Продължаващият диалог във Варна за отмяна на запрещението у нас
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Продължаващият диалог във Варна за отмяна на запрещението у нас
21 февруари 2017
Един от начините за отбелязване на международния ден на социалната справедливост във Варна бе провеждането на дискусия за възможната промяна в модела за грижа към лицата с интелектуални затруднения. Дискусията бе организирана от Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения с подкрепата на БЦНП, реализирана в рамките на програмата „Следваща стъпка". Мотивите за срещата сподели Мария Чанкова от ръководството на сдружението. Тя открои необходимостта от продължаващ диалог на всички нива за очакваните законодателни промени, свързани с отмяната на запрещението, както и подготовката на кадри, които да прилагат новия модел за подкрепа на хора с интелектуални затруднения. На срещата присъстваха представители на Община Варна, съдии от Варненския окръжен съд, адвокати, представители на социални услуги и неправителствени организации, преподаватели и студенти, обучаващи се в подкрепящи професии, родители, както и потребители на варненския Дневен център „Ривиера" и Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Чайка".Мариета Димитрова от екипа БЦНП представи същността на запрещението като инструмент, който ограничава упражняването на права, неговия произход и последици, както и философията и измеренията на новата формула за подкрепено вземане на решение. Т.нар. нова парадигма, ценностната и законодателната промяна в отношението към хората с интелектуални затруднения, е на дневен ред за много страни след приемането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Всички страни, ратифицирайки Конвенцията, признават равнопоставеността на хората с увреждания пред закона и правото им самостоятелно, или с необходимата подкрепа, да вземат решения за себе си и своя живот, съобразно техните желания и предпочитания. У нас институтът на запрещението действа от 1949 г. насам, въведен със Закона за лицата и семейството, и до момента, за разлика от други европейски страни, не се е развил. Пътят от „заместващо" към „подкрепящо" вземане на решение се очертава от проекта на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа, който бе приет на първо четене от ресорните комисии в 43-тото Народно събрание, преди да бъде разпуснато. Проектозаконът се основава на мерки, доказали своята ефективност в пилотните проекти в рамките на програмата „Следваща стъпка". Кратък филм на фондация „Св. Николай Чудотворец", гр. Добрич – една от организациите, успешно развиваща проекти по програмата, показа реалната промяна в живота и историите на хората с интелектуални затруднения, чието запрещение е отменено благодарение на подкрепата, която са получили и продължават да получават.

По време на дискусията бяха поставени въпроси относно отговорностите, които създава законопроектът за всички заинтересовани страни, за готовността на обществото – по отношение на нагласи и разумни улеснения, които да осигурят необходимата среда за самостоятелно упражняване на права от хората с интелектуални затруднения, както и на бизнеса – като сектор, който ще следва да предостави съответните работни места на вече легално имащите право да работят хора с интелектуални или психично-здравни проблеми. Всички присъстващи се обединиха около тезата, че диалогът трябва да продължи, наред с конкретни застъпнически действия за промяна в законодателството, насочени към институциите на местно и централно ниво.

Тази статия е разработена в рамките на Програма "Следваща стъпка", изпълнявана от Български център за нестопанско право в партньорство с БАЛИЗ и Глобална инициатива в психиатрията, с финансовата подкрепа на Фондация Институт "Отворено общество", Швейцария.

Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic