cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В НЯКОЛКО ОБЩИНИ ОБЯВИ МТСП

18 Февруари 2005

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) публикува покана за участие в Проект “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България”. Дейностите по Проекта ще бъдат осъществявани на територията на девет общини - Стара Загора, Търговище, Бургас, Пловдив, Русе, Шумен, Сливен, Варна и София. Във всяка от тези общини е изграден Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) , в който ще бъдат предоставяни услуги в общността за осигуряване на закрила/благосъстояние на децата.


Основната цел на Проекта е избраният за съответната община доставчик на социални услуги да предоставя услуги в общността в рамките на КСУДС за осигуряване на закрила на децата - да подпомага и подкрепя нуждаещи се семейства в грижата за техните деца, за изграждане на здрава семейна среда и развиване на родителските умения, като по този начин осъществява превенция на изоставянето и институционализирането на деца.


Избраният доставчик ще трябва да развива, управлява и предоставя услуги в определени за съответната община области като превенция на изоставянето и насилие над деца, реинтеграция и работа с деца от специализираните институции, приемна грижа и осиновяване, превенция и подкрепа на деца с девиантно поведение, превенция на отпадането от училище и подкрепа за децата на улицата. Договорът, сключен с избрания кандидат ще бъде за срок от 12 месеца. Всички необходими материални условия за неговото изпълнение, вкл. помещенията, обзавеждането и оборудването, ще бъдат предоставени от Възложителя (МТСП).


Могат да кандидатстват нестопански организации или стопански субекти, които имат лицензия от Държавната агенция за закрила на детето. Основните критерии за оценяване на кандидатите, които отговарят на условията ще бъдат: предишен опит по сходни проекти, институционален и финансов капацитет; опит и квалификация на ключовия персонал; качество на предложението. Изборът на организация – доставчик ще бъде направен в съответствие с процедурите, определени в Указанията на Световната банка “Подбор и наемане на консултанти от заемополучатели на СБ”.


Заинтересованите организации трябва да предоставят информация, удостоверяваща тяхната компетентност за извършване на подобни услуги (напр. брошури, доклади/описания на работа по сходни задания, опит при подобни условия, подходящи умения сред персонала, с който разполагат и др.). Срокът за подаване на предложения е различен за различните общини. За общините Пловдив, Русе, Шумен крайният срок е 21 февруари 2005 г; за общините Сливен, Варна, София – 7 март 2005 г.; за общините Стара Загора, Търговище, Бургас - 9 Март 2005 г.


За повече информация можете да посетите www.bcnl.org/social, раздел Конкурси и финансиране на социални услуги/Предстоящи конкурси.

назад