Bulgarian NGOs on the Verge of Accession: Support towards Sustainability 2005-2006
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Bulgarian NGOs on the Verge of Accession: Support towards Sustainability 2005-2006

 

1. Повишаване капацитета на НПО, с цел активно и ефективно да участват в процеса на формулиране и прилагане на публични политики; 2. Изграждане на капацитет на НПО да участват в процеса на формулиране на политиките и да осъществяват ефективни публично-частни партньорства и диалог; 3. Подкрепа за осигуряване на тяхната финансова и организационна устойчивост.


Дейности

  • Обучителни наръчници: “Застъпничество. Финансиране на НПО от Европейските фондове”;
  • Организиране на 6 обучения;
  • Събиране и оценка на застъпнически стратегии, успешни застъпнически кампании и примери за публично-частни партньорства;
  • Сертификати за най-добра застъпническа стратегия, най-добра застъпническа кампания и най-успешното публично-частно партньорство.

 

Източник на финансиране
Европейски съюз, Програма ФАР "Развитие на гражданското общество" 2003.
(27 853, 25 EUR)

 

Участие на БЦНП
Партньор
 Водеща организация: Фондация “Програмен и аналитичен център за европейско право”

 

 


Място на изпълнение
България

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic