cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Изтича срокът за представяне на годишна информация за дейността пред Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза

11 Май 2010

Напомняме Ви, че до 31 май всяка година, юридическите лица с нестопанска цел, определили се за осъществяване на дейност в обществена полза, следва да подадат предвидената в Закона за юридическите лица с нестопанска цел информация пред Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Министерство на правосъдието за дейността си през изминалата година.

 

За целта ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност следва да представят в регистъра следните документи:

 1. Копия от съдебните решения за регистрация на промени - ако такива са били извършвани;
 2. Списък на лицата, били в състава на управителните органи - ако има промени в персоналния състав на управителните органи;
 3. Информация за дейността по чл. 38 - която включва описание на дейностите осъществени за постигане на специфичните общественополезни цели по смисъла на чл. 38 от закона;
 4. Годишен финансов отчет, който включва:
      а)баланс;
      б)отчет за приходите и разходите;
      в)отчет за паричния поток;
      г)отчет за собствения капитал.
  Ако ЮЛНЦ попадат в хипотезите на чл. 39(3) ЗЮЛНЦ, то те следва да представят  заверния от одитор финансов отчет.
 5. Годишният доклад за дейността, изготвен по реда на чл. 40, ал. 2 от закона, който трябва да включва:
  - съществените дейности, изразходваните средства за тях, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
  - размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
  -финансовият резултат.
 6. Декларация за дължимите данъци, такси, мита и други публични вземания;
 7. Промени в устава или учредителния акт - ако такива са извършени.

 

По смисъла на чл. 48, ал. 1, т.1 от ЗЮЛНЦ санкцията за ЮЛНЦ, които системно не представят в определените срокове информация пред Централния регистър при Министерство на правосъдието, е заличаване на вписването им в регистъра.

 

Всички документи се представят чрез подаване на заявление по образец по чл. 46 (2) от закона, което може да бъде изтеглено от интернет страницата на Министерство на правосъдието от линка по-долу:

http://www.mjeli.government.bg/ngo/doc/emptyapp2.zip

назад