cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Исторически успех за укрепване на европейското гражданско общество: Европейската комисия обявява правна рамка за защита на свободата на сдружаване

15 Юли 2022

Повече от 35 години Европейският парламент и граждански организации призовават за създаването на европейско законодателство, което да укрепва и защитава гражданското общество. Тези усилия бяха овенчани с успеха на 12.07.2022, когато в свое заседание Европейската комисия потвърди своето намерение да представи законодателен пакет за укрепване на сдруженията и организациите с нестопанска цел в Европейския съюз.

С това първо по рода си предложение Комисията реагира на т.нар. доклад Лагодински, приет от Европейския парламен през февруари. С голямо мнозинство ЕП призова Европейската комисия да представи общоевропейски закон за сдруженията и минимални стандарти за защита на европейското гражданско общество. Досега в Европейския съюз няма единни правила за това как да се процедира с организациите на гражданското общество. Това е на път да се промени. Докладът съдържа конкретни правни препоръки за преодоляване на тази празнина, които са вече възприети от Комисията.

С решението си от 12.07.2022 ЕК пое следните ангажименти (неофициален превод със съкращения):

1) Искане за предлагане на регламент относно статута на европейско сдружение и директива относно общите минимални стандарти за организациите с нестопанска цел в Съюза:

Комисията е съгласна, че създаването на правна форма за сдруженията и евентуално за други организации с нестопанска цел на равнище ЕС (Б.А. т. нар. европейско сдружение) може да допринесе за създаването на благоприятна среда за тези организации, които подпомагат функционирането на единния пазар и същевременно допринасят за социалното и икономическото сближаване на Съюза.

Комисията ще предложи законодателна инициатива, която да позволи на сдруженията и евентуално на други организации с нестопанска цел, ако това е уместно и осъществимо, да се ползват изцяло от свободите на единния пазар, като същевременно се защитават техните основни права и свободата на сдружаване в пообщ план. Комисията ще проучи как предвиденото законодателно предложение би могло да се стреми да създаде за организациите с нестопанска цел, попадащи в неговия обхват, допълнителни правни форми в националното право, които въз основа на определени хармонизирани критерии да бъдат признати в юрисдикциите на други държави-членки чрез взаимно признаване.

2) Искане за разработване на специална, всеобхватна стратегия за укрепване на гражданското общество в Съюза:

Комисията признава решаващата роля на организациите на гражданското общество за доброто функциониране на нашите демокрации и е наясно с различните предизвикателства, пред които те са изправени в някои държави-членки. Насърчаването на благоприятна среда за организациите на гражданското общество, което е споделена отговорност на ЕС и неговите държави членки, вече е една от ключовите цели на Стратегията на Комисията за засилване на прилагането на Хартата на основните права в ЕС, приета през декември 2020 г. , а докладът за прилагането на Хартата на основните права през 2022 г. ще бъде посветен на ролята на гражданското пространство за защита и насърчаване на правата по Хартата. Оценката на гражданското общество и благоприятната за него среда също е неизбежна част от годишния доклад за върховенството на закона. Комисията използва набор от инструменти за подкрепа и защита на организациите на гражданското общество и правозащитниците. Това включва: наблюдение на ситуацията и докладване за нея, действия в случай на нарушение на правото на ЕС, финансова подкрепа и постоянен диалог.

Комисията ще проучи как да използва всички тези инструменти, за да укрепи допълнително гражданското общество в ЕС.

3) Искане за въвеждане на система, допълнена от мерки в подкрепа на редовен, смислен и структуриран диалог с гражданското общество и представителните организации:

 Комисията признава значението на пълноценните отношения с гражданското общество и се ангажира да поддържа открито и конструктивно сътрудничество и диалог с ОГО, както и да провежда редовни срещи в съответствие с член 11 от ДЕС. Този член вече се прилага чрез широк спектър от децентрализирани форми на структуриран диалог и консултации с гражданското общество, които обхващат множество области на политиката. Те включват например структурирани диалози с гражданското общество в областта на търговията и селското стопанство, различни платформи като Европейския форум за миграцията или Европейския форум за гражданска защита, както и новосъздадената група за граждански диалог в рамките на новата програма "Граждани, равенство, права и ценности". Пример за това са също така консултациите преди приемането на няколко стратегии, създаването през 2020 г. на експертна група за възгледите на мигрантите в областта на миграцията, убежището и интеграцията и създаването на платформи за обмен с НПО при изпълнението на тези стратегии.

Комисията ще обмисли как да продължи да подобрява диалога и ангажираността си с гражданите и заинтересованите страни, като вземе предвид и опита от Конференцията за бъдещето на Европа.

4) Искане за насърчаване на общественополезните дейности на НПО чрез улесняване на взаимното признаване на освободените от данъци организации в обществена полза, включително филантропски организации:

 И накрая, както е обявено в Плана за действие за социалната икономика, Комисията ще разгледа тези въпроси и ще издаде насоки относно съответните данъчни рамки за субектите на социалната икономика (включително сдружения и фондации) въз основа на наличния анализ и информацията, предоставена от органите на държавите членки и заинтересованите страни от социалната икономика. Тя също така ще публикува насоки за изясняване на съществуващите правила за данъчното третиране на трансграничните дарения в обществена полза, засягащи фондациите и сдруженията, и за прилагането на принципа на недискриминация с държавите членки.

назад