cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Научените уроци в Lab4e

26 Ноември 2018

Да кажем, че Lab4e (или „Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество“) е към своя край. Време е за равносметка, за да можем да сме още по-добри и успешни, когато развиваме инициативите си в подкрепа на предприемачеството на НПО.

Ето какво ни казва равносметката:(1)

В Лабораторията …

Lab4e привлече 27 организации участници в дейностите по четирите П-та (Проучване, Прототипиране, Планиране и Прилагане на социални иновации). Целта – да се осигурят условия за по-голяма и дългосрочна заетост на лица от различни уязвими групи, с които работят тези организации, като се осъществи обмен на иновативни модели и практики с Холандия и Италия, които да бъдат приложени от участниците в работата им. Петте срещи в Лабораторията, трите учебни пътувания до Апелдорн, Падуа и Палермо и няколко месеца на стратегическо планиране и прилагане на практика на развитите иновативни модели на работа повлияха на над 85 души (хора от екипите на участващите организации) и оказаха въздействие върху 170 души от различни уязвими групи и заети в социалните предприятия.

Участниците в Lab4e са все организации със социална мисия, но с различен обхват и дейности, а именно: обучителни организации, организации, подкрепящи хора от различни уязвими групи (хора с интелектуални, зрителни и слухови увреждания, жертви на насилие, младежи от институции и резидентни услуги), организации, работещи с мигранти и бежанци, културни и природозащитни организации. Мотивацията на толкова различни организации да тестват или обогатяват дейността си с прилагането на иновативни модели на социално предприемачество е знак за необходимостта от балансирането на социалните цели на организациите с цели за качество, ефективност и производителност. Това прави дейността им по-устойчива, по-гъвкава и въвличаща хора от различни групи и култури, с принос към собственото развитие и това на обществото.

 

 

Участниците казват …

„Най-ценното въздействие на проекта върху капацитета на екипа е свързано с модела на коопериращи се социални бизнес инициативи.” Защо? Защото обединяването на ресурси и усилия, партньорството и взаимната подкрепа водят до разширяване на резултатите по отношение на хората, до които организациите достигат, на методите, които използват в работата си, и на времето, което се превръща в непрекъснат процес, а не обусловено от проектно финансиране. „Въвеждането на социална иновация в управлението на организациите води до постигане на по-висока продуктивност в работата на екипа, по-ефективна комуникация между членовете на екипа и с външни клиенти, по-добре планирана дейност и рефлексия върху резултатите.“

Гледайки напред …

Със сигурност, едно от нещата, които едни научиха, а други си потвърдиха отново, бе нуждата от запознаването на обществеността с идеята и принципите на социалните предприятия, с оглед постигане на устойчива среда за тяхното съществуване и приемането им като пълноправен участник в обществения живот.  Защото социалното предприемачество не е интуитивна, експериментална дейност с добри намерения, а добре проучен, планиран и структуриран процес с ясни цели, ресурси и очаквани резултати. То  е насочено към генериране и реинвестиране на печалбата в подкрепа на социални, образователни, културни, екологични или други каузи, както и към решаване на проблеми на уязвими групи, които не са преодоляни с помощта на публичните услуги (образование, социални услуги, заетост, култура и т.н.). „В този смисъл развитието на социалното предприемачество следва да е обща цел на публичните институции, бизнеса, гражданските организации и самите уязвими групи, с необходимото знание, ресурси, вложени усилия и партньорство. Необходимо е широко партньорство за постигането на устойчивото му развитие.“

Затова за нас и за социалните предприемачи Lab4e не приключва. То е, и ще продължи да бъде едно пространство без граници, насърчаващо обмяната на опит и търсене на по-добри решения за хората и света, в който живеем.


1. Описаното включва цитати и перефразирани мнения и препоръки на участниците в проекта, събрани от тях по време на проведената независима оценка на резултатите от Lab4e.

 

Проектът „Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество“ е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

назад