cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСНО ВПИСВАНЕТО НА ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК ОТ ЮЛНЦ*

16 Май 2019

Народното събрание одобри промени в ЗМИП, чрез които да се намали административната тежест за ЮЛНЦ

*Обновена, 28 май 2019 г.

В Държавен вестник (бр. 42 от 28.05.2019 г.) е обнародван и влиза в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. С цел да намали административната тежест за ЮЛНЦ (така както е за фирмите) във връзка с вписването на лицата, които се считат за техни действителни собственици, БЦНП подготви и представи пред работната група в Народното събрание, сформирана между първо и второ четене на измененията в закона, предложение за промени, което беше подкрепено и официално внесено от народните представители.

Изменението е, че ако физическите лица, които се явяват действителни собственици на ЮЛНЦ, вече са вписани по партидата на организацията в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, те няма да се заявяват отделно за вписване. Конкретно, създава се нова ал. 6 на чл. 63 от ЗМИП със следния текст:

Данните за действителните собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват за вписване, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица с нестопанска цел в съответния регистър като физически лица. Когато лицата действителни собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са физически лица, които са различни от вписаните по изречение първо и които попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби данните за тях се заявяват за вписване.

За да направи тази преценка, ЮЛНЦ най-напред трябва да определи кои са  лицата, които се явяват негови действителни собственици - съобразно дефиницията в §2 от ПРЗ на ЗМИП и съобразно публикуваните от ДАНС указания за определяне на действителен собственик от ЮЛНЦ (предстои актуализирането им съобразно измененията в закона). Така например, ако физическото лице, което ЮЛНЦ прецени, че се явява като негов действителен собственик, е представляващият организацията, ЮЛНЦ няма да е задължено да заявява отново данните му за вписване в регистъра.

В случай че за ЮЛНЦ остава задължението да заяви за вписване данните на физическите лица, които се явяват техни действителни собственици, то е необходимо спазването на законовите срокове: до 31 май – за ЮЛНЦ, които са пререгистрирани до 31 януари 2019 г., и до 4 месеца от датата на пререгистрация - за пререгистрираните след 31 януари 2019 г. 

назад