cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Обнародвана е Наредбата, с която се урежда редът за пререгистрация на ЮЛНЦ от окръжните съдилища към Агенция по вписванията

12 Октомври 2017

В Държавен вестник бр.77 от 26.09.2017 г. бе обнародвана Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Измененията в Наредбата са свързани с прехвърлянето на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища по седалището на нестопанските организации към териториалното поделение на Агенция по вписванията.


Съгласно Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата пререгистрацията ще се извърши по следния ред:

  • В срок до 31 декември 2020 г. юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра за ЮЛНЦ в района на окръжния съд по седалището на организацията, ще подават заявление за пререгистрация в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

 

  • Заявлението за пререгистрация ще се  подава от лицата, представляващи по закон юридическото лице с нестопанска цел, или от адвокат с изрично пълномощно за представителство пред агенцията.

 

  • Образците на заявленията са:       

         - за сдруженията - А15

         - за фондациите –А16;

         - за клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел – А17 ;

         - за народните читалища - А18.


Към заявлението за пререгистрация ще се прилага вписаният в съда актуален учредителен акт или устав, заверен от съда по регистрацията или от законния представител на юридическото лице с нестопанска цел.

  • При подаване на заявлението за пререгистрация в данните от група „Идентификация“ в поле № 1 „ЕИК/ПИК“ се попълва кодът по БУЛСТАТ на ЮЛНЦ, а в допълнителното поле „Фирмено дело“ се попълват номерът на фирменото дело, годината и кодът на съда по регистрацията.

 

  • Към заявлението за пререгистрация на юридическо лице с нестопанска цел, което има клонове, се прилага допълнително заявление за всеки клон по образец Б2.

 

  • Със заявлението за пререгистрация може да бъде подадено и заявление за вписване на ново обстоятелство, заличаване и обявяване, освен в случаите на преобразуване по чл. 12 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. За вписването на обстоятелство или за обявяването на акт се дължи съответната държавна такса.

 

  • Въз основа на заявлението за пререгистрация Агенцията изисква от съда по регистрация на ЮЛНЦ удостоверение за актуално състояние, съдържащо данните за последните вписани обстоятелства, както и преписи от актуалния към 31 декември 2017 г. учредителен акт или устав.

 

  • Съдът по регистрацията на юридическото лице с нестопанска цел в тридневен срок от поискването издава удостоверение за актуално състояние, съдържащо пълни данни за актуалните вписани обстоятелства. В случаите на неприключили производства по вписвания удостоверение се издава след извършване на вписването от съда. Удостоверението за актуално състояние, както и препис от актуалния учредителен акт или устав служебно се изпращат на агенцията по електронен път и незабавно се предоставя достъп за снемане на електронен образ на цялото прономеровано фирмено дело.

 

  • След пререгистрация на юридическо лице с нестопанска цел, което има клонове, агенцията незабавно изисква от съдилищата по седалището на всеки клон издаването на удостоверение за актуално състояние на клона и предоставяне на фирменото дело за сканиране на документите, отнасящи се за вписване на обстоятелствата за съответния клон.


Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г. Образците на заявленията можете да видите като приложения към Държавен вестник бр. 77, който можете да изтеглите от тук.
Български център за нестопанско право ще публикува допълнителна информация и насоки, които да бъдат от полза на всички юридически лица с нестопанска цел в процеса на пререгистрация. Следете сайта ни, както и Информационния портал за НПО.

 

назад