cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Обществено обсъждане на нови правила за финансово подпомагане на спортни организации

28 Февруари 2019

На Портала за обществени консултации  е публикуван за обществено обсъждане проект на Наредба за финансовото подпомагане на дейности в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност. Наредбата е изготвена в изпълнение на новия Закон за физическото възпитание и спорта, който влезе в сила от 18.01.2019 г. и регламентира дейностите, които могат да бъдат  финансово подпомагани.

Наредбата ще регламентира утвърждаването на програми за финансово подпомагане в областите на спорт за всички и спорт за високи постижения от министъра на младежта и спорта, общите изисквания към съдържанието на проектите, с които се кандидатства за финансово подпомагане, процедурата за подаване на проекти от допустимите кандидати за финансиране,назначаването и дейността  на комисиите за разглеждане на проектите, както и реда за одобряване или неодобряване на проектите и сключването на договори за финансово подпомагане.

Съгласно проекта на Наредбата се предвижда сред допустимите кандидати да са:

  •  лицензираните спортни федерации, в които членуват не по-малко от 15 спортни клуба;
  • спортните клубове, които са сдружения, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност и членове на лицензирани спортни федерации
  • националните организации по глава четвърта, раздел II и III от Закона за физическото възпитание и спорта, Българският олимпийски комитет и Националната параолимпийска организация
  • и други.

Предвидено е и други юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност да могат да кандидатстват за финансиране, в случаите когато извършват някои от дейностите, посочени в чл. 128, ал. 1 от ЗФВС. Сред тях са организиране и провеждане на занимания със спорт, спортно-туристическа дейност и физически упражнения; организиране и провеждане на спортни и спортно-туристически прояви и състезания на територията на страната; участие в спортни и спортно-туристически прояви и състезания на територията на страната и в чужбина.

Предвижда се всяка година министърът на младежта и спорта да определя размера на средствата от бюджета на Министерството на младежта и спорта, предназначени за финансиране.

Мнения и коментари по проекта на наредбата можете да изпращате до 21.3.2019 г. чрез Портала за обществени консултации.

назад