cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Какво можем и какво не можем да правим по време на извънредната епидемична обстановка

22 Май 2020

На 13 май официално извънредното положение приключи, за да бъде заменено от евфемизма „извънредна епидемична обстановка“ до 14 юни. За тази цел се приеха промени в Закона за здравето (ЗЗдр.) и чрез него в редица други нормативни актове, а ограничителни мерки се въведоха с нови заповеди на Министъра на здравеопазването, които към 21.05 вече наброяват 9. За да ви помогнем да се ориентирате в лабиринта от закони, заповеди, изменения и допълнения  в следващите редове може да прочетете обобщение на промените през последната седмица, засягащи най-пряко работата на неправителствените организации.

 
Какво представлява "извънредна епидемична обстановка"?

Извънредна епидемична обстановка се обявява при непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите от епидемично разпространение на някоя от изрично изброените заразни болести в чл. 61, ал. 1 ЗЗдр. Обявява се от Министерски съвет за определен период от време по предложение на Министъра на здравеопазването въз основа на извършена от главния държавен здравен инспектор оценка на съществуващия епидемичен риск. Оценката се прави въз основа на 8 критерии, изброени в ЗЗдр (чл. 63, ал. 3).

При обявена от МС извънредна епидемична обстановка на министъра на здравеопазването са предоставени правомощия да налага със заповед временни противоепидемични мерки, отново по предложение на главния държавен здравен инспектор, които ще действат на територията на страната или за отделна област. За територията на отделна област, община или населено място временните противоепидемични мерки може да се въвеждат и със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция, съгласувано с главния държавен здравен инспектор.

Тези заповеди са дефинирани в ЗЗдр. като общи административни актове, издадени в неотложен случай, по смисъла на чл. 73 от АПК. Те се публикуват на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, съответно на интернет страницата на регионалната здравна инспекция, и подлежат на предварително изпълнение. Могат да се обжалват по реда, регламентиран в АПК, но обжалването не спира изпълнението им.

За нарушаване или неизпълнение на въведени от министъра на здравеопазването или от директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки, освен ако деянието не съставлява престъпление, се предвижда глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение от 2000 до 5000 лв.

С промените в ЗЗдр се въвежда и изрично задължение при опасност от или при епидемично разпространение на заразни болести физическите и юридическите лица да оказват пълно съдействие на органите на държавния здравен контрол (чл. 63в).

 
Какви са ограниченията, свързани с извънредната епидемична обстановка до 14.06.

След приемане на промените в ЗЗдр Министерски съвет обяви извънредна епидемична обстановка за периода 14.05. -14.06., в следствие на което в рамките на няколко дни със заповеди на Министъра на здравеопазването се приеха противоепидемични мерки, които няколко пъти се измениха. Какво е актуалното към 20.05 положение:

Можем ли да се върнем на работа? – Да, но само ако дистанционната работа е невъзможна и при определени условия. Остава изискването за работодателите, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, да организират дистанционна форма на работа. Когато е невъзможна дистанционна форма на работа, връщането на работа става при определени условия, които включват осигуряване от работодателя на предпазни средства, дезинфекция по определения в Приложение 1 на Заповед 262/14.05 начин, осигуряване на физическа дистанция между работещите от 1.5 метра.

Можем ли да организираме и участваме в научни, културно-развлекателни събития и други събития ? – Да, но при определени условия. Забранени са всякакви организирани събирания на групи над 10 лица (с изключение на изрично допуснатите спортни занимания – виж по-долу) на закрито или открито. Забранени са масови научни мероприятия (на открито и закрито) както и масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (с изключение на посещение на галерии, библиотеки, кина и музеи при определени условия). От трите забрани може да се направи изводът, че са допустими събития с до 10 души, ако не включват деца.  (т. 6, 7, 8 Заповед 272/20.05). При организиране на събитията трябва да се спазват мерките за дистанция и хигиена, определени със Заповед 262/14.05.

Обучения, финансирани с европейски и публични средства – Изрично е допуснато провеждането на обучения, финансирани със средства на Европейските структурни и инвестиционни фондове, при условията на сключените договори за предоставяне на безвъзмездно финансиране, както и за обучения финансирани по линия на Националния план за заетостта за 2020 г.

