cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Обществено обсъждане на получените предложения за мерки в Четвъртия национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление"

9 Септември 2021

„Партньорство за открито управление“ е международна инициатива, чиято цел е да бъдат постигнати конкретни ангажименти от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, овластяването на гражданите, борбата с корупцията чрез използването на новите технологии и укрепване на управлението. Началото на инициативата е дадено на 20 септември 2011 г. в Ню Йорк, където осем държави-основателки (Бразилия, Индонезия, Мексико, Норвегия, Филипините, Южна Африка, Великобритания, САЩ) одобряват Декларация за открито управление. България се присъединява към инициативата през април 2012 г.

 
ПОДГОТОВКА НА ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН НА БЪЛГАРИЯ

Страните участници в инициативата изготвят национални планове с конкретни ангажименти за открито управление.
През юни страната ни започна консултации по разработването на Четвъртия национален план за действие в рамките на инициативата. Всяко заинтересовано лице (гражданска организация, в това число браншови и професионални организации, държавна институция, физически или юридически лица) можеше да подаде предложения за мерки и/или тематични области, които да залегнат в плана. В периода до 31 юли 2021 г. са събрани общо 35 предложения за мерки. Държавните институции са предложили 18 мерки, а гражданските организации - 17. По равен брой са предложенията в тематичните области – „Гражданско участие“ и „Прозрачност и достъп до информация“, следвани от предложенията в област „Почтено управление и борба с корупцията“ и „Отворени данни“.

 
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

В момента тече обществено обсъждане на предложените мерки, като всеки може да изрази съгласие или несъгласие с всяка от мерките до 30.09.2021 г. чрез следния формуляр: https://forms.gle/Nq3GP5fUiDHMmDC89
Можете да публикувате и становища или препоръки към всяка от предложените мерки за нейната относимост към принципите на инициативата, реалистичност на изпълнението и възможности за осъществяването ѝ съвместно от държавна институция и гражданска организация - използвайте формата на коментар в страницата на общественото обсъждане на Четвъртия национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ на www.strategy.bg.

 
КАКВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ ИЗПРАТИ БЦНП

Български център за нестопанско право направихме предложение за 7 мерки, които да бъдат включени в Четвъртия национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“. Представяме ви ги в резюме, като можете да ги подкрепите чрез онлайн анкетата до 30.09.2021 г.


1. Оценка на процеса на електронно вписване на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и препоръки за подобряването му.
Предложената мярка е свързана с подобряване на административните услуги, предоставяни от Агенция по вписванията на юридическите лица с нестопанска цел.
Предложената мярка включва:

 • Анализ на електронното обслужване на ЮЛНЦ от януари 2018 г. досега и предложения за подобряването му.;
 • Повишаване капацитета на държавната администрация (в частност на длъжностните лица по регистрация) за работа с гражданските организации в регистърното производство.

Очакваните резултати, ако мярката бъде изпълнена:

 • Повишено разбиране от страна на служителите на АВп за спецификите, които са определящи за ЮЛНЦ и тяхната регистрация;
 • Намаляване на отказите и затрудненията на ЮЛНЦ в рамките на регистърното производство.

2. Приемане на Закон за доброволчеството
От 2004г. са правени над 5 опита за приемане на подобен закон, но по една или друга причина те са без резултат.  След Covid-19 кризата всички разбраха колко е важна подкрепата на доброволците и организациите в това да се реагира адекватно в извънредна ситуация. Сега, повече от всякога, е необходимо да бъде приета адекватна и насърчаваща правна рамка за стимулиране на доброволчеството.
Предложената мярка включва:

 • Разработване на актуален Законопроект за доброволчеството
 • Оценка на въздействието на Законопроекта за доброволчеството

Очакваните резултати, ако мярката бъде изпълнена:

 • Осигуряване на адекватна среда и условия за граждански атавизъм чрез доброволчество, в това число подкрепа за развитие на доброволчески инициативи от гражданските организации.

