Становища
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Становища
Становище на БЦНП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закон за съдебната власт

Предложението противоречи на основните принципи на свободата на сдружаване, която е гарантирана според чл. 44 от Конституцията на Република България. Правото на сдружаване е гарантирано и в чл. 11 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ). Чл. 11 от ЕКПЧ защитава не само възможността за създаване на сдружения, но и възможността тези сдружения да осъществяват дейност. Ограничаването на източниците на финансиране на едно сдружение на практика е ограничаване на правото на сдружаване по същество.
повече

Становище на БЦНП относно Проект на Закон за държавните помощи

През последните няколко години БЦНП изследва режима на държавните помощи и минималните помощи по повод прилагането им към финансирането на проекти от оперативните програми на юридически лица с нестопанска цел в България. Ето защо намираме за необходимо и навременно законодателното уреждане по нов и по-подробен начин на тази материя.
повече

Становище на БЦНП относно проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари

С настоящото становище изразяваме позицията си по повод публикувания проект на нов Закон за мерките за изпирането на пари (ЗМИП) и начините, по които той засяга юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).
повече

Становище относно Индикативна годишна работна програма за 2017г. по ОП „Добро управление“

Нашите организации от години работят по темите, свързани с подобряване на правната рамка и финансовата среда за гражданските организации в България. Ние участвахме в процеса на подготовка и в дискусиите за приемането както на ОП „Добро управление“, така и на държавната Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България за периода 2012-2015 г. и Визията за създаване на Механизъм за финансиране на гражданския сектор . На първо място, искаме да поздравим УО на ОПДУ за започнатата обществена консултация по процедурата „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Обръщаме се към Вас с конкретни коментари по изпратения анализ на различните възможности за управление на процедурата.
повече

Поискано становище с писмо № КТСП-653-08-28 от 22.08.2016 г. относно Законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа

Поискано становище с писмо № КТСП-653-08-28 от 22.08.2016 г. относно Законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа, № 602-01-48, внесен от Министерски съвет на 04.08.2016 г.
повече

Становище относно проект на Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ - Оперативна програма Развитие на ...

Подписаните по-долу организации от години работим по темите, свързани с предоставяне на социални услуги за уязвими групи, социално предприемачество, развитие на политики, насочени към социално включване и гарантиране на човешки права. С настоящото становище искаме да изразим позицията си по повод публикувания проект за условия за кандидатстване по BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“.
повече

Становище на БЦНП по проекта на Закон за противодействие на тероризма

Днес, 14.07.2016 г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения към 43-то Народно събрание, обсъжда и гласува на първо четене проекта на Закон за противодействие на тероризма. БЦНП изготви и предостави на Комисията становище, относно някои от текстовете, предвидени в законопроекта, които биха затруднили, а в определени хипотези и застрашили, упражняването на правото на сдружаване на гражданите.
повече

Становище по проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца"

Български център за нестопанско право (БЦНП) подкрепя изработването и прилагането на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България, вярвайки че развитието на правната рамка на нестопанските организации е основен механизъм за създаване на независимо и проспериращо гражданско общество.
повече

Становище относно проект на Закон за противодействие на тероризма

На 3 юни 2016 г. на Портала за обществени консултации беше публикуван за обществено обсъждане проект на Закон за противодействие на тероризма, съдържащ текстове, които считаме, че създават опасения за злоупотреба с нормалното упражняване правото на сдружаване на гражданите.
повече

Становище на БЦНП относно зачестилата негативна съдебна практика по регистрация и вписване на промени по фирмени дела на юридически лица ...

С настоящото становище изразяваме тревогата си от практиката на Софийски градски съд по охранителните производства за регистрация или вписване на промени по фирмени дела на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).
повече

    1  2  3  4    »
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic