Съдебна практика
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Съдебна практика
Р Е Ш Е Н И Е № гр. София, 15.01.2009 година на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ - ГРАД, I-ВО ОТДЕЛЕНИЕ, 19-ТИ СЪСТАВ

Сроковете по пар. 12 ПЗР и ЗИДЗЮЛНЦ и този по чл. 38, ал. 3 ЗЮЛНЦ са създадени от законодателя с оглед обезпечаване на правна сигурност, като неизпълнението на задължението за вписване в ЦРЮЛНЦОД при МП от съответния правен субект не е скрепено от законодателя с никаква правна последица. Недопустимо е дописването на закона по начина, по който е направил това административния орган, постановявайки оспорения отказ, въпреки изчерпателно уредените в чл. 45, ал. 4 ЗЮЛНЦ хипотези, при които такъв може да бъде постановен.
повече

РЕШЕНИЕ № ........ София, 12.01.2010 на Върховният административен съд на Република България - Пето отделение

Предвидения в чл. 38, ал. 3 ЗЮЛНЦ двумесечен срок за вписване в Централния регистър на обстоятелствата по чл. 45, ал. 2 от закона е от значение единствено за сигурността в гражданския оборот, в който юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, участват като самостоятелни субекти, носители на права и задължения и неговото пропускане не е свързано с неблагоприятни правни последици за правния субект, който притежава правосубектност по силата на съдебната си регистрация в съответния окръжен съд.
повече

РЕШЕНИЕ № 12 ОТ 24 АВГУСТ 1999 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 12 ОТ 1999 Г.

Обн. ДВ. бр.77 от 31 Август 1999г.
Делото е образувано по искане на 53 народни представители от XXXVIII Народно събрание. Оспорва се конституционността на разпоредбите на § 21, § 23, § 24 и § 32 от Закона за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗИДЗМСМА),
повече

РЕШЕНИЕ № 7221 ОТ 30.12.99 Г. ПО АДМ. Д. № 4463/99 Г.

ОТМЕНЯ ЧЛ. 30 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 1999 Г. НА КОМИТЕТА ЗА МЛАДЕЖТА, ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
повече

АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic