cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Изменение на Закона за обществените поръчки

22 Април 2002

На 11.04.2002 г. Парламентът прие на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.


Съществено е изменението на закона в частта отнасяща се до кръга на лицата, които могат да бъдат кандидати за изпълнители на договор за възлагане на обществена поръчка, който е разширен. В него влизат и юридическите лица с нестопанска цел, независимо от това дали са определени за извършване на дейност в обществена или в частна полза.


Според досега действащата уредба изпълнител по такъв договор можеше да бъде единствено търговец по смисъла на Търговския закон.


В приетите изменения на закона се предвижда, че изпълнител на договор за обществена поръчка може да бъде и юридическо лице, осъществяващо научноизследователска и/или стопанска дейност по силата на специален закон.


По силата на чл.3, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, който в случая се явява специален по отношение на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват допълнителна стопанска дейност.

Така след тези изменения на основание член 5, ал. 2 от ЗОП, във връзка с член 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ изпълнители по договор за възлагане на обществена поръчка могат да бъдат и юридическите лица с нестопанска цел.

Друго важно изменение, касаещо правния режим на нестопанските организации в сферата на обществените поръчки е въведено в изменения чл. 4, ал. 1 от ЗОП, според който възложители на обществени поръчки, наред с държавните органи, кметове на общини, висши училища и лечебни заведения са и юридически лица с нестопанска цел, които се разпореждат със средства от държавния бюджет и извънбюджетни сметки, общинските бюджети и фондове или преотстъпени бюджетни приходи.


С измененията на закона се създава нова Държавна агенция по обществени поръчки към Министерския съвет за осъществяване на държавната политика в областта на обществените поръчки, която до момента бе осъществявана от министъра на държавната администрация.

назад