3. Разработване на механизъм за участие на гражданите и гражданските организации в работата на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО)
Предложението е насочено към мярка, подобряваща гражданското участие.
Предложената мярка включва:

 • конституиране на Съвета за развитие на гражданското общество като платформа за непрекъснат обмен на идеи, анализ и предложения от гражданите и широк кръг организации към институциите и обратно;
 • осигуряване на бърз, on-line, удобен и лесен начин за информиране на гражданското общество за дейността на Съвета и за участие от страна на гражданите и гражданските организации в процеса на предлагане и приемане на политики, засягащи техните права и интереси.

Очакваните резултати, ако мярката бъде изпълнена:

 • Подобрено взаимодействие между гражданите и гражданските организации и институциите като участници в процесите по разработване и по изпълнение на закони и политики чрез работещ Съвет за развитие на гражданското общество.

4. Механизъм за гарантиране зачитането на основните права на човека при въвеждането на изкуствен интелект в процеса на цифровизация на България

Процесът на дигитализация оказва влияние върху избирателните системи, политическото представителство и гражданското участие. Въвеждането на изкуствен интелект поставя множество въпроси за сигурността и зачитането на основните ни права в света на интернет.
Предложената мярка включва:

 • Създаването на работна група с представители на институциите, гражданските организации и бизнеса, която да изработи общи стандарти- насоки за прилагането на изкуствения интелект в новите технологии чрез неизменното осигуряване на гаранции за равен достъп и пълното спазване на правата на човека.

Очакваните резултати, ако мярката бъде приета:

 • Постигане на консенсус между заинтересованите страни относно стандартите, на които трябва да отговарят разработването и прилагането на дигиталните технологии, когато използват изкуствения интелект;
 • Осигуряване на повече гаранции за достъп на групи, които биха имали затруднен достъп до технологиите;
 • Развитие на дигитализацията при спазването на всички принципи на правата на човека.

5. Мониторинг на случаите на повторно незаконосъобразно събиране на данни от администрацията за граждани и ЮЛ

Повторното събиране на данни е необоснована административна тежест за гражданите и ЮЛ, води до бавно и неефективно изпълнение на административните процедури и противоречи на изискванията на Закона за електронното управление.
Предложената мярка включва:

 • Създадаване на работна група с участието на неправителствени организации и представители на публичната администрация, която да изготви механизъм за наблюдение на повторното събиране на информация от страна на публичната администрация с оглед спазване на задълженията по чл. 2 от Закона за електронното управление, след необходимия анализ на съществуващи проблеми и препоръки за отстраняването им.

Очакваните резултати, ако мярката бъде изпълнена:

 • По- ефективно спазването на задължението на административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, да не събират повторно данни на физически и юридически лица.

6. Осигуряване на безплатен достъп до публични електронни услуги за всички граждани над 14 години
В България е започнал процес по изграждане на национална система за електронна идентичност още през 2016 г., който към момента не е завършен и не е в особено напреднал етап.
Предложената мярка включва:

 • Разработване и приемане на поне два безплатни начина за достъп до електронните публични услуги от страна на гражданите и ЮЛ, при спазване на необходимите нива за сигурност

Очакваните резултати, ако мярката бъде приета:

 • Осигуряване на безплатен, надежден и лесно достъпен инструмент за идентификация на всички граждани и ЮЛ при използването на публични електронни услуги.

7. Правителствен сайт за петиции

Предложението е насочено към мярка, подобряваща гражданското участие.
Предложената мярка включва:

 • Изграждане на поддържан от правителството интернет сайт за създаване и подкрепа от гражданите и гражданските организации на онлайн петиции, който да позволява изпращането им до съответните отговорни институции и ангажирането им с отговор и предприемане на действия по получените искания.

Очакваните резултати, ако мярката бъде изпълнена:

 • Осигурени от държавата условия за реализиране в дигиталната среда на правото по чл. 45 от Конституцията на РБ гражданите да подават предложения и петиции от държавните органи.

 

назад