ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ НА ЮЛНЦ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА - ИЗИСКВАНИЯ И СРОКОВЕ
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ НА ЮЛНЦ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА - ИЗИСКВАНИЯ И СРОКОВЕ
10 март 2017


Отчетност пред Националния статистически институт (НСИ)


1) Юридическите лица с нестопанска цел – в обществена или в частна полза - са длъжни да изготвят и подадат ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2016 Г. в срок до 31 март 2017 г.


■Как и къде се подава Годишен отчет за дейността (ГОД)?


ЮЛНЦ могат да подадат Годишен отчет за дейността си през 2016 г.:


- по електронен път (online) чрез Информационната система "Бизнес статистика" (необходим е квалифициран електронен подпис). Подаването на Годишния отчет за дейността онлайн следва да е приключило преди подаване на Годишната данъчна декларация. За повече информация вижте тук


- чрез хартиен формуляр: 


•Ако през 2016 г. ЮЛНЦ е извършвало стопанска дейност – попълненият хартиен формуляр на ГОД се подава в съответната териториална структура на Националната агенция за приходите (НАП), по пощата с обратна разписка до НАП или в пощенската станция заедно с Годишната данъчна декларация (ГДД), които получават един и същ уникален входящ номер.


•Ако през 2016 г. ЮЛНЦ НЕ е извършвало стопанска дейност - попълненият хартиен формуляр на ГОД се подава само в съответния отдел „Статистически изследвания" към Териториалните статистически бюра.


Образец на Годишен отчет за дейността през 2016 г.

  

2) Всяко ЮЛНЦ, което през 2016 г. НЕ е извършвало никаква дейност и НЕ е отчело приходи и разходи съгласно счетоводното законодателство - задължително подава ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ в срок до 02 май 2017 г.


■Как и къде се подава Декларация за неактивност?


ЮЛНЦ могат да подадат Декларация за неактивност през 2016 г.:


- по електронен път чрез Информационната система "Бизнес статистика" на НСИ (необходим е квалифициран електронен подпис) – за повече информация вижте тук

- чрез имейл до съответния отдел „Статистически изследвания" към Териториалните статистически бюра

- чрез хартиен формуляр – в съответния отдел „Статистически изследвания" към Териториалните статистически бюра.


Образец на декларация за неактивност през 2016 г.ЮЛНЦ, регистрирани през 2016 г., задължително подават Годишен отчет за дейността, съответно Декларация за неактивност, и за годината на регистрацията си, като периодът, за който се отнася отчетът, е от деня на регистрацията до края на календарната година – 31 декември 2016 г.


За повече информация посетете сайта на НСИОтчетност пред Национална агенция за приходите (НАП)


ЮЛНЦ - в обществена или в частна полза - които са осъществявали стопанска дейност и/или са получавали приходи от наем на движимо или недвижимо имущество, както и ако са извършвали социални разходи през 2016 г., са длъжни да подадат пред НАП ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (ГДД) в срок до 31 март 2017 г.


Ако в устава/устройствения акт на ЮЛНЦ е предвиден предмет на стопанска дейност, но през 2016 г. организацията не е осъществявала икономическа дейност, тя следва да попълни специална ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 92 от ЗКПО (ОБРАЗЕЦ 1010а - за лицата, НЕизвършвали дейност през 2016 г.). В нея декларират, че за предходната година не са имали стопанска дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно Закона за счетоводството. Към тази декларация не се прилага Годишен отчет за дейността.


ЮЛНЦ, които по принцип не извършват стопанска дейност, не са данъчно задължени лица по ЗКПО и не подават ГДД.


■Кой, как, къде се подава ГДД?


ГДД се подава  от упълномощен представител на ЮЛНЦ:

-по електронен път чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или

-на място в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите  по регистрация, или

-чрез лицензиран пощенски оператор


Образците на документите са достъпни тук


Повече информация може да намерите на сайта на НАП, на телефон: 0700 18 700, както и в Системата „Въпроси и отговори"  


Санкции при неподаване в срок на Годишен отчет за дейността и Годишна данъчна декларация


Санкцията за ЮЛНЦ, неподало в срок Годишен отчет за дейността си през 2016 г. в НСИ, е в размер от 200 до 2 000 лв., а при повторно нарушение - от 2 000 до 6 000 лв. съгласно Закона за статистиката.


За неподаване в срок на Годишна данъчна декларация в НАП съгласно ЗКПО се налага санкция на ЮЛНЦ в размер от 500 лв. до 3 000 лв. При повторно нарушение санкцията може да нарасне от 1 000 лв. до 6 000 лв. ЮЛНЦ, подало ГДД без да е приложило Годишен отчет за дейността, се наказва със санкция от 500 лв. до 2 000 лв. 

 


Отчетност пред Централния регистър на ЮЛНЦ за обществено полезна дейност при Министерството на правосъдието


Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена ползва или клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, вписани в Централния регистър на ЮЛНЦ за обществено полезна дейност, са длъжни да представят информация за дейността си през 2016 г. пред Централния регистър в срок до 30 юни 2017 г.

 

В Централния регистър се представят за вписване следните документи:

- Заявление за представяне на документи по чл. 46, ал. 2, т. 6 от ЗЮЛНЦ (по образец) на хартиен носител и на CD;

- Копия от съдебни решения за вписване на промени през 2016 г.;

- Актуален Устав/Устройствен акт(ако е бил изменян през 2016 г.); 

- Актуален списък на лицата от състава на управителните органи;

- Годишен доклад за дейността по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ;

- Годишен финансов отчет, включително заверен, ако подлежи на независим финансов одит;

- Декларация за дължимите данъци, такси, мита и други публични вземания по чл. 45, ал. 2. т. 4 и чл. 46, ал. 2, т. 6 от ЗЮЛНЦ;

- Информация за дейността по чл. 38 от ЗЮЛНЦ;


■Как се обявява информацията за дейността на ЮЛНЦ в ОП през 2016 г. в ЦР?


- по електронен път (без квалифициран електронен подпис) - чрез Портала за електронни административни услуги за ЮЛНЦ в ОП

- на хартиен носител - по пощата или на място на адрес: Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска" № 1, п.код. 1040.


Образците на документите са достъпни тук.


Отчетност на ЮЛНЦ в частна полза  


Съгласно Закона за счетоводството ЮЛНЦ в частна полза са длъжни да публикуват годишния си финансов отчет и годишния доклад за дейността през 2016 г. в икономическо издание или в интернет в срок до 30 юни 2017 г. Когато отчетите и докладите се публикуват в интернет, до тях трябва да бъде осигурен свободен безплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им.


Санкции при непубликуване в срок на годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността


На ЮЛНЦ, които не са публикували в срок финансов отчет и годишен доклад за дейността съгласно изискванията на Закона за счетоводството, може да бъде наложена санкция в размер от 500 до 3 000 лв. При повторно нарушение, санкцията е двойна.


Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic