cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ С АПЕЛ КЪМ МИЛЕН ВЕЛЧЕВ

6 Април 2005

Група от 14 неправителствени организации (НПО) внесе искане до министъра на финансите Милен Велчев да бъдат преразгледани подготвените указания за реда по който се освобождава изпълнението на проекти по програма ФАР от Данък добавена стойност (ДДС). В предложението се изразява готовност за обсъждане с Главна данъчна дирекция за промени в действуващата схема, които да гарантират ефективно изпълнение на поетите от българската държава задължения към Европейския съюз и да са адекватни на дейността на НПО. Искането е подписано от Български център за нестопанско право, Български донорски форум, Институт “Отворено общество”, Център за изследване на демокрацията, Център за информация и консултации, Център за икономическо развитие, Ресурсен център, Европейски Институт, Фондация за развитие на местното самоуправление, Блулинк Информационна Мрежа, Програмен и аналитичен център за европейско право, Фондация “Помощ за благотворителността”, Асоциация “Аксес” и Междуетническа инициатива за човешки права.


Практиката досега
В изпълнение на поетите към Европейският съюз ангажименти да не се допускат разходи за ДДС при изпълнението на проекти, финансирани по програма ФАР, данъчната практика доскоро беше изпълнителната агенция да предоставя на НПО статут на “координиращ орган”. Спецификата на грантовата схема (целево финансиране на проекти в полза на обществото като цяло) поставя финансираните организации в ролята на координиращ орган, а не на доставчик, възмездно предоставящ услуги на изпълнителната агенция. Координиращото звено издава писма, освобождаващи извършените от основните изпълнители доставки на стоки и услуги по конкретния проект. След потвърждаване на статута на координиращия орган основните изпълнители начисляваха 0% ДДС (вместо 20 %) за доставките на стоки и услуги по конкретният проект. По този начин координиращият орган не заплащаше ДДС за закупените от него стоки и услуги, като за целта не беше необходима регистрация по ДДС за НПО. При реализацията на програмите “Европа”, “Развитие на гражданското общество 2001 година”, както и проектите, финансирани от USAID, този принцип бе спазен.

 

Защо бе подготвено това писмо?
Вместо създадената добра данъчна практика да бъде нормативно закрепена, държавата се опитва да промени съществуващата схема като изпълнителната агенция се явява координиращ орган, а финансираните НПО са основен изпълнител. От краен потребител на стоки и услуги, който не е регистриран по ДДС, финансираните организации се задължават не само да се регистрират по ДДС, но съгласно последните указания, те следва да фактурират на изпълнителната агенция полученото финансиране като “доставка на услуги”. Въвеждането на финансираните по грантови схеми на програма ФАР НПО в несвойствени за тях функции като участници в ДДС системата, независимо от характера и обема на изпълняваният проект, е нелогично, противоречи на данъчната практика в Европейският съюз и създава множество проблеми. Най-важните от тях са:


1. Не се освобождават от ДДС разходите на организациите, нямащи характер на облагаеми дейности. От една страна държавата не изпълнява своите задължения да не се допускат разходи за ДДС, което създава риск от преустановяване на финансирането от страна на Европейската общност, от друга страна изпълнителите на грантови схеми се натоварват със загуби от невъзстановен ДДС, който няма как да покрият.


2. След приключването на проекта организацията, ако не извършва други проекти или стопанска дейност, следва да се дерегистрира, но съгласно общия режим дължи ДДС върху всички налични активи, независимо че не е ползвала за това данъчен кредит.


3. Смесването на изпълнението на грантова схема с извършване на доставка пред изпълнителните агенции внася значително объркване в разграничаването на възмездни доставки (облагаема стопанска дейност) и безвъзмездно финансиране на дейности в обществена полза (необлагаема уставна дейност на НПО). Въвеждането на организациите с нестопанска цел като участници в ДДС системата при отсъствие на яснота ще генерира нови неразрешени проблеми (като опит за корпоративно облагане на изпълнението на проекти по ФАР, облагане с ДДС на нестопанската дейност извън ФАР) и др.


4. Дори след като се е регистрирала по ДДС като основен изпълнител, издала е фактура към изпълнителната агенция, заплатила е ДДС на доставчиците си и е спазила всички изисквания, неправителствената организация може да не получи възстановяване на разходите за ДДС, платено на доставчиците, ако данъчните органи приемат, че полученото плащане от изпълнителната агенция не е за направена доставка.


5. Всички организации, независимо от обема на своята дейност, трябва да подържат администрация, гарантираща спазването на изискванията по ДДС до дерегистрация на организацията, независимо че не се извършват облагаеми доставки. Това значително увеличава административните разходи на НПО. Надяваме се, че министър Велчев ще разбере нашите мотиви и ще успеем да намерим взаимноизгодно решение на тези сериозни проблеми.

 

Пълният текст на искането до министъра на финансите Милен Велчев можете да прочетете тук.

назад