cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Годишно отчитане на ЮЛНЦ за 2017 г. - изисквания и срокове

15 Март 2018

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ)

Предприятията с нестопанска цел (сдружения, фондации, читалища, клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, политически партии, църкви и др.) –  независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да изготвят и подадат ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА през 2017 г. в срок до 2 април 2018 г.

Как и къде се подава Годишен отчет за дейността (ГОД)?

ЮЛНЦ могат да подадат Годишен отчет за дейността си през 2017 г.:

 - по електронен път (online) чрез Информационната система "Бизнес статистика" (необходим е квалифициран електронен подпис). Подаването на ГОД онлайн следва да е приключило преди подаване на Годишната данъчна декларация (ако има такава) в НАП.

 - чрез хартиен формуляр

Всички предприятия с нестопанска цел, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2017 година, са длъжни да представят годишен отчет за дейността за 2017 година само в съответния отдел „Статистически изследвания“ или по пощата с обратна разписка към Териториалните статистически бюра. 

• Ако през 2017 г. предприятието с нестопанска цел е извършвало стопанска дейност, т. е. има задължението да подаде Годишна данъчна декларация (ГДД) пред Националната агенция за приходите (НАП) – попълненият хартиен формуляр на ГОД се подава в съответната териториална структура на НАП , по пощата с обратна разписка до НАП или в пощенската станция заедно с Годишната данъчна декларация (ГДД), които получават един и същ уникален входящ номер.

• Ако през 2017 г. предприятието с нестопанска цел НЕ е извършвало стопанска дейност, следователно няма задължението за подаване на ГФО в НАП - попълненият хартиен формуляр на ГОД се подава само в съответния отдел „Статистически изследвания" или по пощата с обратна разписка към Териториалните статистически бюра.

Образец на Годишен отчет за дейността през 2017 г. 

 

ВАЖНО!

Всяко предприятие с нестопанска цел, което е осъществявало дейност през отчетната 2017 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, или НЕ е осъществявало никаква дейност и НЕ е отчело никакви приходи или разходи  по смисъла на Закона за счетоводство (ЗСч) през 2017 година попълва и подава Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и за предприятия без дейност през 2017 година в срок до 02 април 2018 г.

 

Всяко предприятие с нестопанска цел, което не е осъществявало дейност по смисъла на ЗСч и няма задължение за подаване на ГОД, трябва да подаде в НСИ Декларация, с която да декларира икономическа неактивност за 2017 г., в срок до 30 април 2018 година.

Образец на Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и за предприятия без дейност през 2017 година 

 

Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани през 2017 г., задължително подават Годишен отчет за дейността, съответно Декларация за приходи и разходи под 500 лв. или за липса на дейност за 2017 г., като периодът, за който се отнася отчетът, съответно декларацията, е от деня на регистрацията до края на календарната година – 31 декември 2017 г.

Санкция - Неизпълнението на задълженията за представяне на ГОД или декларацията в срок пред НСИ се санкционира с парична санкция от 200 лв. до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2 000 лв. до 6 000 лв. (чл. 52, ал. 2 от Закона за статистиката.)

За повече информация посетете сайта на НСИ

 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП)

Всяко юридическо лице с нестопанска цел – независимо дали е в обществена или в частна полза - което е осъществявало стопанска дейност и/или е получавало приходи от наем на движимо или недвижимо имущество, както и ако е извършвало социални разходи през 2017 г., е длъжно да подаде пред Националната агенция за приходите ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2017 г. в срок до 2 април 2018 г.

  • Кой, как и къде подава ГДД?

 - ГДД се подава  от упълномощен представител на организацията само по електронен път (с електронен подпис) в НАП.

- На основание чл. 92, ал. 3 от ЗКПО с Годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността на предприятието с нестопанска цел.

Образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

За повече информация и специфични казуси може да се обърнете към специалистите от НАП на телефон: 0700 18 700 или да намерите на сайта на НАП, както и в Системата „Въпроси и отговори"  

Санкции - За неподаване в срок на Годишна данъчна декларация в НАП съгласно ЗКПО се налага санкция на ЮЛНЦ от 500 лв. до 2 000 лв. При повторно нарушение санкцията може да нарасне от 1 500 лв. до 5 000 лв. ЮЛНЦ, подало ГДД без да е приложило Годишен отчет за дейността, се наказва със санкция от 500 лв. до 2 000 лв. (чл. 276 от ЗКПО).

 

 РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза, са длъжни да обявят Годишния си доклад за дейността и Годишния си финансов отчет за 2017 г. пред Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията в срок до 30 юни 2018 г.

Какво се подава в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията?

- Заявление за обявяване на годишни финансови отчети Г2 (по образец) и приложенията към него:

Годишен доклад за дейността (ГДД) по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ;

Годишен финансов отчет (ГФО), включително заверен, ако организацията подлежи на независим финансов одит;

- Заверени копия на ГДД и ГФО, в които личните данни са заличени;

- Документи, удостоверяващи приемането по надлежния ред (редовно свикване, провеждане, гласуване) на ГФО и ГДД от компетентния за това орган на ЮЛНЦ съгласно неговите устройствени документи; 

- Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец), подписана от заявителя;

- Документ за платена държавна такса (40 лв. – на хартиен носител и 20 лв. – по електронен път)

 

• Кой и как обявява ГДД и ГФО за 2017 г. в Регистъра на ЮЛНЦ?

 - Законно представляващият организацията или адвокат с изрично пълномощно, или счетоводителят, който е съставил Годишния финансов отчет, може да заяви за обявяване ГДД и ГФО (само те могат да бъдат заявители);

- на хартиен носител (на гише във всеки териториален офис на АВ в страната) – лично от заявителя или от упълномощено от него лице;

- по електронен път (чрез Електронните услуги на Регистъра на ЮЛНЦ) – с електронния подпис на заявителя;

 

ВАЖНО!

Ако през 2017 г. организацията не е осъществявала едновременно нестопанска и стопанска дейност и не е отчела никакви приходи или разходи съгласно Закона за счетоводството, тя е длъжна да подаде в Регистъра на ЮЛНЦ  Декларация за неактивност в срок до 31 март 2018 г. (по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗС).

За подаване на декларацията не се дължи такса.

 

Образци на заявления и декларации, подавани пред Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията

 

ОТЧЕТНОСТ НА ЮЛНЦ В ЧАСТНА ПОЛЗА

Съгласно Закона за счетоводството за ЮЛНЦ в частна полза остава задължението да публикуват Годишния си финансов отчет (ГФО) за 2017 г. в икономическо издание или в интернет в срок до 30 юни 2018 г., без да е задължително тяхното обявяване и в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Когато отчетите и докладите се публикуват в интернет, до тях трябва да бъде осигурен свободен безплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им.

Санкции за ЮЛНЦ в обществена и в частна полза - Неизпълнението на задълженията за съставяне на ГДД и ГФО, се санкционира с парична санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е двойна. (чл. 72 от ЗСч).

назад