бяха включени в текста, поставен за обществено обсъждане през юни 2015 г.
повече

    1  2  3    »
Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic