cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Наредба на Столична община ограничава събирането на дарения от ЮЛНЦ

23 Октомври 2018

На 27 септември 2018 година Столичният общински съвет прие нова Наредба за обществения ред на територията на Столична община. Чрез нея се ограничават дейностите по събиране на парични дарения на обществени места, което пряко засяга гражданските организации.

Съгласно чл. 3, т. 10 от Наредбата се забранява „събирането на парични дарения на места за обществено ползване“. Изключение от тази забрана се въвежда за Българския червен кръст, ЮЛНЦ, извършващи дейност в обществена полза, и вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията. Едновременно обаче се изисква те да имат предварително разрешение за това от Столична община. Редът за получаване на разрешение е предвиден в Глава четвърта от Наредбата. Така, на практика, изцяло се забранява събирането на парични дарения на обществени места от ЮЛНЦ в частна полза, от една страна, а, от друга, се въвежда разрешителен режим за извършването на такава дейност от ЮЛНЦ в обществена полза.

Набирането на дарения като форма на обществена подкрепа за каузите на гражданските организации е сред основните начини за постигане на техните цели. Залегналата в Наредбата забрана по чл. 3, т. 10 безспорно е ограничение спрямо дейността на ЮЛНЦ. Това е в противоречие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в който ясно се казва, че „ограничения в дейността и средствата за постигане целите на юридическите лица с нестопанска цел могат да се определят само със закон“ (чл. 3, ал. 2 ЗЮЛНЦ). От значение е и фактът, че цитираната разпоредба на вече приетата Наредба се появява след като обществените консултации по нея са приключили.

БЦНП подготви искане до кмета на Столична община и Председателя на Столичен общински съвет за отмяна на въведената с чл. 3, т. 10 от Наредбата забрана като незаконосъобразна. Можете да видите пълния текст на становището тук.

назад