Пилотно въвеждане в български контекст на концепцията експерти от ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Пилотно въвеждане в български контекст на концепцията експерти от опит, преживели социално изключване (2012 - 2013)

Основната цел на проекта е да допринесе за повишаване на институционалния капацитет сред структурите, отговорни за активно включване на уязвими групи хора, традиционно изключени от пазара на труда.


Специфична цел:  Да създаде механизъм за активно включване на уязвими групи хора чрез въвеждане на професията „Експерт от опит".

 

Основни дейности:
- Въвеждане на концепцията за Експерти от опит (ЕО) в български контекст
- Изработване на адекватна за българския контекст дефиниция за ЕО
- Описание на добра практика
- Анализ на българското законодателство: формулиране на препоръки, области за интервенция и план за действие включително: анализ на нормативната база; изготвяне на препоръки и план за действие за въвеждане на концепцията EO в българското законодателство;
- Създаване на работещи механизми за въвеждане на концепцията за EO
- Организиране на дискусия - кръгла маса с представители на заинтересованите страни
- Изграждане на капацитет посредством обмяна на опит на място
- Разработване на обучителни програми
- Обмяна на опит на обучители на място
- Популяризиране на модела на ЕО в България


Период на проекта: май 2012 - юни 2013
Проектът се изпълнява от: „Глобална инициатива в психиатрията – София"; партньори –  БЦНП  и  „Инициатива за социална рехабилитация и предотвратяване на психически болести" /Германия/
Финансираща организация: ЕСФ, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1"

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic