cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Партньори на БЦНП

Основни разлики между сдружение и фондация:

Основната разлика между двата вида ЮЛНЦ според българското законодателство е в тяхното устройство. Сдружението представлява доброволно обединение на три или повече лица за извършване на дейност с нестопанска цел. В същността на сдружението е заложена готовността на неговите учредители и членове да полагат лични усилия за постигане на нестопанските му цели. Оттук основната специфика при сдружението е това, че то е корпоративно устроено ЮЛНЦ, т.е. такова, което има членове и при което съществува правно отношение между всяко отделно лице член и самото сдружение.
Фондацията няма членове. При нея няма обединяване на лица, които са готови със съвместни усилия активно да работят за постигане на нейните цели. Най-краткото определение за нея е, че тя е едно персонифицирано имущество, т.е. имущество, което безвъзмездно е посветено и предоставено за постигане на нестопански цели и на което са придадени белезите на самостоятелно юридическо лице.
Затова чисто житейски сдружението се определя като „господар" на нестопанските цели, защото се предполага самото то чрез активните усилия на своите членове да извършва дейността, насочена към постигането им.
Фондацията пък е наричана „слуга" на нестопанските цели. Тя представлява имущество, което е посветено за преследването и постигането на нестопанските цели. Фондацията по своята правна природа не включва в себе си изискването нейните учредители да извършват дейност за преследване и постигане на нейните цели. Достатъчно е те да предоставят имущество, което да служи за това.
Двата вида ЮЛНЦ са абсолютно равнопоставени от гледна точка на избора на цели, дейности и статут на частна или обществена полза. Каквито нестопански цели може да си постави едно сдружение, такива може да си постави и една фондация. Както сдруженията, така и фондациите могат да извършват освен нестопанска и стопанска дейност при условията на ЗЮЛНЦ. И сдруженията, и фондациите могат да се определят за извършване на дейност както в частна, така и в обществена полза.

Бихме могли да обобщим основните разлики между сдруженията и фондациите по следния начин:

  • Сдружението има членове, докато фондацията няма;
  • Учредителият/-ите на една фондация имат право да запазят за себе си определени права за гарантиране на участието им в управлеието, докато учредителите на сдружението нямат такова право;
  • Различна органна структура: при сдружението има Общо събрание и Управителен орган, а видът на органите при фондацията зависи от волята на учредителите и ползата, в която те осъществяват дейността си (обикновено имат върховен орган и управителен орган);
  • Различни изисквания при учредяване: за сдружение, в зависимост от това дали е регистрирано за извършване на дейност в частна или в обществена полза, се изисква минимален брой лица, които да го учредят, докато при фондацията е достатъчно да има и едно лице – учредител (независимо от това за дейност в каква полза е регистрирана фондацията. Специфично за фондацията е, че за учредяването ѝ е задължително учредителят да направи учредително дарение (в пари или друго имущество).
назад
Форма за задаване на въпроси свързани със ЗЮЛНЦ. задаване на въпрос