Можем ли да провеждаме и участваме в събития с деца? – Не. Забранени са всякакви форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически или юридически лица, независимо от правно-организационната им форма (т. 3 Заповед 272/20.05). Забраната за посещение на детски площадки се отнася вече само за такива, намиращи се на закрити обществени места (т. 11 Заповед 272/20.05). След 26.05 ще са разрешени спортните занимания за деца.

Можем ли да организираме и участваме в спортни занимания? – Да, но при определени условия. Заниманията трябва да са без състезателен характер и без публика. До 22.05 на закрито се разрешават само индивидуални спортни занимания (изключения са фитнесите и плувните басейни при определени условия), а след 22.05 се допускат и колективни спортни занимания на закрито. От 26.05 се разрешават и спортни занимания на открито и закрито за лица под 18 г. възраст. (т. 5 Заповед 272/20.05)

Какви са мерките при международни пътувания? Мерките относно влизане и минаване транзит през България са разписани в Заповед 274/21.05. Забранено е влизането на граждани на държави извън ЕС в страната с изключение на членове на семейства на български граждани, лица и техните семейства със статут на пребиваване в България, както и други изрично изброени изключения. Допуска се влизането в страната на социални и хуманитарни работници и служители на международни организации, за посещения във връзка с работата им. При влизане в страната има задължителна 14-дневна карантина, като е в актуалната заповед от 21.05 са предвидени изключения за спазване на карантината включващи и посещения на роднини до 7 дни. Уреден е и специален режим за преминаващите транзит.

Кои мерки от извънредното положение продължават да са в сила ?

Въпреки че извънредното положение приключи на 13.05., част от разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (вече Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците) ще продължат да са в сила още два месеца - до 13.07.

Наем на общинска или държавна собственост - с два месеца се удължава и предвидената в чл. 6б възможност за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица – наематели или ползватели на имоти – държавна собственост или общинска собственост, които са ограничили или преустановили дейността си в имота вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение. Въвежда се изискване обстоятелствата да се установяват с финансови и други документи, удостоверяващи ограничаването или преустановяването на дейността на физически и юридически лица – наематели или ползватели.

Надомна работа – работодателите могат да възлагат надомна работа или работа от разстояние без съгласието на работника или служителя. Остава в сила още два месеца и възможността работодателите да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие. Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 60 работни дни, ползван през 2020 г., се зачита за трудов стаж и осигурителен.

Социални услуги - до 31 август 2020 г. изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане и кметовете на общини нямат право поради липса на потребители да закриват или да намаляват капацитета на социални услуги, делегирани от държавата дейности и местни дейности, с изключение на специализираните институции за деца. Такси за ползване на социалните услуги Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за временно настаняване, звено "Майка и бебе" и Дневен център, включително и при седмична услуга, когато са делегирани от държавата дейности, не се заплащат от лицата за периода от 13 март 2020 г. до 31 август 2020 г. (чл. 12, ал. 7 и 8). До 31 декември 2020 г. по предложение на кмета нa общината ръководителят на социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности, може без съгласието на работник или служител, който е част от персонала в социалната услуга, да му възлага извършване на работа в друга социална услуга на територията на съответната община. (пар. 17 на ЗИД на ЗЗдр)

Обществени поръчки – разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат при: закупуване от възложителите на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки, както и за транспортни услуги, свързани с такива поръчки - чл. 13 от ЗМДВИППП.

Срок за подаване на годишен финансов отчет и доклад за дейността – напомняме, че срокът за обявяване на годишен финансов отчет и доклад за дейността в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ е удължен до 30 септември 2020 г. (вместо 30 юни). ЮЛНЦ, които не са осъществявали дейност през отчетния период могат да заявят това с декларация в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ до 30 юни (вместо 31 март).

Срокове: сроковете, спрели да текат по време на извънредното положение по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на този закон в "Държавен вестник" (т.е. от 20.05.2020).

 


Снимка: Markus Winkler
 

Този материал е част от серията "Правни новини за НПО"
 


назад