cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

29 Октомври 2003
На 1 Декември 2003 година изтича срокът за подаване на заявления по Закона за защита на личните данни.
Съгласно Закона за защита на личните данни всяко лице, което желае да бъде администратор на лични данни - това са физически и юридически лица, които събират, обработват и водят регистър с информация за физически лица, която разкрива тяхната физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност са длъжни предварително да се регистрират в Комисията за защита на личните данни. Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), които събират лични данни на своите служители на трудов или граждански договор или данни на техните членове или на членовете на техните органи са задължени да се регистрират по този закон в предвидения срок. За целта те следва да подадат заявления лично или по пощата с обратна разписка на адрес гр. София, бул. Дондуков 1, Комисия за защита на личните данни, към което да приложат следните документи:
1. Заявление за регистрация на администратор на лични данни (по образец)
2. Копие на удостоверение за актуално състояние;
3. Копие на БУЛСТАТ;
4. Приложения (по образец) за всеки от водените регистри;
5. Декларации (свободен текст) за конкретните видове данни от отбелязаните в приложенията групи.
назад