Нови перспективи пред уязвимите групи – подобряване качеството на ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Нови перспективи пред уязвимите групи – подобряване качеството на социалните услуги и подкрепа за социалните предприятия 2005-2006

 

Описание


1. Насърчаване на социалното включване на уязвими групи;

2. Подкрепа за създаване на благоприятна правна рамка за развитието на социалното предприемачество;

3. Създаване на система за контрол на качеството на предоставянето на социалните услуги.

 

Дейности

 

Анализ “Социалното предприемачество и контрол на социалните услуги в България и Европейския съюз”;
Изготвяне на практически наръчник за социални предприятия – “Какво е социално предприятие”;
Система за контрол на социалните услуги. Уредба на социалните предприятия. Предложения за промени в законодателството”,
Изготвяне на система от ефективни контролни механизми за предоставяне на качествени социални услуги;
Подготвянето на пакет от мерки за подкрепа на социалното предприемачество;
Организиране на медийна кампания, дискусии и конференции за популяризиране на системата за контрол и пакета от мерки


Източник на финансиране
Европейски съюз, Програма ФАР "Развитие на гражданското общество" 2002.
(76 707,45 EUR)


Участие на БЦНП
Водеща организация

Партньор - Фондация “Програмен и аналитичен център за европейско право


Място на изпълнение
България

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic