Данъчна практика
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Данъчна практика
Данъчно третиране на дейността на читалищата

Данъчно третиране на дейността на читалищата
повече

Социалното и здравно осигуряване на лицата-пенсионери, заемащи изборни длъжности по граждански договори за управление и контрол в ...

№ 94-Й-10 от 3.04.2006 г. относно социалното и здравно осигуряване на лицата-пенсионери, заемащи изборни длъжности по граждански договори за управление и контрол в организации с нестопанска цел
повече

Данъчните облекчения по отношение на договорите за техническо сътрудничество, финансирани по линия на безвъзмездната помощ на ...

№ 94-Ж-7 от 23.06.2005 г. относно данъчните облекчения по отношение на договорите за техническо сътрудничество, финансирани по линия на безвъзмездната помощ на Европейската общност
повече

Третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от ЕС

№ 91-00-502 от 27.08.2007 г. на МФ относно: третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
повече

Действия по връчване на документи в хода на административното производство

Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗНАП и целта му е да уеднакви практиката на органите по приходите при извършване на действия, по връчване на документи в хода на административното производство.
повече

Счетоводното отчитане на разходи за кафе-паузи и обяд

В постъпило запитване се поставят въпроси, свързани със счетоводното отчитане на разходи за кафе-паузи и обяд, включени в пакет от предоставяни услуги от фирма "..." ЕООД на клиенти.
повече

ПРАКТИКА НА ГЛАВНА ДАНЪЧНА ДИРЕКЦИЯ, КАСАЕЩА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 2000-2004

ПИСМО ИЗХ. № 24-00-1820 ОТ 20.09.2004 г. НА МФ ОТНОСНО: ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 51 ОТ ЗКПО ОТ ЮЛНЦ
повече

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Това са избрана част въпроси и отговори, касаещи юридическите лица с нестопанска цел, взети от системата "Въпроси и отговори" на Главна данъчна дирекция.
повече

«    1  2  3    

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic