cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ НА ЮЛНЦ ЗА 2019 – ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СРОКОВЕ (АКТУАЛИЗИРАНО)

3 Февруари 2020

Този материал е част от Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“, която е посветена на регистърната реформа и наближаващия краен срок за пререгистрация на НПО (до 31.12.2020 г.) съгласно промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ от 01.01.2018 г. Кампанията включва поредица от разяснителни материали и събития, които да бъдат в полза на гражданските организации при подготовката, оформянето и подаването на документи за регистрация, пререгистрация, вписване на промени в обстоятелства и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

 

ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ НА ЮЛНЦ ЗА 2019 – ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СРОКОВЕ

Всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - сдружение, фондация, читалище - трябва да спазва принципите за прозрачност и отчетност на организацията. Когато стане дума за годишно отчитане, трябва да имаме предвид 3 основни институции: Национален статистически институт (НСИ), Национална агенция за приходите (НАП) и Агенция по вписванията (АВ).

В кои случаи, какви документи, къде и в какви срокове трябва да подадем, за да отчетем дейността си (или липсата на такава) през изминалата 2019 година – ще намерите отговорите в настоящия материал. 

 

Отчитане пред НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ)

за ЮЛНЦ с дейност през 2019

Всички предприятия с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да подадат Годишен отчет за дейността си през 2019 г. в НСИ. Представянето на Годишния отчет за дейността е задължително и трябва да се извърши в срок до 31 март 2020 г.

Как, къде и в какъв срок се подава Годишен отчет за дейността (ГОД) за 2019?

>> По електронен път (с електронен подпис) - чрез Информационната система „Бизнес статистика“ на НСИ

>> Краен срок: до 31 март 2020 г.

Подаването на ГОД онлайн следва да е приключило преди подаване на Годишната данъчна декларация (ако има такава) в НАП.

ВНИМАНИЕ!

Ако през 2019 г. Вашето сдружение, фондация или читалище е извършвало стопанска дейностто в този случай имате задължението да подадете Годишна данъчна декларация (ГДД) за 2019 г. пред Националната агенция за приходите (НАП)Годишната данъчна декларация (ГДД) може да подадете единствено по електронен път с електронен подпис на представляващия или на упълномощеното от него лице. В декларацията към НАП сте длъжни да запишете входящия номер на Годишния отчет за дейността от НСИ, който трябва предварително да сте подали по електронен път чрез Информационната система „Бизнес статистика“ на НСИ.

Отчитане пред НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ)

за ЮЛНЦ без дейност през 2019 или с приходи и разходи под 500 лв.

Всички предприятия с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - които не са осъществявали дейност през отчетната 2019 г. ИЛИ са имали  дейност, но приходите и разходите за дейността са били под 500 лева  по смисъла на Закона за счетоводство (ЗСч), задължително подават Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и за предприятия без дейност през 2019 година (Декларацията).

Как, къде и в какъв срок се подава Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лв. и за предприятия без дейност през 2019?

>> По електронна поща (с email) - само когато не е била осъществявана дейност

ИЛИ

>> По електронен път (с електронен подпис) - чрез Информационната система „Бизнес статистика“ на НСИ – ако е била осъществявана дейност с приходи и разходи под 500 лв.

>> Краен срок: до 31 март 2020 г.

Отчитане пред НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ)

за новорегистрирани ЮЛНЦ през 2019

Всички предприятия с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - които са се регистрирали през 2019 г., задължително се отчитат пред НСИ. Тоест, новорегистрираните ЮЛНЦ също подават Годишен отчет за дейността или съответно Декларация за приходи и разходи под 500 лв. или за липса на дейност за 2019 г. в НСИ. За тях ще важат същите правила и срокове, описани по-горе за ЮЛНЦ с дейност, съответно без дейност през 2019. Периодът, за който ще се отнася ГОД, съответно Декларацията, ще бъде от деня на регистрацията до края на календарната година – 31 декември 2019 г.

Санкции 

Неизпълнението на задълженията за представяне на ГОД или на Декларацията в НСИ в срок до 31 март 2020 г. се санкционира с парична санкция от 200 лв. до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2 000 лв. до 6 000 лв. (чл. 52, ал. 2 от Закона за статистиката.)

Неизпълнението на задълженията за подаване на ГОД пред НСИ се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за статистиката.

За повече информация – вижте на сайта на Националния статистически институт

***

Отчитане пред НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП) –

за ЮЛНЦ с дейност през 2019

Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - които са осъществявали стопанска дейност и/или са получавали приходи от наем на движимо или недвижимо имущество, както и ако са извършвали социални и/или облагаеми представителни разходи през 2019 г., са длъжни да подадат пред Националната агенция за приходите (НАП) ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2019 г. в срок до 31 март 2020 г.

Годишна данъчна декларация се подава и когато за данъчния период, през който не е осъществявана стопанска дейност по смисъла на ЗКПО, възникне задължение за данък върху разходите, както и когато данъчно задължено лице желае да декларира други данни и обстоятелства, предвидени в образеца на декларацията.

Как, къде и в какъв срок се подава Годишна данъчна декларация (ГДД) за 2019?

>> Само по електронен път с електронния подпис на упълномощения представител на ЮЛНЦ – през сайта на НАП

Вижте тук - Образец на ГДД по чл. 92 от ЗКПО

>> Краен срок: до 31 март 2020 г.

ЮЛНЦ, които не се отчитат пред

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП)

Годишна данъчна декларация не подават ЮЛНЦ (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - които през 2019 г. не са осъществявали стопанска дейност по смисъла на Закона за корпоративно подоходно облагане.

За повече информация и специфични казуси може да се обърнете към специалистите от НАП на телефон: 0700 18 700 или да прочетете на сайта на НАП, както и в Системата „Въпроси и отговори" на НАП. 

Санкции

За неподаване в срок до 31 март 2020 г. на Годишната данъчна декларация в НАП съгласно ЗКПО се налага санкция на ЮЛНЦ от 500 лв. до 2 000 лв. При повторно нарушение санкцията може да нарасне от 1 500 лв. до 5 000 лв. ЮЛНЦ.

***

Отчитане в РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА –

за ЮЛНЦ с дейност в обществена и в частна полза (актуализирано на 16.03.2020)

Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2019 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2019 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията в срок до 30 юни 2020 г.

Какви документи за годишно отчитане се подават в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията?

>> Заявление № Г2 за обявяване на годишен финансов отчет (по образец) и приложенията към него съгласно последните промени в Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел от 14.03.2020 г.:

Кой, как и в какъв срок обявява ГДД и ГФО за 2019 г. в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията?

>> Заявителят по Заявление Г2 за обявяване на годишен финансов отчет - законният представляващ организацията ИЛИ адвокат с изрично пълномощно, ИЛИ счетоводителят, който е съставил Годишния финансов отчет;

>> По електронен път (чрез електронните услуги на Регистъра на ЮЛНЦ) – с електронния подпис на заявителя;

ИЛИ

>> На хартиен носител (на гише във всеки териториален офис на АВ в страната) – лично от заявителя или от упълномощено от него лице;

>> Краен срок: до 30 юни 2020 г.

 

ВАЖНО ЗА НЕПРЕРЕГИСТРИРАНИТЕ ЮЛНЦ С ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2019!

>> Ако юридическото лице с нестопанска цел - независимо дали е в частна или в обществена полза - не се е пререгистрирало в Регистъра на ЮЛНЦ до 30 юни 2020 г., то това ЮЛНЦ ще бъде задължено да обяви Годишния си финансов отчет за 2019 г., съответно и Годишния доклад за дейността (ако е в обществена полза) за 2019 г. в сайта си, в НПО Портала, в икономическо издание или в интернет в срок до - 30 юни 2020 г.! В този случай организацията е задължена и да осигури свободен безплатен достъп до публикувания отчет и доклад и при поискване - да посочи мястото, където те са публикувани. 

 

ВАЖНО ЗА ЮЛНЦ, ПРЕРЕГИСТРИРАНИ СЛЕД 1 ЮНИ 2019, КОИТО НЕ СА ПОДАВАЛИ ДОСЕГА ГФО и ГДД в АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА!

В срока до 30 юни 2020 г. тези ЮЛНЦ трябва да обяват в Регистъра на ЮЛНЦ отчетите си (ГФО – ако са в частна полза и ГФО и ГДД – ако са в обществена полза) за 2017, 2018 и 2019 г. със съответно приложимите документи, описани по-горе.

ЮЛНЦ, пререгистрирани след 1 юни 2020 г., дължат публикуване на отчетите си в Регистъра на ЮЛНЦ до 30 юни 2021 г. (за периода 2017 – 2020 г.).

Отчитане в РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА –

за ЮЛНЦ БЕЗ ДЕЙНОСТ в обществена и в частна полза

Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - които не са осъществявали дейност през отчетната 2019 г., трябва да декларират това обстоятелство с Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (Декларация за неактивност), която се обявява в Регистъра на ЮЛНЦ чрез отделно Заявление № Г3 за обявяване на декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч (по образец) в срок до 31 март 2020.

Кой, как и в какъв срок обявява Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията?

>> Заявителят по Заявление № Г3 за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч - законният представляващ организацията ИЛИ адвокат с изрично пълномощно, ИЛИ прокурист, ИЛИ друго лице в предвидените от закона случаи (синдик, ликвидатор и т.н.);

>> По електронен път (чрез електронните услуги на Регистъра на ЮЛНЦ) – с електронния подпис на заявителя;

ИЛИ

>> На хартиен носител (на гише във всеки териториален офис на АВ в страната) – лично от заявителя или от упълномощено от него лице;

>> Такса за подаване на Декларацията за неактивност чрез Заявление № Г3 не се дължи.

>> Краен срок: до 31 март 2020 г.

 

ВАЖНО ЗА НЕПРЕРЕГИСТРИРАНИТЕ ЮЛНЦ БЕЗ ДЕЙНОСТ!

Законът за счетоводството не урежда изрично  специални правила за ЮЛНЦ, които не са се пререгистрирали до 31 март 2020 г. и които не са осъществявали дейност през 2019 г. Ние препоръчваме на тези ЮЛНЦ в срок до 31 март 2020 г. да публикуват Декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството на своя сайт, на НПО Портала, в икономическо издание или в интернет, както и да осигурят свободен безплатен достъп до публикуваната декларация и при поискване - да посочват мястото, където са я публикували.

Санкции 

Неизпълнението на задълженията за подаване в срок до 30 юни 2020 г. на ГДД и ГФО от ЮЛНЦ в обществена и в частна полза, се санкционира с парична санкция от 2000 лв. до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в двоен размер (чл. 72 от ЗСч).

За ЮЛНЦ в обществена полза, които 2 поредни години не са обявявали ГДД и ГФО в срок до 30 юни на съответната година, се вписва служебно по тяхната партида, че са "с временно спрян статут в обществена полза". Системното неизпълнение на задълженията за обявяване на ГДД и ГФО в срок е основание за прекратяване на юридическото лице (чл. 44а. от ЗЮЛНЦ).

 

Този материал е част от серията „Правни новини за НПО".

назад