cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Партньори на БЦНП

От кога може ЮЛНЦ да поема права и задължения?

ЮЛНЦ става субект на правото от датата на неговото вписване в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. От този момент ЮЛНЦ може да извършва валидни правни действия от свое име, с които да поема права и задължения – да сключва договори, да извършва други сделки. Всички тези действия следва да бъдат извършвани от законните
представители на ЮЛНЦ или от упълномощени от тях лица в съответствие с представителната им власт.
Съгласно ЗЮЛНЦ всички действия, извършени от името на учредяваната организация в периода от учредителното събрание, съответно подписването на учредителния акт до деня на вписването й в Регистъра на ЮЛНЦ, пораждат права и задължения за лицата, които са ги извършили, и преминават по право върху ЮЛНЦ от момента на регистрацията му. Това означава, че ако длъжностното лице по регистрацията откаже вписването на ЮЛНЦ, правата и задълженията, породени от действията на учредителите или представляващите от името на учредяваната организация, ще останат в полза/тежест на тези лица.

назад
Форма за задаване на въпроси свързани със ЗЮЛНЦ. задаване на въпрос