FATF обръща поглед към НПО сектора
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
FATF обръща поглед към НПО сектора
28 март 2017
Работната група за финансови действия (FATF) проведе своя ежегоден форум с частния сектор през изминалата седмица – от 20 до 22 март, във Виена. Напомняме, че FATF е междуправителствен орган, създаден през 1989 г. от министрите на неговите първи държави-членки. Към момента, той се състои от 35 страни и 2 регионални организации – Европейската комисия и Съветът за сътрудничество в Персийския залив – които представляват най-големите финансови центрове във всички части на земното кълбо /виж страницата на FATF. Целите, които FATF си поставя и изпълнява оттогава насам, са да определя стандарти и да насърчава ефективното им прилагане чрез законови, подзаконови и оперативни мерки за борба с изпирането на пари, финансирането на тероризма и други свързани с тях заплахи за целостта на международната финансова система. Тези цели се осъществяват чрез разработването на серия от препоръки, които се разпознават като международни стандарти в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и чрез постоянна работа за генерирането на необходимата политическа воля за постигане на националните законодателни и регулаторни реформи в тези области. Специално внимание на неправителствения сектор се обръща в Препоръка № 8 и Обяснителната нота към нея. 

По време на ежегодния форум миналата седмица се проведе сесия, изцяло посветена на НПО сектора, на която присъстваха представители на правителства и граждански организации от различни краища на света. Срещата даде възможност на присъстващите да споделят възгледите и опасенията си във връзка с начините, по които се изработват местните законодателства в контекста на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма; с качеството на диалога между управляващите органи и нестопанските организации, особено по-малките такива или онези, които се занимават със застъпничество; както и да обменят опит и споделят информация относно различните етапи по оценка на страните и възможностите за включване на НПО в тях. 


В резултат на дискусията се оформиха няколко основни извода за по-нататъшната работа на FATF, страните членки и НПО сектора. 

  • По отношение на FATF: Все по-отчетлива става необходимостта от използването на подхода на „отворените врати" с цел включването на НПО и продължаване на диалога в дългосрочен план. Идентифицира се нуждата от провеждане на обучителни срещи в държавите преди процеса по оценка, за да се гарантира, че засегнатите страни разбират целите, очакванията и обхвата на процеса по оценяване. Този тип обучения ще допринесат и за подготовка на нестопанските организации, за да могат възможно най-много представители на сектора да се включат в срещата с оценителите по време на процеса на оценяване в съответната страна.
  • По отношение на правителствата: Един от изводите, които откроиха представителите от секретариата на FATF, бе свързан с необходимостта от провеждане на информационни кампании от страна на правителствата във връзка с процеса по оценяване и измерването на риска, включително с цел включването на НПО сектора на възможно най-ранен етап. Важен акцент бе поставен върху търсения ефект на процедурата по измерване на риска в съответните държави, а именно – правителствата да разбират реално съществуващите рискове и техния обхват, за да предприемат съответни за справянето със заплахите мерки. Много важно условие за гарантиране прозрачността на процедурата по измерване на риска е осигуряването на достъп на обществеността до резултатите. Наред с това, като отговорност на правителствата бе посочено предприемането на действия, насочени към изграждане на капацитета на малките НПО, за да са наясно и да могат сами да се справят с рисковете за тях, както и към цялостно задълбочаване на взаимодействието с нестопанските организации. 
  • По отношение на нестопанските организации: За да бъдат ясно и точно споделени опасенията и нуждите на НПО сектора с оглед на законодателните и институционални рамки в контекста на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, се оформи изводът, че е необходима добра предварителна подготовка на представителите на сектора, които ще вземат участие в срещата с оценителите, които са на посещение в страна в рамките на изготвянето на доклада. По време на срещите оценителите задават конкретни въпроси относно регулаторните механизми, търсейки информация за ефекта от тяхното прилагане, включително за потенциала от свръхрегулация или ограничаване на права. Задължително условие за зачитане на мнението на сектора е наличието на проактивност от страна на НПО – да проверяват и използват всички възможности гласът им да бъде чут. Освен участието в срещата при посещението намясто на оценителите, доколкото в нея не биха могли да се включат всички организации, начин за това е изпращането на писмени предложения и становища до секретариата на FATF в процеса на оценяване. Не по-малко внимание следва да обръщат гражданските организации и на включването им периода на предприемане на конкретните законодателни мерки след публикуването на доклада. С оглед постигането на адекватни на нуждите им резултати като последица от националните реформи в тези области е от изключително значение търсенето на постоянен контакт и сътрудничество с правителството и отговорните за тези решения институции. 

Последният доклад за ситуацията в България бе изготвен през 2013 година. Той се концентрира върху проследяване на резултатите въз основа на направените препоръки в предходната оценка (от 2008 г.). Следващият доклад за степента, в която предприетите от правителството в България мерки съответстват на международните стандарти за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и за ефективността от тяхното изпълнение, се очаква през 2019 година. Комитетът от експерти за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма - MONEYVAL е постоянно действащ орган за мониторинг към Съвета на Европа, който е натоварен с тази задача по отношение на нашата страна. На страницата на Комитета са достъпни всички изготвени до момента доклади относно България. 

Процедурата по оценяване се извършва от експерти от съседни на нас страни по Методиката за оценка на техническото съответствие с Препоръките на FATF и ефективността на системите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Целият период на оценяване е 14 месеца, като единственият пряк контакт между оценителите и представителите на публичния и частния сектор в страната е в рамките на двуседмичното им посещение намясто – в периода от 6 до 8 месец от началото на оценката. Методиката се състои от два взаимосвързани компонента: оценка на техническото съответствие – изследва се доколко правната и институционална рамка, както и правомощията на компетентните органи са съвместими със стандартите, заложени в изработените от FATF препоръки; и оценка на ефективността – анализира се степента, в която правната и институционална рамка водят до очакваните резултати. Несъмнено, приетият през изминалата година Закон за противодействие на тероризма, предвиждащ ново общо основание за прекратяване на НПО (виж чл. 13, т. 1, б. „в" от ЗЮЛНЦ), ще бъде един от основните въпроси, които правителството ще трябва да преразгледа с оглед съответствието на предвидените в закона мерки с Препоръка № 8 и Обяснителната нота към нея, както и тяхната ефективност с оглед на очакваните резултати от приложението им.

Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic